MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI

    Česká metrologická společnost, z. s. pořádá pod záštitou předsedy Úřadu pro technickou 

    normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pana Mgr. Viktora Pokorného 
     27.mezinárodní konferenci
    
"MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI".

    Na konferenci se účastníci seznámí s novými poznatky v oblasti měřicí a zkušební techniky
    Jako každým rokem bude i letos konference doprovázena výstavou měřicí techniky.

     Konference je dvoudenní, na závěr konference je zařazen workshop a pro zájemce jsou připraveny čtyři exkurze dle
     vlastního výběru účastníků.
     Datum  konání:  6. a 7. března 2018 
     Místo konání: kongresové centrum PRIMAVERA, Plzeň, Nepomucká 1058/128
   
    Přihláška posluchačů na konferenci Ko 537-18

Česká metrologická společnost, z.s. obnovuje spolupráci s Slovenskou metrologickou spoločnosťou

Změny po roce 1989 a následně vzniku České a Slovesné republiky v roce 1993 nutně vedly k rozdělení většiny spolků a společností bývalého Československa. Nevyhnuly se tomu ani českoslovenští metrologové a následně titíž, tentokráte už v České a Slovenské republice.

Primárním úkolem obou společností je poskytovat platformu pro činnost podnikové metrologie a její pracovníků a přispívat k jejich vzdělávání. Vývoj v obou zemích však vedl k postupnému rozrůznění činností obou spolků a to jak v oblasti vzdělávání, tak ve způsobu financování. Dnes to je příčinou určitých obtíží při opětovném navazování spolupráce. Přesto jsme se po dohodě rozhodli pokusit o spolupráci tak, jak to jen umožní naše personální možnosti a překážky, které vznikají vzhledem k existenci dvou států.

Měřicí technika v automobilovém průmyslu

Česká metrologická společnost uspořádala v úzké spolupráci s metrologií akciové společnosti ŠKODA AUTO ve dnech 24 a 25. října konferenci „Měřicí technika v automobilovém průmyslu“. Podnětem k uspořádání konference byl prudký vývoj automobilové techniky. Postupné prosazování alternativních pohonů místo spalovacích motorů, nástup elektroniky do všech systémů v automobilech a informačních technologií do automobilů i do všech etap výrobního procesu. Na daný vývoj musí reagovat výrobci podstatnou modernizací výrobních zařízení včetně měřicí techniky. 

Konference proběhla v  sálu Muzea ŠKODA AUTO pod záštitou Dipl. Ing Franka  Schreiera, vedoucího řízení kvality ve všech závodech ŠKODA AUTO. Zúčastnilo se jí celkem 113 odborníků ze všech oblastí výroby dílů pro automobilky z vývoje a dalších pracovišť. Po celou dobu konference měli účastníci možnost prohlídky exponátů muzea.
 

Světový den metrologie 2017

Tématem letošního Světového dne metrologie je měření v dopravě. Volba tématu vychází z toho, že metrologické zabezpečení je nutnou podmínkou bezpečného, efektivního a k prostředí šetrného provozování nejrůznějších dopravních systémů pro přepravu osob, zboží, surovin. Je zřejmé, že doprava je neodmyslitelnou součástí každodenního života nás všech a měření zde hraje stejně důležitou roli, jako v ostatních oborech.

Světový den metrologie se pořádá především proto, aby se posílilo povědomí široké veřejnosti o důležitosti metrologie pro ekonomiku a kvalitu života. Jde ale také o ocenění práce všech, kteří jsou v metrologii angažováni, práce, která navenek není příliš známa, ale je v základech každé racionální činnosti. 

Metrologie v dopravě se týká legální metrologie, která se zabývá měřením rychlosti pohybu na komunikacích, tachografy, analyzátory alkoholu v dechu, vážením; k dopravě se váže i měření spotřeby paliv a elektrické energie atd. Také ve výrobě a zkoušení dopravních prostředků nebo ve výstavbě a provozu komunikací je měření velmi důležité. Příkladem může být i potřeba přesného a rychlého vážení kontejnerů pro bezpečné zatížení kontejnerových lodí, charakterizace povrchů s nízkým třením a aerodynamických tvarů pro minimalizaci spotřeby paliva v letecké dopravě, měření vlastností podloží při stavbě komunikací nebo měření mostních konstrukcí. Pokračovat by bylo možné velmi dlouho.

 

Moderní měřicí technika se představila v Plzni

V kongresovém centru Primavera v Plzni proběhl ve dnech 7. a 8. 3. 2017 již 26. ročník mezinárodní konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti.

Na konferenci se prezentovalo celkem 32 firem. V roli posluchačů se konference a výstavy zúčastnilo 114 odborníků a, připočteme-li vystavovatele, přesahuje celkový počet zúčastněných 200. Převahu měli opět pracovníci ze strojírenství, ale významný podíl tvořili také pracovníci z automobilového průmyslu a zastoupení měla i elektrotechnika. Z hlediska profesního byli nejvíce zastoupeni metrologové a techničtí kontroloři, za nimi následovali zkušební technici a pracovníci útvarů systému managementu.  

18. fórum metrologů, 2016

Česká metrologická společnost, z. s. uspořádala ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví již osmnácté fórum metrologů. Konference se uskutečnila 15. listopadu 2016 v Praze.

Konferenci zahájil předseda ČMS Ing. Hanák. Zdůraznil zaměření programu na aktuální změny v metrologické legislativě a v technických normách, které se metrologie dotýkají, dále pak na aplikovanou průmyslovou metrologii.

Ředitel odboru metrologie ÚNMZ Ing. Veselák věnoval svůj příspěvek tématu Změny právních předpisů v roce 2016.

Vzdělávání a prokazování odborné způsobilosti v metrologii

Česká metrologická společnost, z.s. pořádá pro členy ČMS zájemce o metrologii řadu odborných akcí a nyní také ve spolupráci se Slovenskou metrologickou společností (SMS).

Odborné akce, které jsou nabízeny na webových stránkách ČMS napomáhají zlepšovat a rozšiřovat odborné znalosti v oblasti metrologie a stávajícím i novým metrologům a technikům, výrazným způsobem zefektivnit jejich odborné činnosti a v neposlední řadě také prokázat odbornou způsobilost v oblasti metrologie a vykonávat správně metrologické činnosti.

Pro výkon odborných činností v oblasti metrologie je zpravidla požadováno prokázání odborné způsobilosti personálu, a tuto způsobilost je možno prokázat nejenom potvrzením o účasti, které účastník obdrží na závěr příslušného kurzu nebo semináře, ale je možné také získat u ČMS certifikát způsobilosti na danou funkci nebo činnost – více viz zde.

Na webových stránkách vás pravidelně informujeme odborných akcích, které  připravujeme v daném roce, a to v záložce "Kalendář akcí" a "ČMS připravuje". Na závěr každého kurzu nebo semináře obdrží posluchači potvrzení o účasti, kterým mohou dokladovat zvšení / aktualizaci odborné způsobilosti, která je požadována při uplatňování systémů managementu kvality. 

Nové předpisy v oblasti posuzování shody měřidel

Nové předpisy v oblasti posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh:

 

a) Dne 31. 3. 2016 byly v částce 36 Sbírky zákonů zveřejněny

    zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a

    zákon č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Tyto zákony nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni jejich vyhlášení s výjimkou ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 90/2016 Sb., které nabývá  účinnosti dnem 12. června 2018.  

 

b) Dne  18. dubna 2016 bylo v částce 46 Sbírky zákonů zveřejněno

    nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh. Nařízení vlády nabývá účinnosti dne 20. dubna 2016.  Tímto nařízením se také ruší nařízení vlády č. 464/2005 Sb. a nařízení vlády č. 246/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb.

 

c) Dne 18. dubna 2016 bylo v částce 47 Sbírky zákonů zveřejněno

    nařízení vlády č. 121/2016 Sb., o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh. Nařízení vlády nabývá účinnosti dne 20. dubna 2016. Tímto nařízením se ruší nařízení vlády č. 326/2002 Sb. 

 

Kalibrační postupy

S cílem napomoci pracovníkům vykonávajícím kalibrace měřidel nabízí Česká metrologická společnost, z.s. „vzorové“ kalibrační postupy (KP) V současné době to představuje soubor více než 100 postupů.

Jedná se např. o kalibrační postupy pro měřidla následujících veličin - délka a navazující veličiny, rovinný úhel, hmotnost, tvrdost, moment síly, tlak, zkušební zařízení, teplota, elektrické veličiny, frekvence, chemické veličiny,…atd.

Seznam vzorových kalibračních postupů k prodeji a volně ke sstažení je uveden  je k uveden v záložce KALIBRAČNÍ POSTUPY A PUBLIKACE/ KP K PRODEJI a v záložce KALIBRAČNÍ POSTUPY A PUBLIKACE/ KP KE STAŽENÍ

V přehledech  jsou zahrnuty i nové kalibrační postupy zpracované v roce 2015.

Korespondenční kurzy metrologie - K 90

Česká metrologická společnost, z.s. pořádá Korespondenční kurzy metrologie K-90

Korespondenční forma kurzu umožňuje účastníkům zvyšovat svoji kvalifikaci nezávisle na pracovním zařazení a vytížení.
Účastník má možnost zvolit si vlastní postup, způsob i tempo studia. Při tom se předpokládá, že vedle studia zaslaných
materiálů bude studována i doporučená literatura.
Kurz je od 1. 4. 2014 aktualizován a rozšířen při zachování ceny kurzu.

Více informací zde.

Stránky

Přihlásit se k odběru Česká metrologická společnost, z.s. RSS