Certifikace, korespondenční kurzy metrologie a kurzy dle požadavků firem konané ve firmě

Nabídka ČMS pro tuto komplikovanou dobu

Přesto, že se pomalu vše vrací po úvodním ataku pandemie do normálnějších kolejí, lze říci, že ledaskterá firma nebude příliš nakloněna platit svým metrologům a pracovníkům provádějící měření účast na kurzech, které často velmi potřebují. Není to nic neobvyklého ani za dřívějších normálních podmínek, natož za nynější ekonomické situace navíc podtržené určitými, i když ne zas tak velkými zdravotními riziky. Jsem sice přesvědčen, že trochu odpovědnosti k sobě samému a zdravotní gramotnosti sníží riziko nákazy téměř na nulu (rouška při bližším kontaktu a v uzavřené místnosti, častější hygiena a použití dezinfekce), ale je to přeci jen věcí náhledu každého z nás.

 

Česká metrologická společnost, z.s. pro druhé pololetí připravila v podstatě standardní nabídku programu, ale kdo ví, zda se problémy nevrátí ve druhé vlně. A i kdyby ano, myslím, že pro ty, kteří si opravdu potřebují zvýšit kvalifikaci v oblasti metrologie, mohou tak učinit prostřednictvím několika individuálních forem studia a zkoušek. O které se jedná:

  • Certifikace odborné způsobilosti osob
  • Korespondenční kurz metrologie
  • Kurz metrologie pořádaný pro zájemce přímo v jejich firmě.

 

Certifikace odborné způsobilosti osob je velmi účinný a jednoznačný způsob prokázání kvalifikace v daném oboru metrologie pro vaše zákazníky. Ale také pro akreditační a autorizační orgány. Nemalá je také prestižní hodnota certifikátu.

 

Certifikát může metrolog a odpovídající praxí a znalostí metrologické legislativy získat tak, že vyplní formulář Žádost o certifikaci odborné způsobilosti a zašle jej na sekretariát certifikačního místa ČMS. Tím se rozeběhne certifikační proces, který je podrobně popsán na jiném místě tohoto webu. Zkouška probíhá obvykle na pracovišti žadatele. Přítomni jsou mimo něho jen tři členové zkušební komise, takže se dají zajistit i případně velmi přísné hygienické podmínky v dané firmě.

 

Jaká byla 29. mezinárodní konference MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI

29. mezinárodní konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti

V plzeňském kongresovém centru Primavera se ve dnech 3. a 4. března 2020 konal již dvacátý devátý ročník mezinárodní konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti. Motto letošní konference znělo: „nemůžeme vyrábět přesněji, než dovedeme měřit“ a vystihovalo tak základní poslání konference spojené s rozsáhlou výstavou měřicí techniky a prezentací kalibračních laboratoří.

Přednáškovou část konference zahájil jménem České metrologické společnosti Ing. Miroslav Hanák a na jeho úvodní slovo navázal svým vystoupením předseda Slovenské metrologické společnosti Ing. Tomáš Švantner. Následoval příspěvek Ing. Zbyňka Veseláka, ředitele odboru metrologie ÚNMZ na téma Aktuality z oblasti legální metrologie a pak již měli slovo zástupci vystavujících firem, kteří ve svých vystoupeních seznamovali posluchače s novinkami v oblasti měřicí techniky.     

Během dopoledního i odpoledního programu konference byly zařazeny přestávky na prohlídku výstavy, aby účastníci měli dostatek času na seznámení s vystavenými exponáty a na konzultace s jednotlivými vystavovateli. To umožňuje účastníkům spojit teoretické poznatky s praktickými ukázkami vystavované techniky. 

V průběhu prvního dne zaznělo celkem patnáct referátů. Přednášky se orientovaly převážně na pokrok v měřicí technice a navazovaly na vystavované exponáty, ale pozornost byla věnována i obecnějším problémům metrologie. Přednášky jsou publikovány ve sborníku, který obdrželi všichni posluchači. Součástí sborníku je i výstavní katalog, který obsahuje základní informace o vystavujících firmách a mediálních partnerech konference. Sborník je k dispozici v sekretariátu ČMS.

NOVÉ DEFINICE ZÁKLADNÍCH JEDNOTEK MEZINÁRODNÍ SOUSTAVY SI

26. Mezinárodní generální konference měr a vah schválila v listopadu 2018 na zasedání ve Versailles nové definice základních jednotek měrové soustavy SI. Je to největší změna za dobu existence Metrické konvence. Protože se jedná o vládní zastoupení, budou nové definice pro členské státy závazné s platností od 20. května 2019. 20. květen je světovým dnem metrologie.

Základními měrovými jednotkami soustavy SI jsou sekunda (s), metr (m), kilogram (kg), ampér (A), kelvin (K), mol (mol) a kandela (cd). Do současné doby jsou stanovené podle artefaktů (např. závaží), nebo fyzikálních jevů. Nově budou stanovené na základě návaznosti na vybrané fyzikální a technické základní konstanty, jejichž hodnota byla konvenčně stanovena v pevných číselných hodnotách bez nejistoty.

20. Fórum metrologů, Praha, Klub lávka

Česká metrologická společnost, z. s. uspořádala dne 11. prosince 2018 tradiční konferenci 20. Fórum metrologů. Jednání bylo zaměřené na seznámení účastníků s rychlým vývojem, který probíhá v současnosti ve všech oblastech metrologie. Dochází k největší změně v definici základních měrových jednotek za celou dobu existence metrické konvence. Rovněž v oblasti technických i legislativních norem již probíhají, nebo jsou připravené podstatné změny.

Účastníky jednání přivítal předseda České metrologické společnosti Ing. Miroslav Hanák a uvedl hlavní oblasti metrologie, ve kterých dochází k podstatným změnám. Nejen v základních veličinách, ale i v každodenní metrologické praxi se projevuje současný vědecký a technický rozvoj. Je to především zapojení informačních technologií, kdy software a přenosové systémy jsou součástí měřicího řetězce. Nové principy měření, optické a CT přístroje představují nové možnosti, ale současně i nároky na kvalifikaci a vzdělání metrologů. Rovněž i oblast standardizace a legislativy se musí současnému technickému rozvoji, ale také mezinárodnímu charakteru výroby a obchodu přizpůsobit. Česká metrologická společnost přispívá formou kurzů a dalších vzdělávacích aktivit k efektivnímu získání znalostí pro zvládnutí současných rostoucích nároků na kvalifikaci metrologů.

Fórum metrologů ke 100. výročí vzniku ČSR

Slovenská metrologická spoločnosť ve spolupráci s Českou metrologickou společností, připravila 1. ČESKO-SLOVENSKÉ FÓRUM METROLÓGOV ke 100. výročí vzniku ČSR, které se konalo 25.10.2018 v Bratislavě.

Motto: "História, súčastnosť, trendy v metrológii v ČR a SR". 

Česká metrologická společnost, z.s. obnovuje spolupráci s Slovenskou metrologickou spoločnosťou

Změny po roce 1989 a následně vzniku České a Slovesné republiky v roce 1993 nutně vedly k rozdělení většiny spolků a společností bývalého Československa. Nevyhnuly se tomu ani českoslovenští metrologové a následně titíž, tentokráte už v České a Slovenské republice.

Primárním úkolem obou společností je poskytovat platformu pro činnost podnikové metrologie a její pracovníků a přispívat k jejich vzdělávání. Vývoj v obou zemích však vedl k postupnému rozrůznění činností obou spolků a to jak v oblasti vzdělávání, tak ve způsobu financování. Dnes to je příčinou určitých obtíží při opětovném navazování spolupráce. Přesto jsme se po dohodě rozhodli pokusit o spolupráci tak, jak to jen umožní naše personální možnosti a překážky, které vznikají vzhledem k existenci dvou států.

Měřicí technika v automobilovém průmyslu

Česká metrologická společnost uspořádala v úzké spolupráci s metrologií akciové společnosti ŠKODA AUTO ve dnech 24 a 25. října konferenci „Měřicí technika v automobilovém průmyslu“. Podnětem k uspořádání konference byl prudký vývoj automobilové techniky. Postupné prosazování alternativních pohonů místo spalovacích motorů, nástup elektroniky do všech systémů v automobilech a informačních technologií do automobilů i do všech etap výrobního procesu. Na daný vývoj musí reagovat výrobci podstatnou modernizací výrobních zařízení včetně měřicí techniky. 

Konference proběhla v  sálu Muzea ŠKODA AUTO pod záštitou Dipl. Ing Franka  Schreiera, vedoucího řízení kvality ve všech závodech ŠKODA AUTO. Zúčastnilo se jí celkem 113 odborníků ze všech oblastí výroby dílů pro automobilky z vývoje a dalších pracovišť. Po celou dobu konference měli účastníci možnost prohlídky exponátů muzea.
 

Vzdělávání a prokazování odborné způsobilosti v metrologii

Česká metrologická společnost, z.s. pořádá pro členy ČMS zájemce o metrologii řadu odborných akcí a nyní také ve spolupráci se Slovenskou metrologickou společností (SMS).

Odborné akce, které jsou nabízeny na webových stránkách ČMS napomáhají zlepšovat a rozšiřovat odborné znalosti v oblasti metrologie a stávajícím i novým metrologům a technikům, výrazným způsobem zefektivnit jejich odborné činnosti a v neposlední řadě také prokázat odbornou způsobilost v oblasti metrologie a vykonávat správně metrologické činnosti.

Pro výkon odborných činností v oblasti metrologie je zpravidla požadováno prokázání odborné způsobilosti personálu, a tuto způsobilost je možno prokázat nejenom potvrzením o účasti, které účastník obdrží na závěr příslušného kurzu nebo semináře, ale je možné také získat u ČMS certifikát způsobilosti na danou funkci nebo činnost – více viz zde.

Na webových stránkách vás pravidelně informujeme odborných akcích, které  připravujeme v daném roce, a to v záložce "Kalendář akcí" a "ČMS připravuje". Na závěr každého kurzu nebo semináře obdrží posluchači potvrzení o účasti, kterým mohou dokladovat zvšení / aktualizaci odborné způsobilosti, která je požadována při uplatňování systémů managementu kvality. 

Nové předpisy v oblasti posuzování shody měřidel

Nové předpisy v oblasti posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh:

 

a) Dne 31. 3. 2016 byly v částce 36 Sbírky zákonů zveřejněny

    zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a

    zákon č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Tyto zákony nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni jejich vyhlášení s výjimkou ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 90/2016 Sb., které nabývá  účinnosti dnem 12. června 2018.  

 

b) Dne  18. dubna 2016 bylo v částce 46 Sbírky zákonů zveřejněno

    nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh. Nařízení vlády nabývá účinnosti dne 20. dubna 2016.  Tímto nařízením se také ruší nařízení vlády č. 464/2005 Sb. a nařízení vlády č. 246/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb.

 

c) Dne 18. dubna 2016 bylo v částce 47 Sbírky zákonů zveřejněno

    nařízení vlády č. 121/2016 Sb., o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh. Nařízení vlády nabývá účinnosti dne 20. dubna 2016. Tímto nařízením se ruší nařízení vlády č. 326/2002 Sb. 

 

Kalibrační postupy

S cílem napomoci pracovníkům vykonávajícím kalibrace měřidel nabízí Česká metrologická společnost, z.s. „vzorové“ kalibrační postupy (KP) V současné době to představuje soubor více než 100 postupů.

Jedná se např. o kalibrační postupy pro měřidla následujících veličin - délka a navazující veličiny, rovinný úhel, hmotnost, tvrdost, moment síly, tlak, zkušební zařízení, teplota, elektrické veličiny, frekvence, chemické veličiny,…atd.

Seznam vzorových kalibračních postupů k prodeji a volně ke sstažení je uveden  je k uveden v záložce KALIBRAČNÍ POSTUPY A PUBLIKACE/ KP K PRODEJI a v záložce KALIBRAČNÍ POSTUPY A PUBLIKACE/ KP KE STAŽENÍ

V přehledech  jsou zahrnuty i nové kalibrační postupy zpracované v roce 2015.

Stránky

Přihlásit se k odběru Česká metrologická společnost, z.s. RSS

© Česká metrologická společnost