Členská schůze ČMS

Verze pro tisk

INFORMACE ke ČLENSKÉ SCHŮZI ČMS 2020

  Členská schůze České metrologické společnosti, z.s. - původní termín 25.5.2020 byl zrušen z důvodu epidemiologické situace.

        Aktuální  termín Členské schůze bude upřesněn dle aktuální  epidemiologické situace, popř. Členská schůze proběhne korespondenčně.

 

 

INFORMACE Z ČLENSKÉ SCHŮZE ČMS 2019

Členská schůze České metrologické společnosti, z. s., se konala 3. června 2019 v 9.30 hod. v sídle ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, v přednáškovém sále 318.

Jednalo se o pravidelné roční setkání členů ČMS. Z důvodů vyhovění žádosti dosavadního předsedy společnosti Ing. Miroslava Hanáka o uvolnění z funkce, měla tato schůze statut členské schůze volební. Bylo nutné zvolit nové členy výboru ČMS, které tento výbor doplní.

Současně byla volbou doplněna kontrolní komise, která v rámci ČMS funguje jako revizní, o nové členy nahrazující dlouholetého předsedu této komise Ing. Jindřicha Běťáka a dalšího chybějícího člena.

K průběhu členské schůze:

Po přivítání přítomných členů a hostů se ujal Ing. Miroslav Hanák řízení schůze. Byly zvoleny mandátové, volební a návrhové komise.

Mandátová komise konstatovala, že členská schůze je schopná unášení. Následně byl zvolen předsedající členské schůzi. Stal se jím Ing. Miroslav Hanák. Ten také přednesl zprávu o činnosti společnosti za rok 2018 a členská schůze vzala tuto zprávu na vědomí. Také následující zprávu o hospodaření přednesenou paní Ivanou Vidimovou vzala členská schůze na vědomí bez připomínek stejně jako zprávu kontrolní komise přednesenou jejím předsedou Ing. Jindřichem Běťákem.

Návrh činnosti ČMS v dalším období předložil Ing. Miroslav Hanák. Vedle rozvoje edukativních prací (kurzy – zvláště na míru jednotlivých organizací, semináře, konference atd.), byl kladen důraz na činnosti vydavatelské (Program rozvoje metrologie ÚNMZ) a spolupráci s metrologickými zájmovými společnostmi (České kalibrační sdružení, Slovenská metrologická společnost apod.). Dalším důležitým novým bodem činnosti ČMS v následujícím období bude vytvoření skupiny poradců tvořené předními odborníky v různých metrologických oborech ochotných úzce spolupracovat zvláště v oblasti vzdělávání. Úkolu vytvořit tuto skupinu se ujala doc Ing. Olga Tůmová, CSc. Návrh činnosti ČMS v následujícím období obsahuje i další body, jejichž plnění bude závislé na dořešení personálních otázek společnosti.

Následovala volba členů výboru a členů kontrolní komise

Členská schůze projednala a schválila následující členy výboru:

Ing. František Hnízdil, doc. Ing. Olga Tůmová, CSc., Ing. Václav Bursa, Ing. Vladimír Vilhelm, Ing. Richard Silovský, RNDr. Věra Ježková, Ing. Josef Vojtíšek, Jan Maleček, Ivana Vidimová.


Členská schůze projednala a schválila následující členy kontrolní komise:

Ing. Miroslav Hanák, Ing. Jiří Novák, Ing. Jiří Kryl.


Oba orgány spolku byly tak doplněny o nové členy. Výbor - doc. Ing. Olga Tůmová, CSc. a Jan Maleček a kontrolní komise - Ing. Miroslav Hanák, Ing. Jiří Novák,


Jmenování čestných členů České metrologické společnosti, z. s.

Členská schůze se usnesla na jmenování následujících zasloužilých a dlouholetých členů ČMS čestnými členy ČMS. Stali se jimi:

Ing. Jindřich Běťák

Prof. Ing. Jindřich Vítovec, CSc.

Ing. Emil Grajciar – in memoriam


Na závěr členská schůze ČMS schválila Usnesení členské schůze ČMS.


Ihned po ukončení schůze byl zahájen doplňkový program, kterým byl seminář „Základní dokumenty pro metrologickou praxi".

Ve stejný den konání členské schůze zasedaly jak nový výbor České metrologické společnosti, tak její kontrolní (revizní) komise v novém složení. Účelem obou zasedání bylo zvolit v rámci ĆMS nový statutární orgán a v rámci kontrolní komise jejího předsedu.

 

Za statutární zástupce společnosti byli zvoleni:

Ing. František Hnízdil, předseda

Ing. Václav Bursa, 1. místopředseda

Ing. Josef Vojtíšek, 2. místopředseda


Předsedou kontrolní (revizní) komise byl zvolen Ing. Miroslav Hanák.

 

 

 

© Česká metrologická společnost