Moderní měřicí technika se představila v Plzni

Verze pro tisk

Jako každým rokem, tak i letos, doprovázela konferenci rozsáhlá výstava měřicí techniky. Dochází tak k těsnému spojení výstavy a přednášek, což umožňuje velmi efektivní poznávání moderní měřicí techniky. Informace, získané na přednáškách, si účastníci ihned prakticky ověřují na exponátech výstavy. Program konference byl proto stanoven tak, aby účastníci měli dostatek času na prohlídku výstavy a konzultace s jednotlivými vystavovateli.

Záštitu nad letošní konferencí převzal předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČR Mgr. Viktor Pokorný. Konferenci zahájil úvodním slovem předseda České metrologické společnosti Ing. Miroslav Hanák. Mgr. Zdeněk Veselý, ředitel sekce odborných působností ÚNMZ, seznámil přítomné s návrhem zákona o posuzování shody výrobku a Ing. Zbyněk Veselák, ředitel odboru metrologie ÚNMZ, promluvil na téma referenční materiály a norma ISO 17034 pro akreditaci výrobců RM. Pak již následovaly jednotlivé přednášky a informace představitelů vystavujících firem, kterým byl věnován celý program prvního a dopoledne druhého dne. Celkem bylo předneseno 17 referátů. Přednášky se orientovaly převážně na pokroky v měřicí technice a navazovaly na vystavované exponáty, ale pozornost byla věnována i obecnějším problémům metrologie. Na závěr konference byl zařazen workshop na téma „Nejistoty měření a jejich hodnocení v MS Excel - kalibrace příměrné desky“, který vzbudil velký zájem posluchačů.

Přednášky jsou publikovány ve sborníku, který obdrželi všichni posluchači. Součástí sborníku je i výstavní katalog, který obsahuje důležité informace o vystavujících firmách a mediálních partnerech konference, včetně charakteristiky časopisu Strojárstvo/Strojírenství. Sborník je k dispozici v sekretariátu ČMS.

Na přednáškovou část konference navazoval odpoledne druhého dne fakultativní program v podobě exkurzí. Zájem účastníků konference byl rozdělen mezi čtyři akreditovaná laboratorní pracoviště:

ČMI, pobočka Plzeň (hmotnost, tlak, objem, průtok),

ENERGIZE GROUP s.r.o. (elektrické veličiny, frekvence, tlak, teplota),

VZÚ Plzeň s.r.o. (chemické, metalografické, mechanické zkoušení materiálů),

VZÚ Plzeň s.r.o. (kalibrace měřidel pro měření geometrických veličin a drsnosti povrchu).

Jak již bylo řečeno, důležitou složkou konference je vždy výstava měřicí techniky. Letos se jí svými exponáty zúčastnilo 28 vystavovatelů, kteří zastupovali téměř stovku výrobců z více než dvaceti zemí. Kromě českých firem byly nejvíce zastoupeny firmy z Německa, Velké Británie, USA a Itálie.

27. ročník konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti je plánován na 6. a 7. března 2018.