Světový den metrologie 2017

Verze pro tisk

Tématem letošního Světového dne metrologie je měření v dopravě. Volba tématu vychází z toho, že metrologické zabezpečení je nutnou podmínkou bezpečného, efektivního a k prostředí šetrného provozování nejrůznějších dopravních systémů pro přepravu osob, zboží, surovin. Je zřejmé, že doprava je neodmyslitelnou součástí každodenního života nás všech a měření zde hraje stejně důležitou roli, jako v ostatních oborech.

Světový den metrologie se pořádá především proto, aby se posílilo povědomí široké veřejnosti o důležitosti metrologie pro ekonomiku a kvalitu života. Jde ale také o ocenění práce všech, kteří jsou v metrologii angažováni, práce, která navenek není příliš známa, ale je v základech každé racionální činnosti. 

Metrologie v dopravě se týká legální metrologie, která se zabývá měřením rychlosti pohybu na komunikacích, tachografy, analyzátory alkoholu v dechu, vážením; k dopravě se váže i měření spotřeby paliv a elektrické energie atd. Také ve výrobě a zkoušení dopravních prostředků nebo ve výstavbě a provozu komunikací je měření velmi důležité. Příkladem může být i potřeba přesného a rychlého vážení kontejnerů pro bezpečné zatížení kontejnerových lodí, charakterizace povrchů s nízkým třením a aerodynamických tvarů pro minimalizaci spotřeby paliva v letecké dopravě, měření vlastností podloží při stavbě komunikací nebo měření mostních konstrukcí. Pokračovat by bylo možné velmi dlouho.

 

 

Světovým dnem metrologie (SDM) si připomínáme výročí podpisu Metrické konvence 20. května 1875. Tento den znamenal reálný začátek organizované mezinárodní spolupráce v oblasti metrologie, koordinaci výzkumu v oboru a to vše vede k jinak nedosažitelnému pokroku a užitku pro všechny lidi. Konvencí byl založen Mezinárodní úřad pro váhy a míry a byl dán základ pro celosvětové jednotné měření. BIPM je skutečným centrem sítě národních metrologických institutů a pro Českou republiku byla jeho pomoc a spolupráce vždy neocenitelná a odstartovala vlastně rychlý rozvoj ČMI.

Volená témata světových dnů metrologie v posledních letech se prolínají v tom smyslu, že napříč obory užití se metrologie musí zabývat širokým spektrem veličin a metod. Dokládají tak komplexnost jednotného měřicího systému, založeného Metrickou konvencí.

Témata SDM od roku 2006:
2006     Metrologie pro zdraví
2007     Měření pro ochranu životního prostředí
2008     Úloha měření ve sportu
2009     Měření v obchodním styku
2010     Měření ve vědě a technice - most k inovacím
2011     Chemická měření pro náš život a budoucnost
2012     Metrologie v oblasti bezpečnosti
2013     Měření v denním životě
2014     Metrologie a globální energetický problém
2015     Metrologie, měření a světlo
2016     Měření v dynamickém světě

Za pořádáním SDM a za různými s tím spojenými akcemi je vždy tým, koordinovaný BIPM a OIML. Působení těchto institucí je skutečně světové. BIPM využívá mezinárodního a nestranného postavení při koordinaci realizování a zdokonalování celosvětového měřicího systému, aby byly zajištěny přesné a srovnatelné výsledky měření. Důležité jsou vybrané vědecké a technické činnosti, které mohou být nejúčelněji provedeny v laboratořích BIPM. Spoluprací s mezivládními organizacemi a mezinárodními institucemi prosazuje a propaguje BIPM důležitost metrologie pro vědu, průmysl a společnost obecně.  OIML, Mezinárodní organizace pro legální metrologii (vznikla v roce 1955 s cílem podporovat celosvětově harmonizaci postupů v legální metrologii) umožňuje ekonomikám zavedení účinné infrastruktury legální metrologie, slučitelné a mezinárodně uznávané, ve všech oblastech odpovědnosti vlád. Všichni využíváme výhod publikací OIML, jako jsou mezinárodní doporučení jakožto modelové regulace mnoha kategorií měřidel, nebo mezinárodních dokumentů informativního a návodového charakteru. Mezinárodní slovníky, příručky (guides) a další publikace slouží všem.

 

K tématu letošního SDM se váže i připravovaná konference "Měřicí technika v automobilovém průmyslu", kterou organizuje Česká metrologická společnost, z.s. ve spolupráci a s podporou ŠKODA AUTO, a.s. Dvoudenní konference se bude konat 24. a 25. 10. 2017 v Mladé Boleslavi. Tématy konference jsou naznačení trendů ve vývoji metrologie v oblasti kontrol a zkoušení v automobilovém průmyslu, novinky v metrologické legislativě, možnosti 2D a 3D měření, využití CT zobrazovací techniky, zajímavostí v oblasti metrologie spojené s vývojem elektromobilů a systémů jejich dobíjení a další. Informace budou postupně zveřejňovány na jiném místě těchto stránek.

Také časopis METROLOGIE, vydávaný ÚNMZ ve spolupráci s ČMI, ČMS a ČKS, se ve svém druhém čísle Světovému dni metrologie a měření v dopravě věnuje. Čtenáři v tomto čísle najdou například články Nová generace tachografů, Vážení vozidel v oblasti silniční dopravy, Měření mechanických a elektrických vlastností drážních vozidel, Měření rychlosti silničními radary a další. Blíže o časopisu na stránkách www.unmz.cz.