Pro členy ČMS

Verze pro tisk

V záložce "Pro členy" jsou uvedeny základní informace týkající se členství ČMS a dalších důležitých informacích o činnosti ČMS, pořádání členských schůzi ČMS a pozvánek na ně.

Všem členům ČMS byla zaslána emailem POZVÁNKA na členskou schůzi České metrologické společnosti, z.s., která se bude konat dne 5. dubna 2017 od 8.30 hod v budově ČSVTS, sál 217, Novotného lávka 5, Praha 1. Účast členů členské schůzi je nezbytná. Účast na členské schůzi je základní povinností členů, kde zákonná úprava vychází z toho, že každý člen má právo na úplné informace o činnosti spolku s možností se vyjádřit a uplatňovat své názory. To je prakticky možné jen na členské schůzi. Protože jsme profesní organizací, spojujeme konání členské schůze s odbornou akcí (viz pozvánka), aby členové měli možnost čas věnovaný společnosti co nejlépe využít ve vztahu ke své profesi. 

Ke dni 30. června 2016 byla Česká metrologická společnost na základě definitivního znění stanov zapsaná u Městského soudu v Praze jako spolek pod značkou L 58. Pod touto značkou lze ve veřejném rejstříku vyhledat všechny skutečnosti o ČMS včetně výkazů o hospodaření. Protože se jednalo o polovinu roku, nebylo pro rok 2016 požadováno zaplacení členského příspěvku za rok 2016. Podle rozhodnutí členské schůze ze dne 15. 6. 2015 činí členský příspěvek ročně 300 Kč, pro studenty a důchodce 150 Kč. Po jeho uhrazení obdrží člen členskou legitimaci, která ho bude opravňovat k čerpání členských výhod. O výhodách členství budou členové informování na členské schůzi. Členský příspěvek je třeba uhradit do 31. 3. 2017 převodem na účet ČMS :

č.ú. 193646448/0300,

variabilní symbol:

VS je přidělen ke jménu člena a je jedinečný v návaznosti na číslo člena v evidenci ČMS a byl každému členu zaslán jako příloha emailu dne 29.1.2017 současně s pozvánkou na členskou schůzi.

Členský příspěvek NENÍ MOŽNÉ UHRADIT V HOTOVOSTI na místě z důvodů zavedení EET.

Těšíme se na setkání dne 5. 4. 2017 na Novotného lávce.

Za výbor ČMS Ing. Miroslav Hanák, předseda.

 

Informace k udělení k plné moci pro zastoupení na členské schůzi

Formulář na plnou moc