Členství ve společnosti

1. Členství ve Společnosti je individuální, může být uděleno i členství čestné.
2. Členem Společnosti může být každý, kdo dovršil 18 let a souhlasí s posláním Společnosti.
3. Členství vzniká podáním členské přihlášky sekretariátu Společnosti a jejím následným schválením předsednictvem, po zaplacení členského příspěvku.
4. Členství zaniká písemným oznámením člena o vystoupení ze Společnosti, nezaplacením členského příspěvku za kalendářní rok, úmrtím nebo vyloučením po rozhodnutí výboru, a to v případě, jedná-li v rozporu se stanovami a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami.
5. Členství čestné může vzniknout jmenováním významného tuzemského nebo zahraničního odborníka předsednictvem Společnosti, po předchozím projednání ve výboru, a to na základě návrhu kteréhokoliv člena Společnosti. Může být zrušeno stejným způsobem. Čestný člen má všechna práva řádného člena.

Práva a povinnosti člena

1. Člen Společnosti má právo :
a) podílet se na všech formách činnosti Společnosti,
b) spoluvytvářet odborné skupiny, kluby, spolky, dle svého uvážení a spolupodílet se na jejich aktivitách,
c) volit a být volen členem výboru nebo revizorem Společnosti,
d) využívat výhody vyplývající z členství ve Společnosti,
e) podávat návrhy a připomínky, zúčastňovat se akcí pořádaných Společností,
f) účastnit se Valné hromady

2. Člen Společnosti má povinnost :
a) dodržovat stanovy Společnosti,
b) platit členské příspěvky včas, t.j. do 31.1. běžného roku, ve výši stanovené Valnou hromadou
c) hájit zájmy a poslání Společnosti a svou prací a jednáním přispívat k jejímu dobrému jménu