Organizační struktura

1. Orgány Společnosti jsou Valná hromada, Výbor, Předsednictvo a Sekretariát
2. Kontrolním orgánem Společnosti jsou revizoři.
3. Vnitřní členění Společnosti :
a) Textilní sekce
b) Oděvní sekce
c) Kožedělná sekce
4. Ve Společnosti mohou být, dle zájmů členů, vytvářeny odborné skupiny, pobočky, kluby a spolky.

Valná hromada

1. Vrcholným orgánem Společnosti je Valná hromada, která se koná nejméně jednou za 3 roky, jsou na ni zváni všichni členové Společnosti.
2. Mimořádná Valná hromada musí být svolána předsednictvem Společnosti na podnět nejméně ½ členské základny nebo na podnět výboru Společnosti.
2. Valná hromada:
a) projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé funkční období,
b) schvaluje zprávu revizorů,
c) volí členy výboru a revizory,
d) projednává a schvaluje hlavní směr činnosti Společnosti,
e) usnáší se na ekonomických pravidlech, případně zásadních hospodářských opatřeních,
f) stanovuje výši členských příspěvků,
g) rozhoduje o změnách stanov, zániku Společnosti a majetkové likvidaci.
4. Účastníci Valné hromady jsou zváni způsobem, který schválí předsednictvo výboru.
5. Usnesení Valné hromady nabývá platnosti souhlasem nadpoloviční většiny všech přítomných členů s výjimkou rozhodování o zániku a majetku Společnosti.

Výbor společnosti

1. Výbor Společnosti je svoláván podle potřeby, nejméně však jednou za rok, mezi zasedáními Valné hromady.
2. Je orgánem, jehož 5 členů volí Valná hromada, 6.člen ( tajemník ) je jmenován výborem Společnosti.
3. Výbor Společnosti :
a) projednává a schvaluje zprávu o činnosti, hospodaření za uplynulé období a rozpočet příštího období,
b) projednává a upřesňuje program odborného a hospodářského zaměření stanoveného Valnou hromadou,
c) projednává zprávy revizorů,
d) projednává návrhy na čestné členství.

Předsednictvo Společnosti

1. Je výkonným a řídícím orgánem Společnosti v období mezi zasedáními Valné hromady.
2. Tři členové předsednictva jsou voleni výborem Společnosti, čtvrtý člen – tajemník, je jmenován výborem Společnosti.
3. Volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy.
4. Zřizuje sekretariát Společnosti, jehož činnost řídí jmenovaný tajemník.
5. Zasedá podle potřeby, zpravidla šestkrát ročně. Dojde-li při hlasování k rovnosti hlasů, je rozhodujícím hlasem hlas předsedy.
6. Předsednictvo Společnosti:
a) zajišťuje prostřednictvím sekretariátu agendu Společnosti a její hospodaření,
b) koordinuje činnost odborných skupin, spolků, klubů, poboček,
c) kooptuje členy předsednictva a revizory za členy, kteří trvale opustili výkon funkce,
d) pověřuje své členy plněním konkrétních úkolů,
e) schvaluje přijetí nových členů, ukončuje členství,
f) navrhuje finanční rozpočet,
g) organizuje mezinárodní kontakty, rozhoduje o příspěvku na zahraniční cesty, odborné akce, stáže atd.,
h) oceňuje mimořádnou aktivitu členů,
i) projednává zprávy revizorů a přijímá k nim opatření,
j) připravuje zasedání výboru a Valné hromady Společnosti.
7. V období mezi zasedáními předsednictva řeší naléhavé problémy operativně předseda a tajemník sekretariátu. O svém rozhodnutí informují předsednictvo na nejbližším zasedání.
8. Předsednictvo odpovídá za svoji činnost výboru Společnosti a Valné hromadě.

Sekretariát Společnosti

1. Sekretariát je výkonným orgánem Společnosti, řízený tajemníkem.
2. Sekretariát plní administrativní úkoly spojené s chodem Společnosti a provádí komplexní servis k zajištění práce předsednictva, výboru a ostatních subjektů, k zajištění studijní, dokumentační, publikační a informační činnosti.
3. Tajemník je zodpovědný za řádný chod sekretariátu Valné hromadě a v období mezi jednotlivými zasedáními Valné hromady předsednictvu.

Revizoři

1. Revizoři kotrolují dodržování stanov a obecně platných právních předpisů České republiky, kontrolují hospodářskou činnost Společnosti.
2. Vypracovávají zprávy a předkládají je orgánům Společnosti.
3. Za svoji činnost odpovídají Valné hromadě, jsou nezávislí na ostatních orgánech Společnosti, jsou zvaní na jednání Předsednictva a Výboru.