Představujeme kolektivní členy ČNS -
ČEZ, a. s.

Akciová společnost ČEZ byla založena v roce 1992 Fondem národního majetku ČR, jenž je doposud majoritním vlastníkem jejích akcií. Hlavním předmětem činnosti ČEZ, a. s., je výroba a prodej elektřiny a s tím související podpora elektrizační soustavy. Zároveň se zabývá výrobou, rozvodem a prodejem tepla.
V roce 2003 vznikla spojením ČEZ, a. s., s distribučními společnostmi (Severočeská energetika, Severomoravská energetika, Středočeská energetická, Východočeská energetika a Západočeská energetika) Skupina ČEZ, která se tak stala nejvýznamnějším energetickým uskupením regionu střední a východní Evropy. Skupina ČEZ patří do evropské desítky největších energetických koncernů a je nejsilnějším subjektem na domácím trhu s elektřinou.
V roce 2004, po úspěšné akvizici tří bulharských distribučních firem, rozšířila Skupina ČEZ majetkově svoji působnost i do zahraničí. Mimo výrobu a distribuci elektřiny náleží mezi významné činnosti podniků Skupiny ČEZ těžba surovin, údržba energetických zařízení, provozování telekomunikačních služeb, věda a výzkum.
Strategickým cílem energetické Skupiny ČEZ je stát se lídrem na trhu s elektřinou v rámci středo a východoevropského trhu s elektřinou.
Akciová společnost ČEZ má poměrně vyvážené portfólio provozovaných energetických zdrojů - provozuje celkem deset elektráren na fosilní palivo, třináct vodních elektráren, dvě jaderné elektrárny, větrnou farmu na Mravenečníku a jednu demonstrační fotovoltaickou elektrárnu. Na výrobě elektrické energie v České republice se podílí cca 73 %.
Z hlediska instalovaného výkonu, pokud pomineme minoritní větrné a solární elektrárny, tak 54 % instalovaného výkonu má ČEZ v uhelných elektrárnách, 15 % ve vodních a 31 % v jaderných elektrárnách. Co se týká výroby elektřiny v jaderných elektrárnách, tak v r. 2004 bylo celkově vyrobeno 26 324 GWh, z toho 13 632 GWh v JE Dukovany a 12 692 GWh v JE Temelín.

Jaderné elektrárny akciové společnosti ČEZ

Jaderná elektrárna Dukovany
Jaderná elektrárna Dukovany leží asi 30 km jihovýchodně od Třebíče. S její výstavbou bylo započato v roce 1974, první reaktorový blok byl uveden do provozu 4. května 1985, poslední (čtvrtý) blok 20. července 1987. V květnu letošního roku si připomínáme tedy již dvacáté výročí uvedení prvního bloku elektrárny do komerčního provozu.
Elektrárna Dukovany s instalovaným elektrickým výkonem 1760 MW je určena pro provoz v základním energetickém režimu. Každý rok dodává do sítě 17 % elektrické energie vyrobené v České republice. Rozhodující pozornost je trvale věnována bezpečnosti provozu, která je navíc pod kontrolou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost i příslušných mezinárodních organizací.
V elektrárně jsou ve dvou dvojblocích instalovány čtyři tlakovodní reaktory typu VVER-440, model V-213, každý o elektrickém výkonu 440 MW. Palivem je oxid uraničitý UO2 s průměrným 3,82 % obohacením uranu o štěpitelný izotop uranu 235. Palivo je v reaktoru umístěno v 312 palivových kazetách. Každá kazeta je tvořena 126 palivovými proutky, ve kterých je palivo hermeticky uzavřeno. Reaktor dále obsahuje 37 regulačních kazet s palivovou částí a absorpční částí pro řízení výkonu reaktoru.
Měrné náklady na kWh elektřiny se pohybují mezi 0,6 – 0,7 Kč a součástí této částky je i rezerva na vyřazování elektrárny z provozu, na skladování použitého jaderného paliva i odvod na účet pro konečné uložení použitého paliva. Stovky miliard kilowatthodin vyrobených od zahájení provozu elektrárny ušetřily emise více než 150 miliard kilogramů skleníkových plynů.
Do konce plánované životnosti elektrárny zbývá ještě dvacet let provozu, během kterých bude průběžně probíhat její modernizace. Díky vysoké kvalitě hlavních konstrukčních prvků elektrárny a její spolehlivosti se však uvažuje o možném prodloužení její životnosti.
V areálu elektrárny se nachází úložiště nízko a středně aktivního odpadu. V roce 1995 byla dokončena výstavba 1. části suchého skladu použitého paliva s kapacitou 60 kontejnerů CASTOR 440/84. Kapacita jednoho kontejneru (10 tun použitého jaderného paliva) odpovídá téměř roční produkci jednoho reaktoru VVER-440. V letošním roce 2005 bude dokončeno rozšíření tohoto suchého skladu v rozsahu skladovací kapacity dalších 133 kontejnerů (na 40 let provozu JE Dukovany), ve kterém bude palivo uloženo po dobu minimálně 50 - 60 let.

Jaderná elektrárna Temelín
Jaderná elektrárna Temelín leží přibližně 24 km od Českých Budějovic a 5 km od Týna nad Vltavou. Elektřinu vyrábí ve dvou výrobních blocích s tlakovodními reaktory VVER-1000 typu V-320. Na jaře 2003 se temelínská elektrárna s instalovaným elektrickým výkonem 1962 MW stala největším energetickým zdrojem České republiky.
Investiční záměr stavby byl vydán v únoru 1979, úvodní projekt byl zpracován Energoprojektem Praha v roce 1985 a vlastní stavba provozních objektů byla zahájena v roce 1987. Po listopadu 1989 bylo v nových politických a ekonomických podmínkách rozhodnuto o snížení počtu bloků na dva. Přes období velkých nejistot byla redukovaná a v technologii modernizovaná stavba dokončena a v červenci 2000 bylo zavezeno palivo do reaktoru. 21. prosince 2000 vyrobil první blok první elektřinu.
Technologické schéma elektrárny odpovídá nejmodernějším světovým parametrům. Celý primární okruh bloku s jaderným reaktorem, čtyřmi parogenerátory, cirkulačními čerpadly atd. je umístěn v plnotlakém železobetonovém kontejnmentu – hermetické ochranné obálce. V sekundárním okruhu bloku je turbogenerátor o elektrickém výkonu 1000 MW. V aktivní zóně reaktoru je 163 palivových souborů (312 proutků v souboru) a 61 regulačních tyčí. Každý parogenerátor vyrobí 1470 t páry za hodinu o tlaku 6,3 MPa a teplotě 278,5 oC na výstupu. Turbína má 3000 ot/min.
Po roce 1990 došlo v projektu elektrárny Temelín k řadě úprav za účelem zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti na úroveň západních elektráren. Od roku 1991 byla elektrárna podrobena již 20 nejrůznějším kontrolám inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii i jiných organizací a jejich doporučení ke zlepšení spolehlivosti a bezpečnosti elektrárny byla v průběhu výstavby a spouštění realizována. Poslední prověrku WANO Peer Review absolvovala elektrárna na konci r. 2004 s výbornými výsledky. Zkušební provoz prvního bloku byl zahájen 10. června 2002 a druhého bloku 18. dubna 2003. V říjnu loňského roku byl zkušební provoz ukončen a oba bloky obdržely od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost provozní licenci na 10 let provozu. Uvedením dvou temelínských bloků do provozu se spolu s Jadernou elektrárnou Dukovany zvýšil podíl výroby elektřiny z jaderných zdrojů akciové společnosti ČEZ na 45 %.
Podrobné informace o obou elektrárnách získáte v jejich informačních střediscích nebo na www.cez.cz.

Aktuální události v r. 2004

Rok 2004 byl pro jaderné elektrárny akciové společnosti ČEZ úspěšný. Podařilo se stabilizovat a dále dle nových zadání rozvíjet Úsek jaderná energetika (UJE) tak, že pokračoval trend zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti provozu obou jaderných elektráren.
Jaderná elektrárna Dukovany dosáhla historicky nejnižší poruchovosti. Jaderná elektrárna Temelín postupně stabilizovala svůj provoz při dodržení vysoké úrovně bezpečnosti. V říjnu 2004 obdržela pro oba bloky licenci k desetiletému provozu a tím byl de-facto ukončen její zkušební provoz.
K datu 1. 1. 2004 byl dokončen proces integrace řízení obou JE. Byla realizována změna, která musela projít náročnou zkouškou funkčnosti a řadou „doladění“. Kromě lokalitních sekcí Výroba EDU a Výroba ETE je nyní každá oblast činností v UJE funkčně i přímo řízena společnou sekcí. Rok 2004 byl rokem stabilizace a rokem hodnocení provedených změn. Kromě bezpečné a spolehlivé výroby elektřiny se UJE zabývalo několika významnými úkoly, které podporovaly dlouhodobý cíl - provozovat JE minimálně po dobu 40 let. Podmínky vznikajícího liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR a EU vytváří nové požadavky na snižování nákladů na provozování zdrojů. Nejinak tomu musí být i při provozu jaderných elektráren, které soupeří na tomto poli s ostatními energetickými zdroji. S tím souvisela i prováděná optimalizace počtů pracovních míst a vytváření efektivnější organizační struktury v rámci celé společnosti a Skupiny ČEZ.
ČEZ UJE již druhým rokem hledá úspory nákladů tak, aby bylo možné snížit v průměru výrobní cenu elektřiny z jaderných zdrojů. Současný připravený rozpočet na rok 2005 přináší oproti výchozímu stavu v roce 2003 výrazné úspory.
Dalším významným úkolem roku 2004 bylo uspět v misi WANO Peer Review v ETE. V rámci kontroly všech oblastí činností UJE zajišťovaných pro JE Temelín (včetně útvarů Centrály ČEZ, které pro ETE vykonávají podpůrné činnosti) provedli experti ze zahraničních JE velmi náročnou prověrku. Na základě prezentace závěrů z této prověrky je možno konstatovat, že elektrárna je provozována na vysokém stupni bezpečnosti a plně v souladu s nejmodernější světovou praxí.

Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku