Představujeme kolektivní členy ČNS -
FS ZČU

1. STRUČNÁ HISTORIE FAKULTY STROJNÍ

Fakulta strojní ZČU, až do založení univerzity v r. 1991, tvořila spolu s fakultou elektrotechnickou Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni (VŠSE). Je jednou z nejstarších fakult univerzity. Je umístěna v novém univerzitním areálu, který byl v roce 1992 uveden do provozu v Plzni na Borech. Studentům nabízí dobré podmínky soustředěním poslucháren, lehkých i těžkých laboratoří, kateder a děkanátu do jediného komplexu budov, jehož součástí je i moderní tělocvična s posilovnou a menzou.

1949 - založena VŠSE v Plzni jako součást ČVUT v Praze
27. 6. 1950 - Vládní nařízení o některých změnách v organizaci vysokých škol:

- dnem 1. září 1950 se zřizuje:
- Vysoká škola strojní v Ostravě
- Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni (VŠSE v Plzni)
- Vysoká škola chemická v Pardubicích

V čele každé této vysoké školy je děkan a fakultní rada. Pro správu vysoké školy se zřizuje děkanský úřad (děkanát)

27. 11. 1953 - Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol:

- v čele Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni je rektor a rada vysoké školy. Děkanský úřad (děkanát) této vysoké školy se přeměňuje na rektorský úřad (rektorát).

1954/1955 - původní devítisemestrové studium (včetně diplomové práce upraveno na desetisemestrové).
1960 - rozdělení vysoké školy na fakultu strojní a fakultu elektrotechnickou. Stalo se tak vládním nařízením č. 120/1960 Sb. Prvními děkany nově zřízených fakult se stali:´

na strojní fakultě Prof.Ing. J.Bukovský, D.C.Ae.
a na elektrotechnické fakultě Prof. Ing. Dr. E. Langer, DrSc.

Na fakultě strojní byly přednostně rozvíjeny obory: Strojírenská technologie se zaměřením na obrábění a tváření, dále obor Energetické stroje a zařízení zaměřený na tepelné turbiny a turbokompresory a později i jaderně energetická zařízení. V oboru Výrobní stroje a zařízení byla věnována pozornost konstrukci obráběcích a tvářecích strojů a systémům jejich řízení. Na elektrotechnické fakultě byly založeny dva obory: Silnoproudá elektrotechnika a Technická kybernetika.

28.9.1991 - uzákoněn vznik Západočeské univerzity se sídlem v Plzni.
říjen 1992 - stěhování prvních kateder FST do nového univerzitního areálu v Plzni na Borech
říjen 1993 - přestěhování děkanátu FST do areálu na Borech
akademický rok 2004/2005 – na fakultě zapsáni první studenti na strukturované studijní plány (bakalářské a navazující magisterské studium)

2. KATEDRY FAKULTY

Katedra energetických strojů a zařízení (KKE)

Katedra zajišťuje výuku v oblastech:

- parní turbíny a turbokompresory
- plynové turbíny
- kombinované energetické cykly založené na spalování fosilních paliv
- primární a sekundární okruhy jaderných elektráren a jejich bezpečnost
- alternativní energetika (sluneční, větrná a geotermální)
- průmyslová energetika
- strojírenská ekologie (se zaměřením na energetické stroje)
- termo a hydromechanika

Katedra konstruování strojů (KKS)

Katedra zajišťuje výuku v oblastech:

- základy strojního inženýrství a konstruování
- CAD a moderní metody konstruování
- jakost a integrované navrhování výrobků
- konstruování s hlediska nákladů
- konstruování z nekonvenčních materiálů
- části, mechanismy a komponenty strojů
- obráběcí a tvářecí technika
- dopravní a manipulační technika
- tekutinové mechanismy a tribotechnika
- mechatronika, testování a diagnostika
- design

Katedra materiálu a strojírenské metalurgie (KMM)

Katedra zajišťuje výuku v oblastech:

- nauky o kovech (fyzikální metalurgie ocelí a neželezných kovů, chemická metalurgie
a fyzikální chemie)
- mechanických vlastností kovových i nekovových materiálů
- užitných vlastností a vad materiálů klasických i moderních
- životnosti a degradačních procesech
- metalurgických procesů, t.j. technologií slévání, tváření a svařování
- studia a hodnocení povrchových vrstev vytvářených fyzikálními technologiemi

Katedra průmyslového inženýrství a managementu (KPV)

Student na této katedře dostává:

- ucelený přehled z oblastí ekonomiky, plánování a řízení průmyslové, především strojírenské výroby
- dobrou orientaci v praktických informačních problémech podniku
- schopnost aktivně využívat výpočetní techniku v podniku
- solidní znalosti využitelných softwarových produktů v oblasti informačních systémů a počítačové podpory řízení podniku
- průřezové znalosti o technologické, manipulační a řídicí úrovni zařízení používaných v podnicích
- znalosti marketingových nástrojů řízení podniku
- schopnost tvůrčího přístupu a strategického myšlení při vytváření komplexních strategií podniku
- znalosti pro spolupráci a vykonávání koordinační činnosti v týmech, složených ze specialistů z oblasti řízení pružných výrobních, manipulačních a montážních systémů.

Katedra technologie obrábění (KTO)

Katedra zajišťuje výuku v oblastech:

- teorie a technologie obrábění
- navrhování nářadí pro obrábění
- projektování výrobních procesů a systémů (výrobní postupy a normy času, kapacitní výpočty, rozmísťování výrobních strojů a zařízení v dílně, včetně řešení manipulace s materiálem a robotizace) s možnostmi použití výpočetní techniky
- automatizace a programování NC strojů
- metrologie a řízení jakosti

Katedra tělesné výchovy a sportu (KTS)

Katedra nabízí výuku tělesné výchovy a sportu pro všechny fakulty ZČU.
Nabízeny jsou následující sporty:

badminton, basketbal, běh pro zdraví, fotbal, florbal, házená, kondiční posilování, lyžování – běh, lyžování – sjezd, softball, plavání, tenis, úpolové sporty (sebeobrana, karate, judo, zápas), volejbal, základní plavání pro neplavce, zdravotní tělesná výchova, zdravotní tělesná výchova – plavání, kombinovaný program pro ženy, sebeobrana pro ženy a squash. Studenti se mohou zúčastnit základního letního a zimního kurzu.

3. MOŽNOSTI STUDIA NA FAKULTĚ STROJNÍ

Na Fakultě strojní je možno studovat v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu formou prezenční i kombinovanou (konzultace soustředěné do vybraných pátků a sobot).
Zavedení kreditního systému (podobně jako na vysokých školách v cizině) studium značně rozvolňuje, takže posluchači si mohou při rychlejším zvládnutí předepsaného počtu kreditů studium ukončit i dříve, popřípadě studovat současně několik oborů, dokonce i na různých fakultách. Do popředí vystupuje základní výhoda kreditního systému, tj. možnost volby 10% předmětů z celouniverzitní nabídky, tedy i z oblasti práva, pedagogiky, elektrotechniky, ekonomie či aplikovaných věd.
Základními formami výuky ve všech typech studia jsou přednášky, cvičení, exkurze, praxe, konzultace a samostatné studium. V přednáškách se studenti seznamují se základními poznatky a metodami příslušného vědního oboru a takto získané vědomosti si upevňují a prohlubují ve cvičeních. Řada cvičení se provádí prakticky ve školních laboratořích. Exkurze a praxe pak slouží k ověření teoretických znalostí a k seznámení se s moderními metodami práce v praktickém životě. Konzultace jsou oblíbenou formou individuálního styku studenta s učitelem a pomáhají při samostatném studiu.
Podle počtu uchazečů se na fakultě otevírá také kombinované studium (studium při zaměstnání) a fakulta je organizuje pro ty, kteří jsou zaměstnáni a mají zájem současně studovat. Výuka probíhá převážně v pátek a v sobotu formou konzultací.

Fakulta strojní získala akreditaci FEANI pro země EU, což znamená, že absolvent magisterského nebo navazujícího studijního programu fakulty po dvouleté praxi v oboru obdrží na základě žádosti k centrále FEANI v Bruselu diplom s titulem "EURO Ing.". Držiteli tohoto diplomu je tím uznána plná vysokoškolská kvalifikace pro práci v daném oboru v kterékoli zemi EU.

3.1 BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

3.1.1 BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM – „Strojní inženýrství“

Jedná se o bakalářské studium zaměřené univerzitně.

3.1.2 BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM – „Strojírenství“

Jedná se o bakalářské studium zaměřené profesně

3.2 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM „Strojní inženýrství“

Studium je standardně dvouleté a navazuje na předchozí, úspěšně ukončené, studium bakalářské.

3.3 DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM - „Strojní inženýrství“

Standardní délka studia v akademických rocích : 3

3.4 CERTIFIKÁTOVÉ STUDIUM

Student má možnost zapsáním dalších výběrových předmětů rozšířit si studium svého základního oboru. Po složení zkoušek z těchto předmětů a závěrečné zkoušce obdrží student certifikát jako přílohu k diplomu.

Strojařina je sice tradičním oborem, ale dnes již zdaleka není pouze "černým řemeslem", neboť se v ní integruje celá řada dalších oborů - od informační techniky, přes moderní konstrukční a technologické discipliny až k počítačově integrované výrobě - pod přísným dohledem ekonomických a ekologických kriterií. Potřeba takto vzdělaných strojařů ve světě neustále roste a snad proto již dnes i my pociťujeme zvýšený zájem o toto studium. V nejbližší době se předpokládá opětovné otevření specializace „ Jaderně energetická zařízení“.

Doc. Ing. Jan Vomela, CSc.

zpět na úvodní stránku