Představujeme kolektivní členy ČNS -
SÚRAO

Poslání SÚRAO

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je organizační složkou státu, která byla zřízena na základě § 26 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon).
Posláním SÚRAO je zajišťovat na území České republiky bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v souladu s požadavky na ochranu člověka i životního prostředí před nežádoucími vlivy těchto odpadů. Při své činnosti se SÚRAO řídí ustanoveními atomového zákona, ostatními zákony a právními předpisy a svým statutem schváleným vládou.
SÚRAO postupuje v souladu s mezinárodními doporučeními a smlouvami z oblasti využívání jaderné energie a ionizujícího záření, přijatými Českou republikou. Přitom usiluje o aktivní a vstřícnou spolupráci s původci radioaktivních odpadů, s obcemi, v jejichž blízkosti se nacházejí úložiště radioaktivních odpadů, i se širší veřejností.
Činnost SÚRAO je kontrolována Radou SÚRAO, jejímiž členy jsou 3 zástupci státní správy, 4 zástupci původců radioaktivních odpadů a 4 zástupci veřejnosti ( 3 zástupci obcí, v nichž se nacházejí úložiště radioaktivních odpadů a 1 zástupce širší veřejnosti).
Plány SÚRAO, stejně jako rozpočet, schvaluje každoročně vláda ČR.
.
Hlavní úkoly SÚRAO

Hlavní úkoly SÚRAO jsou stanoveny § 26, odst. 3 atomového zákona. Podle ustanovení tohoto zákona je SÚRAO povinna:
- zajišťovat přípravu, výstavbu, uvádění do provozu, provoz a uzavření úložišť radioaktivních odpadů a monitorování jejich vlivu na okolí,
- zajišťovat nakládání s radioaktivními odpady,
- zajišťovat úpravu vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva do formy vhodné pro uložení nebo následné využití,
- vést evidenci převzatých radioaktivních odpadů a jejich původců,
- spravovat odvody původců radioaktivních odpadů na jaderný účet,
- vypracovávat návrhy na stanovení odvodů plátců na jaderný účet,
- zajišťovat a koordinovat výzkum a vývoj v oblasti nakládání s radioaktivními odpady,
- kontrolovat rezervy držitelů povolení na vyřazování jejich zařízení z provozu,
- poskytovat služby v oblasti nakládání s radioaktivními odpady,
- nakládat s radioaktivními odpady, které byly dopraveny na území České republiky ze zahraničí a nelze je vrátit,
- zajišťovat prozatímní správu u radioaktivních odpadů, které připadly do vlastnictví státu.

Další úkoly SÚRAO vyplývají z ostatních ustanovení atomového zákona, z právních předpisů (např. zákoníku práce, rozpočtových pravidel, stavebního zákona, zákona o zadávání veřejných zakázek, horního zákona, apod.) a ze statutu SÚRAO.

Další informace

SÚRAO spravuje všechna úložiště radioaktivních odpadů v ČR, tj. úložiště Dukovany, Richard a Bratrství. Úložiště Dukovany slouží k ukládání nízko a středně aktivních odpadů, které vznikají při provozu jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Toto úložiště je největší a nejmodernější v ČR, celkový objem úložných prostor je 55 000 m3.
Úložiště Richard i Bratrství vznikla adaptací důlních zařízení. V úložišti Richard jsou ukládány tzv. institucionální odpady, tj. odpady, které vznikají ve zdravotnictví, průmyslu, výzkumu apod. Celkový objem využívaných prostor činí kolem 17 000 m3, kapacita pro ukládání je asi poloviční. Úložiště Bratrství je určeno k umísťování odpadů, obsahujících výhradně přírodní radionuklidy.
V průběhu roku je zajišťován provoz úložišť na základě povolení zvláštního zásahu do zemské kůry a v souladu s atomovým zákonem. Ukládání radioaktivních odpadů, údržba, monitorování úložišť a další činnosti jsou prováděny tak, aby byla zajištěna vysoká a dlouhodobá bezpečnost uložených odpadů, úložišť i okolí.
SÚRAO také zajišťuje přípravu hlubinného úložiště včetně vyhledávání vhodné lokality v souladu s vládou schválenou Koncepcí nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem. Podle tohoto dokumentu, který určuje dlouhodobou strategii našeho státu v této oblasti, je úkolem SÚRAO nalézt do roku 2015 jednu hlavní a jednu záložní lokalitu.

SÚRAO sídlí v Praze, v roce 2005 má 34 zaměstnanců.
Podrobnější informace lze nalézt na
www.surao.cz

zpět na úvodní stránku