dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Vincent Petényi

Absolvent FTJF ČVUT Praha, KJF. Do r. 1976 pracoval v JE Bohunice v oblasti teoretickej a experimentálnej reaktorovej fyziky. V r. 1977-1994 pracoval vo VÚJE Trnava. Zastával funkcie vedúceho odd., vedúceho odb. a v r. 1992-1994 vedúceho úseku jadrovej bezpečnosti. V r. 1984 získal hodnosť CSc. na EF SVŠT Bratislava. Od r. 1994 bol zamestnancom ÚJD SR Bratislava. V r. 2000 prešiel do VÚJE a venuje sa uvádzaniu do prevádzky JE Temelín.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku