Nová divize ÚJV Řež

Dne 1. listopadu 2002 byla mezi obchodní společností ENERGOPROJEKT PRAHA
a.s., se sídlem Vyskočilova 3/741, Praha 4, jako prodávajícím a obchodní společností Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., se sídlem Husinec - Řež, čp. 130, jako kupujícím, uzavřena v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění (obch. zákoník) smlouva o prodeji části podniku ENERGOPROJEKT PRAHA a.s., divize projektových a dodavatelských činností - odštěpný závod.

V souladu s uzavřenou smlouvou, jež nabyla účinnosti dnem podpisu, a podle obchodního zákoníku, přešla na kupujícího všechna práva a závazky, na které se prodej vztahuje (v rozsahu předmětu podnikání zapsaného pro odštěpný závod v obchodním rejstříku), včetně práv k obchodní firmě a zapsaným ochranným známkám. Kupující a prodávající splnili beze zbytku všechny povinnosti a postup podle cit. zákona.

Převedená část podniku se stala organizačním útvarem Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. pod označením Divize 500, Divize ENERGOPROJEKT PRAHA. Podnikatelská činnost této divize bude nadále uskutečňována v
provozovně na adrese Vyskočilova 3/741, Praha 4, PSČ 140 21.

Zdeněk Kříž