Zamyšlení prezidenta ČNS na přelomu roku

Vážení přátelé,

sešel se rok s rokem, čas uběhl jak voda a nám nezbývá, než se trochu poohlédnout zpět za rokem 2002 a říci si, o co se budeme snažit v roce 2003.

V roce 2002 jsme chtěli udržet standardní činnosti ČNS opakující se každý rok, mající již dlouholetou tradici. Proběhla například konference NUSIM 2002 v Drážďanech, proběhla soutěž o nejlepší diplomovou, či disertační práci, uspořádali jsme několik odborných seminářů, probíhala spolupráce s Jihočeskými taťky, Jaderným fórem Evropskou nukleární společností a dalšími organizacemi. Mezi pravidelné akce, byť s delší periodou, patří bezesporu i „Jaderný kongres" - ENC, tentokrát konaný v Lille. ČNS zde měla, jako jedna z mála národních společností, svůj stánek a s pomocí firmy Teris zde byla velmi dobře prezentována. Škoda jen, že se pro malý zájem neuskutečnil avizovaný společný zájezd na tento kongres. Z minulých let nám přetvával dluh v dokončení publikace „Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice". S velkým úsilím Ing. Vespalce a jeho kolegů z EDU se podařilo knihu dokončit a vydat. Domnívám se, že pro její objektivní neúplnost a velký „obsah subjektivity" budeme muset v příštích letech uvažovat o jejím inovovaném doplněném vydání.

V minulém roce jsme si řekli, že se na příští období zaměříme na 2 témata, která jsou pro další rozvoj jaderné energetiky podstatná. Kolem obou těchto témat se vždy točí diskuse s laickou veřejností a odpůrci tato témata velmi často zneužívají. Jde o problematiku nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem a o iracionální strach veřejnosti z radioaktivity, neadekvátní ve srovnání s jinými riziky, které nás doprovázejí na naší cestě od kolébky k hrobu. 11. listopadu proběhl velmi zdařilý seminář na téma Radioaktivní odpady z JE - problém politický. Na příští rok připravujeme seminář na téma vlivu nízkých dávek záření na lidský organizmus. Na tomto poli je nutná mezioborová spolupráce s dalšími vědními obory jako jsou medicína, genetika, imunologie, molekulární biologie ap. Budeme se muset více rozhlédnout z „domku" jaderných věd a techniky a ve svém zápase s věčnou iracionalitou a manipulací laickou veřejností začít více spolupracovat se všemi vědními obory a se všemi rozumně uvažujícími lidmi.

V roce 2002 jsme taktéž pokračovali v podpoře a spolupořádání profesních setkání specialistů z jaderných elektráren různých oborů. Vesměs se jedná o pravidelné semináře čtyř JE v rámci bývalého Československa. Proběhlo setkání pracovníků radiační ochrany, setkání pracovníků v koordinaci a řízení údržby. V podpoře těchto profesních setkání chceme pokračovat i v příštích letech.

V době, kdy píši tuto úvahu a bilanci roku 2002, jsme ještě cca 10 dnů před vyvrcholením letošního snažení ČNS, před konferencí „Zhodnocení výstavby a spouštění jaderné elektrárny Temelín". Věřme, že konference dopadne dobře a že bude alespoň malinkou odměnou zúčastněným za vynikající práci na Temelíně a náplastičkou za všechny ty pomluvy a ústrky, které si museli v médiích vyslechnout.

Jsou ještě další témata, která stojí za propagaci. Je to problematika formujícího se trhu s elektřinou, problematika ekonomické diskriminace výroby elektřiny z jaderných zdrojů, problematika externalit. Rádi bychom se k těmto tématům v příštím roce taktéž vyjádřili.

Co se nám nedaří? Sem tam nás potrápí nějaké organizační nedostatky, ale co nejvíce musíme udělat, je zlepšit propagaci našich akcí. Propagačně selhal například seminář o havarijní připravenosti, jehož se zúčastnilo velmi málo lidí, ač přednášky byly vynikající. Tím se bude muset výbor ČNS zabývat hned zkraje roku 2003. Myslím, že bude nutné například více využít internetové komunikace, ať už pomocí webovských stránek, či přímo přes e-mail. V této souvislosti si dovoluji požádat vás, členy ČNS, abyste nám zaslali svoji e-mailovou adresu, máte-li, abychom Vám mohli i mimo tento Zpravodaj posílat přímo aktuální informace.

ČNS je zprostředkovatelem šíření „jaderných" informací agentury Nuc-Net v české republice. V této oblasti se postupně správně formalizovaly vztahy mezi dodavatelem zpráv a jejich odběrateli. V budoucnu nás však čeká výraznější zdražení těchto služeb, neboť se v západní Evropě očekává, že po vstupu ČR do EU se dostaneme s platební silou na úroveň např. Belgie, Finska, Švýcarska ap. Zde tuším vážné ohrožení pro udržení této služby v ČR.

Nesmím zapomenout na naši mladou generaci. Domnívám se, že se jim daří a že jejich aktivity jsou pozoruhodné. Například pravidelná podzimní setkání, vystoupení na brněnské konferenci ČJF a EGV, úspěch na konferenci na Ukrajině a perfektní organizační zvládnutí cyklonávštěvy ruských mladých v EDU a ETE. Poděkování za svoji práci zaslouží též „WINky". Podařilo se jim zorganizovat několik úspěšných přednášek a akcí. Doufám, že po odeznění spouštěcího maratónu na ETE je výrazněji posílí i Temelínské kolegyně a že se jim v příštím roce podaří navázat více kontaktů s ženami pracujícími v oblasti medicínského využití ionizujícího záření. Do budoucna mohou ženy „v jádře" výrazně přispět k vyšší přijatelnosti jaderných oborů veřejností. Finský příklad je následováníhodný.

Milníky pro rok 2003: O jednom milníku jsem již hovořil. Považuji zaň zmíněný seminář o malých dávkách ionizujícího záření, a to proto, že by měl být poprvé výrazně mezioborový. Druhým milníkem by měla být mezinárodní konference, volně navazující na konferenci z roku 2000 „VVER Technical Innovations for Next Century" nesoucí pracovní název „Reaktory VVER - další perspektivy inovací". Zde by mohla vzniknout nová tradice takovýchto setkání odborníků na technologii bloků VVER.

Na závěr chci poděkovat obětavé práci členů výboru společnosti, všem dalším kolegyním a kolegům, kteří nám pomáhali při organizaci našich akcí, přednášejícím, a příznivcům za jejich práci a podporu.

Děkuji!

Václav Hanus, prezident společnosti