Fakta o hospodaření s jadernými odpady v EU

EU produkuje 50 000 m3 RAO ročně (= 0.00013 m3 na osobu, tj. 0.13 litru na osobu nebo 9,75 litrů za celý (75letý) lidský život). Méně než 1% z toho jsou vysokoaktivní odpady ve formě zbytků po přepracování vyhořelého jaderného paliva. Objemy odpadů se průběžně snižují tím, jak se uvádějí do provozu stále dokonalejší technologie.

Většina RAO (90%) jsou nízkoaktivní (papír, nářadí, látky, filtry apod.). Ty se ukládají ve speciálních úložištích na povrchu nebo pod povrchem země.

Každoročně produkuje EU 2 miliardy tun odpadu všeho druhu, z čehož 35 milionů tun je klasifikováno jako „nebezpečný odpad„ (80 kg na osobu). Jedná se o pesticidy, asbest, těžké kovy, atd. Těžké kovy nikdy neztratí svou toxicitu, zatímco radioaktivita s časem klesá.

EU nyní pracuje na direktivě, která bude požadovat po členských státech jasný harmonogram hospodaření s jadernými odpady a zejména zprovoznění hlubinného konečného úložiště.

V současnosti je v EU bezpečně již uloženo 2 miliony tun nízko a středně aktivních odpadů v lokalitách Drigg (UK), Centre de la Mance (F), Centre de l´Aube (F) a dalších.

Největším zdrojem RAO je decommissioning, tj. likvidace jaderných elektráren po skončení provozu. V příštích deseti letech se dá očekávat nárůst odstavovaných reaktorů, protože první generace dožívá po 40 letech provozu zaslouženého "důchodu".

Provozovatelé jaderných elektráren ukládají zvláštní finanční částky na budoucí odstavování, likvidaci a zabezpečení RAO. Mnohde jsou tyto částky zakalkulovány již v cenách elektřiny z jaderných elektráren.

Finsko již učinilo pevné rozhodnutí o zřízení konečného úložiště, v ostatních zemích existují zkušební laboratoře pro ukládání vysokoaktivních odpadů.

Objem vysokoaktivních jaderných odpadů je velmi malý, proto zatím stačí budovat mezisklady. Tento způsob je výhodný také proto, že použité jaderné palivo zatím zchladne a ztratí velkou část své radioaktivity, takže pozdější manipulace s ním je snazší.

Radioaktivní odpady nejsou problémem technickým, finančním, nebo bezpečnostním, ale pouze politickým, politikům se nechce o nich rozhodovat, protože se bojí negativní reakce svých voličů a problém přesahuje jejich volební období.

Mezi experty existuje široký konsenzus o způsobu ukládání vysokoaktivních RAO v hlubinných geologických vrstvách. Veškeré technologie jsou odzkoušené a dál pokračuje výzkum.

Většina lidí není ochotna přijmout úložiště ve svém regionu. Zatím platí zásada ukládání odpadu v zemi jeho vzniku, vyloučena však nejsou v budoucnu společná úložiště, která by znamenala značné bezpečnostní i finanční výhody.

Zdroj: Foratom e-bulletin, leden