Konference WIN Global v USA

Víte, co je WIN? Mezinárodní organizace WIN Global (Women in Nuclear) je nezávislé celosvětové sdružení (nejen) žen pracujících v jaderné energetice a oborech souvisejících s využíváním radionuklidů a ionizujícího záření. V 57 zemích světa přispívají národní skupiny WIN k objektivnímu informování veřejnosti o jaderné problematice. WIN Česká republika vznikla v květnu 2000 jako sekce při České nukleární společnosti, dnes má okolo 70 členek.
V polovině června jsem se zúčastnila výročního zasedání a odborné konference WIN Global v Nevadě. Bylo to již 11. setkání tohoto druhu, které tentokrát hostil americký kontinent. Konferenci uspořádala WIN USA za podpory Americké nukleární společnosti a mnoha významných energetických společností této zemi. Setkání mělo skvělou atmosféru, sešlo se zde 250 účastníků z Evropy, Asie, Severní a Jižní Ameriky.
V krátké prezentaci jsem představila činnost naší organizace a ČNS, situaci v české jaderné energetice, zmínila jsem se o vzniku Úseku jaderné energetiky v rámci akciové společnosti ČEZ.
Výroční konference se zabývala činností WIN v jednotlivých zemích, organizačními záležitostmi, úpravami statutu WIN Global. Řídila ji prezidentka Annick Carnino z Francie. Velký důraz se kladl na výměnu informací a zkušeností mezi skupinami WIN z různých zemí i světadílů, mluvilo se o potřebě aktualizace internetových stránek WIN Global s odkazy na stránky národních skupin. Příští výroční setkání proběhne v květnu 2004 v Japonsku.
Jádro konference tvořily prezentace odborníků na budování vztahů s veřejností. Paní Robin Gerber z Academy of Leaderschip univerzity v Marylandu přinesla velice poutavé vyprávění o zajímavé osobnosti americké historie Eleanor Roosevelt. Velký prostor byl věnován nástrojům tak zvané krizové komunikaci s laickou veřejností (Risk Communications).
Na konferenci navazoval workshop, v jehož jednotlivých sekcích byly diskutovány otázky jaderného výzkumu a vývoje ve světě, přístupy k ukládání radioaktivního odpadu, radiační technologie, emisní dávky, práce orgánů jaderného dozoru v jednotlivých zemích, komunikace s veřejnosti o jádře (zvláště o jeho možných rizikách), práce se studenty a mladou generací. Velmi zajímavá prezentace byla věnována ozařování potravin.
Součástí konference byla návštěva stavby hlubinného úložiště vysokoradioaktivního odpadu a použitého jaderného paliva v Nevadské poušti v lokalitě Yucca Mountain. Schválení tohoto projektu americkou vládou v červenci 2002 předcházelo více než 20 let vědeckého výzkumu této lokality. V současné době probíhá náročný proces licencování úložiště americkou Komisí pro jadernou energii. Zahájení provozu je plánováno na rok 2010.
Na zasedání Rady WIN Global jsem přednesla návrh uspořádat celosvětové setkání v roce 2005 v České republice. Můj návrh byl přijat a posléze přednesen valnému shromáždění. V uspořádání podobné konference v naší zemi vidím velkou příležitost jak z hlediska získání nových zkušeností a kontaktů pro všechny, kdo se podílíme na objektivním informování veřejnosti o jádře, tak i z hlediska prezentace českého jaderného výzkumu a průmyslu a vzdělávání v této oblasti.

Larisa Dubská

zpět na úvodní stránku