NUSIM 2003 - exkurze

Závěrečný den konference NUSIM 2003 byl věnován návštěvě 3. a 4. bloku JE Mochovce a Úložiště nízkoradioaktivních odpadů.
Přibližně dvacet účastníků konference bylo organizátory dopraveno autobusem do Mochovců. Delegace byla přivítána v informačním středisku elektrárny, které se nachází v jednom z objektů bývalých dodavatelů. Po krátkém úvodu následovalo nezbytné vybavení ochrannými pomůckami a cesta do objektu 3. a 4. bloku. Zvenku vypadá areál opuštěně. Uvnitř objektu a zejména v primární části je viditelná snaha investora udržet objekt ve stavu schopném dostavby.

3. a 4. blok JE Mochovce

Výstavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny v Mochovcích byla utlumena v roce 1993. Na základě prověření úrovně bezpečnosti MAAE a Riskauditu v letech 1998 - 1999 byl projekt 1. a 2. bloku JE Mochovce hodnocen jako projekt s bezpečnostní úrovní, která je porovnatelná se západními standardy. Proto byl tento projekt zvolen jako „referenční“ i pro případnou dostavbu 3. a 4. bloku.
V roce 2001 byl zřízen Odštěpný závod Slovenských elektráren a. s. - 3. a 4. blok elektrárny Mochcovce (SE-MO34), jehož náplní je výkon inženýrských činností v investiční výstavbě, převzetí rozestavěné stavby do majetku SE a. s., zabezpečení konzervačních a ochranných prací a udržování aktualizované dokumentace a dat projektu. Všechny činnosti na této stavbě jsou realizovány v souladu s legislativou Slovenské republiky a v řadě činností jsou verifikována doporučení MAAE.

Současná hodnota rozestavěného díla představuje cca 16,7 mld. SKK (350 mil. USD). Rozsah rozestavěnosti základních částí 3. a 4. bloku podle původního projektu je následující:

stavební část - 70 %
technologická část - 30 %
elektro a ASŘTP - 1 %

V roce 2000 byl zpracován aktualizovaný "Strategický plán konzervace, údržby a ochrany 3. stavby JE Mochovce", jehož hlavními cíly na následujících 5 let jsou:

• Konzervováním a ochranou stavebních objektů a technologického zařízení je udržet v takové kvalitě, jakou vyžadují dozorné orgány SR a doporučuje mezinárodní agentura MAAE.
• Ochranou dat projektu zajistit veškerou potřebnou technickou dokumentaci a technické údaje, které se k ní vztahují, ve stavu umožňujícím obnovení přerušených prací na projektu a následný bezpečný provoz.
• Umožnit pokračování ve výstavbě 3. a 4. bloku ihned, jakmile bude rozhodnuto o dalším postupu, nebo zařízení použit na jiné elektrárně v rámci SE či pro jiné zájemce.

Důvody hovořící pro dostavbu jsou následující:

• Platné stavební povolení.
• Využití provozních jednotek, vybudovaných v rámci projektu dostavby 1. a 2. bloku, které mají projektovou kapacity pro 4 bloky.
• Využití vybudovaných objektů, zařízení staveniště a fungujících služeb spojených s budoucí výstavbou.
• Náhrada za postupné odstavení energetických kapacit do roku 2010.
• Využití analýz zpracovaných k bezpečnostním opatřením 1. a 2. bloku, pro realizaci bezpečnostních opatření 3. a 4. bloku, k dosažení akceptovatelné bezpečnostní úrovně bloků.
• Rozvojový impuls pro hospodářství SR z pohledu výroby, dodávek a daňových odvodů do státního rozpočtu.
• Využití dosavadních zkušeností pracovníků z výstavby 1. a 2. bloku, včetně koordinace zahraničních firem.
• Respektování závěrů z Kyotského protokolu v oblasti emisních limitů.
• Zhodnocení dosavadních vynaložených finančních prostředků.
• Dlouhodobá vyšší ekonomická efektivnost ve srovnání s porovnatelnými zdroji.
• Zaměstnanost a celkový rozvoj Levického regionu.

Účastníci exkurze se na vlastní oči přesvědčili, že výše uvedené citace (které jsou převzaty z informačních materiálů SE) nejsou jen proklamovanými frázemi. Pracovníci SE neskrývaně vyjadřovali svou naději, že v případě úspěchu ČEZ v privatizaci SE vidí i nadějnější budoucnost pro jadernou energetiku na Slovensku.

Václav Bláha

zpět na úvodní stránku