Mikulášské setkání CYG v Brně

Začátkem prosince zorganizovali kolegové z Odboru tepelných a jaderných energetických zařízení Energetického ústavu VUT v Brně již třetí ročník Mikulášského setkání CYG (Czech Young Generation - sekce mladých při České nukleární společnosti). Setkání, jehož součástí byl odborný seminář a vyhlášení nejlepších diplomových prací v jaderných oborech, se zúčastnilo bezmála třicet mladých odborníků a studentů. Potěšující je, že stejně jako v předcházejících letech, zavítali na naše setkání i kolegové ze Slovenska. Na semináři měly zastoupení jak školy (VUT Brno, ČVUT Praha, STU Bratislava), výzkumné organizace (ÚJV Řež, VÚJE Trnava, Škoda JS Plzeň, Ústav anorganické chemie SAV Bratislava), tak i provoz (Jaderná elektrárna Dukovany).
Odborným garantem semináře byl již tradičně Prof. Ing. Oldřich Matal, CSc., který na úvod vystoupil s prezentací na téma "Vybrané poznámky k transmutaci použitého jaderného paliva v komerčních reaktorech". V úvodu této prezentace byly obecně shrnuty cíle transmutací, které by měly, při nutnosti potlačení vzniku (produkce) nových či velmi nebezpečných transuranů, vést k dosažení štěpení transuranů a u neštěpitelných transuranů dosažení jejich štěpitelnosti záchytem neutronu. Dále se profesor Matal ve své prezentaci věnoval možnosti dosažení štěpení transuranů a to zvýšením hustoty neutronů v případě využití termální oblasti energií, použitím silného externího zdroje neutronů nebo použitím tvrdšího spektra neutronů. V prvním případě je problémem razantní snížení doby životnosti tlakové nádoby reaktoru a zkrácení kampaní, takže tato varianta je v případě dnes známých konstrukcí tlakovodních reaktorů těžko realizovatelná. Při použití silného externího zdroje neutronů vyvstávají problémy spolehlivosti takového zařízení. Transmutace při využití spektra rychlých neutronů (rychlými neutrony můžeme štěpit prakticky všechny transurany) přináší problém nutnosti častější recyklace paliva a tedy dražší přepracování. Na závěr přednášky bylo ve světle prezentovaných možností konstatováno, že transmutační systém je nejlépe technicky realizovatelný s kapalným palivem cirkulujícím aktivní zónou.
Součástí Mikulášského setkání je již tradičně vyhlášení a prezentace nejlepších diplomových prací v jaderných oborech, které každoročně oceňuje Česká nukleární společnost. Letos bylo pořadí následující:

1. Ladislav Sipl (ČVUT-FS): Analýza integrity tlakové nádoby
2. Karel Matějka (ČVUT-FJFI): Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti školního reaktoru
3. Lukáš Nesvadba (VUT-FS): Parní generátor vyhřívaný heliem
3. Martin Prosický (ČVUT-FS): Rozložení teplotního a rychlostního pole na vstupu do aktivní zóny

Nejlepší práce vyhlásil a ocenění předal viceprezident České nukleární společnosti Ing. Václav Bláha, CSc., který poté vystoupil s prezentací na téma "Rozložení teplot v potrubí primárního okruhu JE Temelín". Pro členy sekce mladých to byla výborná příležitost shlédnout prezentaci výsledků práce profesionálního výzkumného týmu při řešení konkrétního problému z provozní praxe.
Po obědě následovala sekce věnovaná prezentacím prací mladých odborníků a studentů. V úvodu vystoupili kolegové z Ústavu anorganické chemie Slovenské akademie věd s referáty zabývajícími se problematikou roztavených hliníkových směsí. Peter Tatranský ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě hovořil o výpočtovém stanovení radiační situace pro demontáž parogenerátorů JE A1 a o problematice spojené s demontáží v prostorech se zvýšenou radiací. Vladimír Šebian (také STU Bratislava) prezentoval výsledky svojí práce na téma možnosti využití palivových kazet typu VVER 440 pro transmutaci použitého paliva. Jde o zajímavý přístup k problematice transmutací, kdy by se do standardní kazety přidávali proutky z přepracovaného paliva. O přípravě experimentu s podkritickým souborem Blažka a vnějším neutronovým zdrojem NG2 na cyklotronu v Ústavu jaderné fyziky AV ČR přenášel Jan Rataj z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Praha. Již tradičně byla na programu prezentace věnovaná fluoridovým solím, které by mohly být použity jako chladivo v transmutačních systémech - s prezentací "Problematika měření měrné tepelné kapacity roztavených fluoritových solí" vystoupil Vladimír Dvořák z "domácí" Fakulty strojní VUT.
Závěrem bych chtěl poděkovat organizátorům za perfektně připravený seminář. S potěšením mohu konstatovat, že se jim podařilo úspěšně navázat na snažení zakladatelů této pravidelné akce, jimiž byli pánové Milan Nejedlý, Pavel Slavíček a Bronislav Žmij.

Daneš Burket

zpět na úvodní stránku