Konference PIME 2004 - Barcelona, 9. - 12. února 2004

Tradiční největší světové setkání odborníků, kteří se zabývají komunikací s veřejností v oblasti jaderné energetiky se letos konalo od 9. do 12. února 2004 v Barceloně. Bylo 180 účastníků. Motem konference bylo "definování vize jaderné energetiky pro budoucnost".
Jako hlavní sdělení se však neslo konferencí zejména toto: Vyspělý svět se obrací k jaderné energetice.
"Jaderněenergetická éra potrvá nejméně do druhé poloviny tohoto století. Většinu dnešních elektráren lze podle projektu provozovat spolehlivě až čtyřicet let a počítá se s možností prodloužení provozu. Bezpečnost reaktorů a podpora veřejnosti jsou a budou pro příští vývoj klíčové," uvedl ředitel odd. jaderné energie DG energetiky Evropské komise Derek Taylor. Zdůraznil očekávání, že po přistoupení nových států k EU vzroste počet států EU provozujících jadernou energetiku a očekává se, že i vzroste počet poslanců hlasujících pro jádro. (Pozn.: 13 z 25 států EU bude používat JE. Lobbying jaderného průmyslu zatím orientovaný na Brusel ztíží fakt, že Nuclear unit DG TREN se přestěhuje do Luxemburgu!)
V podobném duchu hovořil i vicepresident Evropského parlamentu Alejo Vidal-Quadras, který otevřeně řekl, že jádro není technickým problémem, ale vyloženě politickou záležitostí. Konstatoval, že problémem obnovitelných zdrojů je jejich finanční náročnost, která ztěžuje jejich použití v rozvojových zemích, které přitom energii nejvíc potřebují a nespolehlivost, pro kterou je zatím nereálné jejich použití z více než 20, max. 30%.
Politici se snadno nechají ovlivnit, v diskusích kolem jádra vidí dobrou příležitost ke zviditelnění se. Často přeceňují veřejnou opozici proti jádru (a neznají pravý stav průzkumů). "Klíčem k cestě z tohoto kruhu politických hrátek je úroveň vědomostí", řekl doslova Vidal-Quadras. Zdůraznil také potřebu dalšího výzkumu a vývoje a jeho podpory ze strany státu.
Ekonomie jádra bude rozhodující - podnikatelé dávají přednost např. plynovým turbínám pro jejich rychlou ekonomickou návratnost.
U radioaktivních odpadů platí stále to, že každý stát je povinen mít svůj program likvidace odpadů a časový harmonogram. Společný postup v této věci není na pořadu dne. Derek Taylor Zdůraznil, že EU nenařizuje žádné společné standardy jaderné bezpečnosti, podporuje nezávislost a odpovědnost dozorných orgánů jednotlivých států, ani nenařizuje společný postup v otázce zacházení s odpady. Navrhuje, aby si členské státy mezi sebou vyměňovaly své národní bezpečnostní zprávy.

Řada referátů informovala o pozitivním vývoji veřejného mínění. Alain Bucaile, poradce předsedkyně AREVA: Ve Francii vzrostl pozitivní názor na jadernou energetiku o 8% oproti roku 2002 na 28% pro a 17% proti (v r. 2002 bylo proti 25%). udržení nebo zvýšení podílu jaderných kapacit schvaluje 54% obyvatel. 70% si uvědomuje, že energetika ve Francii nemá jinou volbu než jadernou cestu, za její největší přednost považují nepřispívání ke klimatickým změnám (84%). 65% prohlašuje, že je pro jádro proto, že se cítí být lépe informováni o výhodách a nevýhodách jaderné energetiky. Přitom je překvapující, že jen polovina Francouzů ví, že jaderné elektrárny neprodukují CO2! 78% Francouzů by nemělo obavy z jaderné energetiky, pokud by nebyl problém s odpady. Z výsledků průzkumu vyvozují nutnost dívat se na komunikaci jádra marketingově. Prodávat jádro jako značku. Nejdůležitějšími hesly je Nezávislost, Stabilita cen a Klimatické změny. Nejdůležitější činností je vzdělávání a v jeho rámci umění předat informace veřejnosti tak, aby jim rozuměla i bez náročného technického backgroundu. Obvyklou chybou jaderníků je, že přeceňují schopnost porozumění u lidí pracujících v jiných oblastech. Nedopustit neprůhlednost aktivit kolem jádra.

Claudia Lemieux, Canadian Nuclear Association - nasadili tříletý program národní komunikace (2002-2004), soustřeďují se na parlament, vládu, média, nástroje jsou tištěné informace, elektronické zprávy, web, direkt mail, konference, ekonomická studie o přednostech jádra, sponsoring high-profile events, lobbying, reklamy v TV a radiu, vzdělávací program pro školy a učitele (ten běží už od 1994). Program je financován průmyslem. Po prvních 18 měsících stoupla akceptance - přes 50% pro jádro celostátně, 64% pro kolem Ontaria.

Christian Wilson, tiskový mluvčí Deutsches Atomforum - Podle průzkumu ze srpna 2001 většina Němců myslí, že rozhodnutí o odstoupení od jádra je reversibilní. Opoziční politici se vyjádřili, že jestli vyhrají volby, dají jádru zelenou. Podle průzkumu v r. 2003 45% souhlasí s výrokem "věřím, že jádro je akceptovatelný zdroj energie", a zároveň 46% říká "všechny JE se mají zavřít". 34% novinářů je proti odstavení JE.

Peter Haehlen, Švýcarská asociace pro atomovou energii, uvedl zajímavou případovou studii o komunikaci před referendem 18. 5. 2003. Obě otázky Elektřina bez jádra (odchod od jádra, dovoz elektřiny ze zahraničí a zastavení přepracovávání použitého paliva) a Moratorium plus (omezit provoz JE na max. 40 roků a 10 roků nemodernizovat) byly veřejností odmítnuty jasnou většinou 66 % a 58 %.
Zvolili komunikační strategii: nebude se ovlivňovat názor na jádro. Nedopustit diskusi na téma bezpečnost a technické záležitosti, nezdůrazňovat výhody jádra. Jen racionální argumenty o ceně, kterou by muselo Švýcarsko zaplatit, kdyby odstavilo své JE. Soustředili se na cílovou skupinu voličů (cca 1/3), která nemá jádro ráda, ale uznává jej jako "nutné zlo". Na jakýkoliv argument opozice se odpovídalo stále stejně: "bylo by mnohem dražší odstavit JE". Kampaň měla dva stupně: do února 2003 TV spoty o důležitosti JE v energetickém mixu Švýcarska, pak už jen ofenzíva proti NGO - poukazovat na nesmyslnost a nebezpečnost jejich pseudonávrhů na řešení energetiky po odstavení JE.
Příklady reklam:
- vlak s headlinem "40% jádra mne pohání vpřed". Zvolili záměrně tuto absurditu - je totiž obecně známo, že švýcarské dráhy nekupují proud z JE. Média se začala zabývat touto nesrovnalostí a tak sama přispěla k rozšíření povědomí o skutečnosti, že 40% elektřiny je z jádra.
- Rozsvícený operační sál "40% elektřiny z jádra zachraňuje životy"
- Pekař "40% jádra nám peče chleba"
- Lanovka "40% jádra nás táhne vzhůru"
- TV spot ve výtahu on a ona (on si myslí "kdyby tak vypadl proud a zůstali jsme tu uvězněni sami" , po vystoupení "ach jo, jádro a voda jsou tak spolehlivé zdroje elektřiny..."
Hlavní sdělení - energetický mix je bezpečný, spolehlivý, environmental friendly a zajišťuje nezávislost Švýcarska (Ohne Strom Mix lauft nix).
Hlavní kampaň: Odstoupení od jádra by způsobilo naši závislost na zahraničí! Odstoupení od jádra by způsobilo zdražení! Odstoupení od jádra by způsobilo ohrožení klimatu! Dovoz elektřiny znamená naši závislost a ohrožení klimatu!
Na chladicí věž instalovali plakát "2xNE", zaměstnanci demonstrovali za pracovní místa. Po referendu dali na věž plakát "Danke!"

Thelma Wiggins, ředitelka pro vztah s médii, NEI, USA, prezentovala energetický rozpočet USA na r. 2005. Má být schválený Senátem v březnu 2004. V USA došli k závěru, že JE jsou nejméně kontroverzní z hlediska ceny a bezpečnosti dodávek. House of representatives schválil a postoupil senátu Energy Policy Bill, který významně podporuje jadernou energii. Předpokládá vystavět novou kapacitu 6000 MW v pokročilých typech reaktorů, letos je 635 milionů dolarů je určeno na projekt tzv. Nuclear-hydrogen kogenerace (pomocí jaderné energie se bude vyrábět dostatek vodíku pro další energetické využití zejména v dopravě), 580 mil dolarů je určeno v r. 2004 na hlubinné úložiště vysokoaktivních odpadů v Yucca Mountains, v roce 2004 se počítá také s podporou jaderného výzkumu a vývoje částkou 273 mil dolarů (přitom na podporu výzkumu obnovitelných zdrojů jde 480 mil dolarů a 530 mil dolarů na výzkum ve fosilních palivech). Nové žádosti o umístění nových JE podané a o stavbu nových typů reaktorů schválené. Americké energetické společnosti Excelon Generation (v lokalitě Clinton v Illinois), Dominion Energy (v North Anna ve Virginii) a Entergy (v Grand Gulf v Mississippi) již požádaly o tzv. Early site permit - povolení záměru postavit na vybraných místech nové jaderné reaktory, vesměs v lokalitách, kde již jaderné reaktoy stojí. Je to klíčový krok v mechanismu povolování, který je značně urychluje. Paralelně probíhá certifikační proces v NRC (Nuclear Regulatory Commission - obdoba SÚJB), kterým již byly předběžně schváleny 3 projekty na pokročilé reaktory a 4 další žádosti se projednávají. NRC také schválila přebudování reaktoru Palo Verde v Arizoně z 55 MW na 1325 MW a 2. bloku reaktoru Edwin Hatch z 37 MW na 1885 MW. V USA se sice v posledních letech nové jaderné reaktory nestavěly, ale prodlužovala se životnost a zvyšovaly výkony stávajících. Na přelomu roku udělila NRC další dvě povolení, takže celkem už byla životnost o dalších 20 let nad plánovanou životnost prodloužena u 19 reaktorů.V místech, kde stojí JE je vysoká podpora výstavby dalších - proti jsou jen přistěhovalci. V posledních letech láme výroba z jádra stále nové rekordy. Americká energetická legislativa je nyní v popředí zájmu veřejnosti. Po 15 let nebyl o energetiku nejmenší zájem. Po událostech globálních kolapsů el.sítí (black-outů) se v USA a Kanadě situace silně změnila. Také kolísající ceny plynu přispěly.
DOE má na rok 2005 největší rozpočet v historii - 907 mil.USD pouze pro Yucca Mountain program.
Další části rozpočtu se zabývají oblastmi: - transportní infrastruktura, vítr 3 miliardy/ročně až do r.2020, čisté uhlí 1.5 miliardy/ročně, plyn 5 miliard/ročně, elektrická síť 300 mil.USD/ročně, jádro 200 mil.UDS/ročně, (min garantované ceny 1.8 centu/kWh pro prvních 8 roků) apod.
Jádro plní funkci ochrany proti výkyvům cen plynu.
Dle průzkumu veřejného mínění z listopadu 2003 se v USA oproti 2002 zvýšila akceptovatelnost jádra místy až na 66%. (Viz: http://www.nei.org/documents/PublicOpinion_03-11.pdf)

Workshop ERIC
Pan Michel Poireau, ředitel odd. pro strategii a RTD DG Research přednesl informaci o výsledku průzkumu Eurobarometer, ze kterého vyplynula tristní neinfomovanost evropské veřejnosti o energetice. V červnu 2003 vznikla skupina ERIC, která má pomoci praktickými radami Evropské komisi jak zvýšit informovanost a vzdělanost.
Workshop zklamal mé očekávání - nebyly připravené žádné prezentace a brainstorming ani diskuse se nerozproudila, protože přítomní byli málo informováni, co to ERIC je a nevěděli, jak odpovědět na otázky Co očekávám od ERIC a Co mohu sám udělat pro ERIC.

Diskusní panel o řešení konce palivového cyklu
Odehrál se střet dvou koncepcí. Keneth Brockman, IAEA, Director of Nuc Safety Department: Studie Massachussets Energy Institute (2003) dokazuje, že výhodnější je otevřený palivový cyklus s uložením použitého paliva. Dokládají ekonomickým rozborem, že přepracování je 5x dražší. USA tedy upouští od přepracovávání.
Naopak p. Eric Proust z Francie, AEC, dokladuje, že přepracování zatíží cenu elektřiny z JE jen několika procenty, přepracováním se velmi omezí množství odpadu k uložení. Čtvrtá generace reaktorů vede k dalšímu omezení množství odpadu. Pokročilý jaderný cyklus bude produkovat 4,5x méně RAO než otevřený cykluc. Diskutující se nakonec shodli, že uzavřený cyklus bude v budoucnu lepší, liší se v názoru "za jak dlouho".
Argumentem pro přepracovávání je spálit Pu ihned po jeho vytvoření, než ho po mnoho roků skladovat. Další aspekt je možné zneužití (proliferation). Protiargument je, že obohacený uran je mnohem atraktivnější a přístupnější pro možné zneužití než Pu. Minimalizace objemu a radiotoxicity RaO je klíčová otázka, aby bylo jádro akceptovatelné.

Workshop - nové generace reaktorů
Patrice Bernard, Direktor, Nuclear Development and Inovation, CEA, Francie
Potřeba energie - očekává se prudký nárůst do roku 2100 ve světě ve všech scénářích.
Země jako Čína, Indie a další rozvojová země (Afrika, Jižní Amerika, Střední Východ) budou potřebovat vcelku více než 3x tolik jaká je současná spotřeba. Řešením je pouze jaderná energetika.
4 generace reaktorů: Generation III - revoluční krok- podstatné zvýšení pasivní bezpečnosti, Generation IV - sustainability = udržitelnost ve vývoji společnosti na planetě Země.
Plány energetického rozvoje: USA plánuje do r.2020 50 GW - tj.více než 1500 elektráren, Čína více než 30 GW, Korea 9 GW, Japonsko 21 GW, Indie 20 GW, Brazlie GW, Finsko
Nové typy reaktorů jsou zásadní pro další rozvoj odvětví.
EPR- udrží i velice vážné havárie, dvojitý kontejnment s ventilací a filtračním systémem, oblast na záchyt roztavené AZ, odvod tepla z kontejnmentu, 4x bezpečnostní zálohy a mnoho dalších.
G IV - sustainability, konkurenceschopnost, bezpečnost ale i minimální odpady, šetření zdrojů, nemožnost zneužití (non-proliferation), Očekává se, že tato technologie bude k dispozici kolem roku 2030. Pro výrobu vodíku, přímé využití tepla, odsolování mořské vody (kolem 1 miliardy lidí nemá přístup k vodě). Musí zde být mezinárodní úsilí a spolupráce na vědě a výzkumu.
G-IV - 6 nejvíce vhodných systémů (již dnes známé technologie, ale potřebují dodělat pro technologické využití): Sodium Fast R., Gas Fast R., Lead Fast R., Very High Temperature R., Superkritický R., Molten Salt R. - k použití kolem r.2030.
Požadované vlastnosti: levný a konkurenceschopný, bezpečnost a spolehlivost, musí být navržen s uzavřeným cyklem a musí být zcela využity veškeré zdroje a materiály.Odpady pouze ty, které jsou již jinak nevyužité (a těch bude velice málo).Nemožnost zneužití.
Vodíkové hospodářství - přímé využití tepla kolem 1000 st.C je velikou perspektivou využití vysokoteplotních reaktorů IV.Generace.
Fúze: Zatím se neví, zda bude tato koncepce technicky fungovat a hlavně zda bude využitelná - probíhá vývoj od projektu JET 16 MW, demonstrační mezikrok krok ITER kolem roku 2035 po demonstrační elektrárnu kolem roku 2070. Výzkum této oblasti je tak finančně náročný, že další pokrok je možný pouze na základě mezinárodní spolupráce.
Závěr: během příštích 50 let bude hrát jádro velikou roli - současná Generace II reaktorů prokázala bezpečnost a konkurenceschopnost, G III mezi roky 2000- až 2030, GIV kolem r.2030 a zajistí udržitelnost minimálně na příštích 4000 roků.
Fúzi je třeba teprve vyzkoušet.

Workshop o trvale udržitelném rozvoji
Philip Dewhurst, Ředitel pro Komunikaci, BNFL, UK
Společnosti jsou stále více hodnoceny i podle jiných aspektů než jen ekonomie. Bylo zjištěno, že se požaduje: strategie přístupu k udržitelnému vývoji. Verifikace je důležitá (Ernst and Young).
Klíčové otázky: výpustě z JE, odpady, přepracování transuranů, Pu, fyzická bezpečnost a bezpečnostní záruky, globální oteplování.
Společnosti proto začaly produkovat tzv.Korporátní zpráv o přístupu firmy k Trvale udržitelnému rozvoji (CSR = Corporate Social Responsibility report). Do zprávy zařazují formulář pro zpětnou vazbu, průzkum o efektivitě této práce.
V Velké Británii již kolem 100 velkých společností produkuje CSR report.

Workshop o budoucnosti jaderné energetiky
Andrej Gagarinski - představil rozvojové scénáře vývoje jádra v Rusku.
Andrew Teller, vedoucí R+D ENS - budoucnost jaderné energetiky už není jen ve výrobě elektřiny, ale mnohem víc také ve vodíkové ekonomice. Je to hit budoucnosti, vzhledem k rostoucí potřebě energie pro dopravu a jinak zajistit dostatek vodíku nelze, než pomocí jaderné energie.
Námět na komunikaci: spalováním vodíku vzniká "hodná pára", existuje mýtus, že chladicí věže JE produkují "zlou páru" - ukázat lidem, že je to totéž!
I vodík má problémy - i stlačený zkapalněný obsahuje v jednotce objemu 4x méně energie než ropa.
Wolfgang Breyer, Framatome ANP - je pro lidi relevantní jim vykládat o technických podrobnostech nových generací reaktorů? Nerozumí tomu, je jim to jedno, mate je to. Chtějí bezpečnost a řešení odpadů. Sami tím diskreditujeme současné JE. Budeme-li zdůrazňovat vyšší bezpečnost, jako bychom říkali, že ty současné jsou nebezpečné! Někteří politici v Německu řekli, že je správné zavřít stávající JE, ale zároveň že by se měla začít zavádět nová generace lepších.
V komunikaci zdůrazňovat, že Generation IV není náhradou, ale vlastně zcela jiným zařízením. Vysokoteplotní reaktory nejsou určeny primárně pro výrobu elektřiny, ale vysokopotenciálního tepla pro průmyslové procesy - odsolování, výroba vodíku, i ropný průmysl používá toto teplo. Vysvětlovat koncové použití a výhody, ne technické podrobnosti! Gigantománie je cesta do pekel. Neohromovat lidi MW a GWh, protože jim to nic neřekne, neumí to porovnat.

WENRA - volné sdružení dohližitelů nad jadernou bezpečností (klub). Zabývají se zkoumáním stárnutí a křehnutí materiálů v reaktoru, modernizacemi velínů. Prověřují kvalitu vzdělávání personálu JE. Chtějí nějak motivovat firmy - provozovatele JE, aby podporovali jaderné vzdělávání, aby byl dostatek odborníků v budoucnu. Pozice WENRA k "jadernému balíčku" - je to politická záležitost, nemáme s tím nic do činění, umíme si kontrolovat bezpečnost JE sami.

Španělsko, zkušenosti
Claudio Vallejo, Manažer pro mezinárodní komunikaci , Union Fenosa
Situace: Všichni hráči na trhu s elektřinou jsou privátní podnikatelé (ne státní), plně liberalizovaný trh a každý má právo si vybrat svého výrobce a dodavatele. Dobrý vztah s médii, nemají problém se dostat kdykoliv na první stránky novin. Jádro tvoří 22% podílu na výrobě elektřiny(2002). Důležitou roli zde hraje doprava elektrickými vlaky a jejich elektrická síť- 3 společnosti. Dále jsou to soukromé distribuční společnosti. Spotřeba elektřiny roste rychleji než nárůst HDP a toto vytváří problém - nárůst výroby elektřiny je možný pouze v plynu a obnovitelných zdrojích. Limity z Kyota znamenají problém -15% proti roku 1990. Jaderná energie je zcela vyloučena z této debaty.Vývoj šel od technické přijatelnosti k sociálnímu odmítnutí. Slabá komunikace s veřejností, zajišťuje ji v podstatě jen FORO NUCLEAR
Podíl energetických zdrojů ve Španělsku: 35% uhlí, 29 voda, 17 jádro (ale podíl cca 25% výroba), zbytek ostatní zdroje. Mají 9 reaktorů v provozu, úložiště nízko a středně aktivních RAO v ElCabril, staví úložiště na velmi, velmi nízkoaktivní RAO. Se Siemensem budují sklad na použité palivo, zatím rozšiřují kapacitu skladovacích bazénů na JE.
Průzkum názorů veřejnosti: IOS Safety Organization Impact - kontrolní organizace
Veřejnost je přesvědčena, že jádro je: nebezpečné 96%, poškozují ŽP 86%, JE se mají okamžitě odstavit 75%. Veřejné mínění ovlivnily protijaderné NGO a fakt, že energetické firmy přestaly komunikovat.
Organizaci v jádře mají technickou a vysoce profesionální, ale velice sporadicky se pracuje s novináři, se zástupci politických stran a institucemi. Z diskuse vyplynulo, že téměř zcela opomíjí úzké zaměření na veřejnost, normální lidi a tito jsou silně proti. Mělo by to být pro nás varováním za prosazování silně odborného a technického přístupu, bez přímé komunikace s veřejností. Jsou si vědomi, že to musejí dohnat, dělají 90 seminářů ročně pro 4 000návštěvníků, mají 4 infocentra na JE, na 10 místech expozice v Science muzejích.

Sten Kjellman, SKB, Švédsko
Zkušenosti ze schvalování a komunikace trvalého úložiště vysokoaktivních RaO. Projekt je dlouhodobý, řádově až na desítky roků (školáci, starostové, obyvatelstvo, vládní instituce,..). Nelze začít bez konkrétních pozitivních zpráv o přínosech pro vybraný region.
Budování důvěry zahrnovalo:
- Transparentní výběr lokalit a konkrétní zdůvodnění proč právě zde (uvažování kulturních, přírodních, sociologických, ekologických i geologických podmínek).
- Jasné definování rolí jednotlivých hráčů, vč.tzv. "neutrálních".
- Trvalý dialog s veřejností
- Respektování názorů, snaha splnit požadavky regionu
- Postupné a pružné uvádění projektu do života, vždy připraveni zavést požadované změny
- Nechat projektu svůj čas (původně plánovaných 5 let se změnilo na 10 let)
- Použít ty nejmodernější dostupné technologie

Workshop Zkušenosti z krizové komunikace
Therese Bauer, EdF, Francie- zkušenosti z komunikace v průběhu velice horkého léta 2003. Teplota v řekách 28 - 32 st.C překročila povolené limity, hrozilo odstavování elektráren - 7 z 19 JE a 6 z 15 fosil-fuelled. Bylo zde vážné riziko neschopnosti zajistit dostatek elektřiny v síti, kolapsy života společnosti, ztráta nasmlouvaných zákazníků, apod. Teplota v řekách stoupala 0,5 st. za den a nebylo jisté, kdy to skončí. Krize trvala více než dva týdny.
Komunikace probíhala s charakterem technickým a edukativním: Výrobní podmínky jsou těžké, ale držíme plně kontrolu. Exkurze novinářů - ukázat skutečné lidi v práci při řešení situace. Komunikace na dvou úrovních národní a místní. V polovině srpna, kdy situace se stávala nejkritičtější, tak se připravoval třetí stupeň komunikace. 3. "Situace je mimořádná a proto vyžaduje mimořádná opatření." Ministr pro ŽP mluvil k národu o omezení spotřeby elektřiny. CEO EdF ujistil, že garantuje bezpečnost, že udělal mobilizaci svých pracovníků a že vypínání proudu by bylo použito jako poslední. Po 16.srpnu se situace zastavila a teploty začaly klesat. Na konci srpna se v novinách objevila zpráva o návratu k normálnímu energetickému režimu. Komunikace probíhala každý den a byla hodnocena jako velice úspěšná.
Juliette van der Laan-Jenniskens , výzkumný reaktor Petten, Holandsko.
Událost: 02/2003 - na základě hádky s vedoucím, jeden zaměstnanec řekl, že výzkumný reaktor je nebezpečný - informace se dostala do lokálních novin - zaměstnanci si od toho slibovali tlak na management a zvýšení mezd, místo toho se rozlétla po všech médiích poplašná zpráva a stalo se to celonárodním problémem. Vznikla celonárodní komunikační krize, přispěl do toho ministr zdravotnictví, který řekl, že jestli není reaktor bezpečný, tak musí být odstaven, tím vznikl problém s dodávkou životně důležitých radioizotopů pro medicínu.
Zkušenosti: zmobilizovat rychle komunikaci s nejdůležitějšími stakeholdery (osoby a instituce, které mohou významně ovlivnit chod firmy), využít kontaktů na média, použít informace o které se veřejnost se zajímá (vystupovali lékaři, kteří profesně požadovali ponechat zařízení v provozu, protože produkuje nutně potřebné radioizotopy pro nemocnice.). Použít pouze školené mluvčí. Zajistit školení na média pro top management.Timing (správné časování akcí) je velice důležitý a je nutné mít připravené informace, v pohotovosti zařízení na nahrávání video, rádio, překladatele do cizích jazyků (minimálně angličtina) a zařízení. Pořádek doma , informace zaměstnancům a firemní kultura je v krizových situacích velice důležitá.
Bylo zjištěno, že současný management se nehodí pro tyto situace a byly provedeny zásadní změny ve vedení a vnitřní komunikaci. Po přezkoumání skutečného stavu věcí IAEA byl reaktor po měsíci znovu spuštěn.
Agota Hanti, JE Pakš, Deputy Spokespeaker
Událost kolem poškození 30 palivových kazet při jejich čištění v 04/2003 na JE Pakš.
Stručně popis: 11.04.2003 dvě stručné tiskové zprávy jedna v 10 a druhá ve 14 hod. SMS zpráva 72 starostům okolních obcí.
17.04. reklasifikace z INES 2 na INES 3 - tiskovka - měla velice špatnou odezvu na veřejné mínění,
22.04. tiskovka v reaktorovém sále - zlepšení postojů novinářů
23.04.vláda byla kritizována za špatnou komunikaci. Začalo se dělat mnohem více.
10.05. Podrobná informační zpráva do všeho tisku, kde se společnost omluvila a popsala celou situaci. Vedení společnosti společně s mluvčím se každý den objevovali v TV pořadu a vysvětlovali situaci.
Mnoho poučení - 6 týdnů denní tisková konference a potom týdně. (celkem v tomto období proběhlo 50 tiskových konferencí). Výsledek byl celkově velice dobrý a krizová komunikace byla dobře zvládnuta. V zahraničí díky tomu jen minimální pozornost tisku.
Paradoxně napomohlo i měření RA pozadí v okolí JE Pakš protijadernou rakouskou organizací Global 2000, protože pozadí se nijak nezvýšilo.
Kuriozní poučení o práci médií: byla uveřejněna zpráva, že jeden blok Pakš vybuchl - novináři to řekl učitel mateřské školy, který to slyšel od jednoho z dětí…
Zástupci IAEA kritizovali maďarské tiskové zprávy, že byly příliš technické a málo srozumitelné lidem. Rovněž plyne poučení, že je lepší neuvádět stupně INES, protože to lidem nic neřekne a je velké pozdvižení, když se musí přehodnocovat na vyšší = vážnější událost. Lépe nadsadit a pak snížit - to vede k uklidnění.
William Beecher, Strategic Vision, Bethesda, USA - cvičení krizové komunikace v případě teroristického útoku. V USA existuje velký strach před teroristickým útokem na JE. Prověřili funkčnost krizových postupů a tiskových zpráv, zjistili, že to funguje při simulované akci, ale že by to jistě nefungovalo při skutečném útoku. Zdůrazňuje důležitost koordinace s dozorným orgánem a pečlivého vyhodnocení, zda zpráva o případném útoku je věrohodná, aby nevznikaly zbytečné paniky.

Charles Yulish, USEC, Bethseda - 10 let projektu Megatuny na Megawatty. Jeho firma ve spolupráci s ruským Těchsnabexportem doposud komerčně zpracovaly na 200 tun uranového materiálu ze zhruba 8000 hlavic ruských atomových raket na palivo pro americké jaderné elektrárny. Projekt je teprve v polovině, celkem se má přepracovat 500 tun uranového materiálu z 20000 hlavic. Jen z dosud zpracovaného vojenského uranu z atomových zbraní by bylo možno zásobovat celé Španělsko elektřinou plných 13 let.

Workshop o komunikaci se skupinami tzv. stakeholders (ti kteří ovlivňují)
Theodor Chirica, Rumunská nukleární společnost - bohatá prezentace komunikačních aktivit zaměřených zejména na informační a vzdělávací materiály pro děti a veřejnost, veřejné semináře a treninkové semináře pro novináře a na vnitřní komunikaci.
České prezentace
Marie Dufková - besedy s mládeží o jaderné energetice a výsledky průzkumu postojů mládeže k JE.
Zbyněk Grunda - činnost Občanské bezpečnostní komise v okolí EDU
Daneš Burket (poster) - nová web stránka ČNS, činnost Young Generation
V závěrech konference zaznělo před všemi účastníky nahlas ocenění jmenovitě ČEZ za jeho práci s mládeží (50 000 studentů se již zúčastnilo besed o jaderné energetice).

Závěry z diskusí
Akceptovatelnost se liší a je základní otázkou dalšího provozu jaderné energetiky. Má hodně nacionální charakter. Je potřeba se zaměřit na "šedou masu" a na mladé. Oponenti, přestože je jich málo, tak mají silný hlas, naopak stejně málo je i proponentů, ale na rozdíl od první skupiny mají velice slabý hlas. Vzdělání lidí je nejdůležitější v této oblasti. Je také podstatné jak formulujeme PR otázky. V Kanadě si koupili např. prostor v novinách a tam pravidelně dávají takovou zprávu, jakou potřebují (nejsou odkázáni na milodary novinářů). Podobné postupy se ukazují jako velice efektivní.
Strategie: krátké a jasné zprávy o komplexních technických problémech je velice těžké napsat, ale musíme se o to profesionálně snažit. Musíme změnit naši vedoucí úlohu do veřejné důvěry. Je nutné zahrnout sociologickou dimenzi do našich strategií.
Stakeholders: Kromě klasických stakeholderů (studenti, vláda, místní správní orgány, jaderné dozory) se často zapomíná na některé, které se nakonec ukazují jako klíčoví - např. prostí lidé žijící v okolí JZ a rozhodující o aktivitách v lokalitě, vlastní zaměstnanci, dodavatelé, důchodci, bývalí zaměstnanci.
Jsme připraveni na krizovou komunikaci ? NE, ale je lepší mít připravený systém pro potenciální krize. Plánování je strategické a potřeby se potom doladí dle okamžité situace. Je potřeba být dominantní při rozhovorech s médii, jinak Vás pohltí. Chápání novinářů je velice špatné a převážně si myslí, že je chcete odstínit od přísunu správných informací. Je nutné být v této oblasti silně proaktivní a mít již dopředu nachystané pozitivní informace se kterými je zahltíte, když je potřeba. S novináři se musí budovat vztah, nabízet jim články, které vysvětlují jaderné projekty, monitorování tisku a opravovat chyby, plánovat dopředu na podporu zájmu novinářů, novináři jsou ve velké většině ignoranti jaderných věcí, potřebují informaci rychle, stručně.
Nejdůležitější zprávy v IC: globální oteplení, odpady, ekonomika a bezpečnost.

Nejdůležitější závěry PIME
Preferovaná sdělení: JE jsou ekonomické, nedělají skleníkový efekt a jsou důležité pro energetickou nezávislost a stabilitu dodávek.
Přestaň z jádra dělat něco neobvyklého, a naopak ukaž, že to je normální součást běžného života, průmyslové odvětví jako každé jiné.
Ukaž lidskou tvář jádra (lidi) a používej marketingové metody k jeho prosazování.
Nejdůležitější je vzdělávat a informovat - mládež jsou budoucí voliči, spotřebitelé, politici a naši zaměstnanci!
Pečuj o vlastní zaměstnance, aby se omezilo na minimum nebezpečí, že poškodí jádro nevhodným chováním.
Nové heslo IAEA: od "Atoms for Peace" k "Atoms for Prosperity".

Marie Dufková

zpět na úvodní stránku