Výběr zpráv ze sítě NucNet - 22. týden 2004

Změna právního statutu firem EdF a GdF

Ve Francii se chystá zákon, který má změnit právní status dvou energetických firem EdF a GdF, které mají dosud téměř 100% majetkovou účast státu. Rada ministrů rozhodla, že se sice tyto firmy nebudou zcela privatizovat, ale že se přemění na s.r.o., čím automaticky zanikne státní záruka – což byl hlavní požadavek EU s ohledem na svobodné podnikání na plně liberalizovaném trhu s elektřinou. Nicméně, stát si ponechá asi 70% akcií a dle vyjádření ministrů nic se nebude měnit na pracovních a sociálních podmínkách, které tyto společnosti (jako plně státní) uzavřely se svými pracovníky. Tento zákon se má schvalovat v parlamentu v červenci t.r. a po jeho schválení budou naplněny direktivy EU, týkající se domácího trhu s elektřinou a s plynem. Ministerský předseda pan J-P Raffarin k této změně dodává, že EdF a GdF budou takto moci jednodušeji budovat spojenecké vztahy s potenciálními průmyslovými partnery. Kromě této organizační změny Národní shromáždění odsouhlasilo, že Francie má začít s procesem vývoje a výstavby nového reaktoru EPR, tak aby země byla schopná zahájit výstavbu jaderných reaktorů nového typu v létech 2015 až 2020.

Rosatom přímo pod ministerským předsedou

Ruský prezident pan Vladimír Putin vydal 20.5.2004 dekret, kterým převádí Federální atomovou agenturu, Rosatom, pod přímou zodpovědnost ministerského předsedy pana Michaila Fradkova. Tímto se ruší předchozí zařazení Rosatomu pod Ministerstvo průmyslu a energetiky a Ministerstvo obrany (jedná se o obdobu našeho Státního úřadu pro jadernou bezpečnost – pozn.překl.). Dále byla tímto dekretem vytvořena jednotná organizace – Federální služba pro ekologický, technologický a jaderný dozor, též kompetenčně zařazená pod ministerského předsedu, která má zamezit tříštění různých souvisejících zodpovědností do různých ministerstev a zjednodušit tak organizaci. Toto nové řešení navazuje na ostatní změny organizace vlády v Rusku, které následují po znovuzvolení V. Putina začátkem t.r. Postavení, které bude nyní agentura Rosatom zastávat vyjadřuje mj. důležitost, která se v Rusku dává jaderné energetice pro jeho další ekonomický rozvoj. Nová organizace má preventivně odstranit potenciální konflikty zájmů dozorných orgánů, které byly doposud podřízeny různým ministerstvům.

Bude Rusko ratifikovat protokol z Kyota?

Rusko se chystá ratifikovat protokol z Kyota. Prezident Putin dal v pátek minulý týden na sumitu mezi EU a Ruskem v Moskvě jasné stanovisko, že bude urychlen proces směrem k podepsání této důležité mezinárodní dohody. Tato ratifikace protokolů Ruskem dá velice silnou politickou motivaci EU a celému mezinárodnímu společenství vzhledem k celosvětovému řešení klimatických změn a globálnímu oteplování. Vzrůstajíci napětí v evropských podnikatelských kruzích majících vztah k politice kolem změn klimatu je úzce spojováno s obavou, že by Rusko nepodepsalo tyto závazky z Kyota a Evropa by se tak stala politicky i ekonomicky izolovaná. Putinův předběžný souhlas byl ovlivněn přijetím Ruska do WTO (World Trade Organization), což spolu souvisí jen okrajově, ale ukazuje to na strategii postupu této velmoci vzhledem k EU. Evropští stratégové a mluvčí jsou však v hodnocení dílčího úspěchu opatrní, protože v Rusku existuje celá řada odpůrců podpisu Kyotského protokolu, včetně nejbližších prezidentových poradců. Nicméně se očekává zvýšení tržní ceny kreditů vydaných dle mechanismů CDM a JI, které řada firem a zemí chce použít na zajištění svých závazků ohledně výpustí skleníkových plynů. Jakmile by protokol z Kyota nabyl právní moci (po podpisu Ruska by státy, které ratifikovaly protokol představovali 61% výpustí CO2 do ovzduší), tak se očekává, že Japonsko a Kanada budou nejvýznamnější kupci těchto kreditů.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku