Výroční konference ČNS

Zpráva prezidenta ČNS o činnosti společnosti

Vážené dámy, pánové!

Od poslední výroční konference uplynuly již 3 roky. Tyto roky byly nabité událostmi. Jen pro připomenutí, co se seběhlo v našem oboru. V České republice se vše samozřejmě točilo kolem Temelína. Zpochybňování dostavby, problémy s turbínou, tahanice s Rakouskem a nakonec skoro jak v pohádce zdárný finiš a uvedení obou bloků do úspěšného zkušebního provozu. ČNS důstojně oslavila úspěšné uvedení jaderné elektrárny v Temelíně do provozu konferencí v Srní na Šumavě ve dnech 11. až 13. prosince 2002, které se zúčastnili zástupci všech organizací a institucí, podílejících se na výstavbě a spouštění, včetně bývalého ministra průmyslu a energetiky Miroslava Grégra. Připomenu i dění kolem ČEZ, naší největší energetické firmy, provozující Dukovany a nyní i Temelín. Snaha o její prodej, pak ústup od tohoto záměru a současně probíhající vnitřní restrukturalizace firmy, která vyústila do vzniku úseku jaderných elektráren. I státní dozor nad jadernou bezpečností si užil své od antijaderných aktivistů. Co se dělo ve světě? Ve stručnosti a s velkým zjednodušením se dá říci, že dochází k renesanci jaderné energetiky. Příkladem je Asie a Amerika. Bohužel, Evropa s výjimkou Finska v tomto trendu zaostávala a podporovala štědrými dotacemi nerealistická "zelená" řešení v zajišťování energie.
V této mnohdy emocionálně velmi vypjaté, pracovně náročné a dost nepřehledné situaci jsme se snažili o naplnění stanov České nukleární společnosti.

V oblasti šíření objektivních informací o mírovém využívání jaderné energie jsme reagovali na některé nesmysly publikované v médiích. Problém zajištění publikování pozitivních zpráv v médiích je znám, a tak každé naše otištěné dementi či jiný publikovaný článek je velkým úspěchem. Podrobnější informace budou uvedeny v diskuzi. Spolupracujeme s Jihočeskými taťky a podporujeme je při jejich misijních cestách po školách Čech i Rakouska. Proběhlo i několik specializovaných besed s různými skupinami obyvatelstva, studentů apod. Stojí za to připomenout si setkání výboru ČNS s profesorem Moldanem na téma obnovitelných zdrojů energie a výhrad vůči jaderné energetice, přednášku pro Teologickou fakultu Jihočeské univerzity apod.
Důležitá je naše aktivní účast na činnosti světové agentury NucNet, kde máme zastoupení ve vedení agentury. V minulém volebním období se činnost agentury stabilizovala, její finance se ozdravily. ČNS zprostředkovává přímý informační servis NucNetu z oblasti mírového využívání jaderné energie pro 5 velkých předplatitelů v Česku. Myslím, že se nám podařilo stabilizovat a zprůhlednit tuto službu pro její předplatitele v ČR a že se takto zprávy o tom, co se ve světě aktuálně děje v oblasti jaderných technologií, dostávají velmi rychle k veřejnosti odborné a částečně i laické.
Mohutným informačním nástrojem je internet. Myslím, že jsme zde nezaspali a že naše internetové stránky jsou hojně navštěvovány, jsou plné aktuálních informací a jsou i poutavě navrženy a zpracovány. Můžeme bez přehánění prohlásit, že jsou jedny z nejlepších mezi členskými organizacemi Evropské nukleární společnosti, za což patří dík zejména aktivitě pana Burketa a sekce mladé generace v ČNS. Stránky mají i interní část přístupnou přes heslo, kde jsou k dispozici zápisy z jednání výboru a další interní dokumenty. Pro další období musíme tuto úroveň našeho webu udržet. Děkuji zpracovatelům webu ČNS a jejich přispěvatelům za výbornou práci.
Pro ty, co nemají přístup k internetu, pokračujeme ve vydávání zpravodaje ČNS. Je to nepravidelný občasník, závislý na tom, co je k dispozici k otištění. Dovoluji si využít této příležitosti k vyzvání přítomných ke zvýšení aktivity při zasílání námětů a příspěvků do zpravodaje a na webovské stránky.

Další činností, ke které nás stanovy zavazují, je vytváření prostoru pro setkávání a výměnu zkušeností mezi odborníky. V hodnoceném období probíhaly jak tradiční akce, jako je NUSIM, tak i některé nové akce. Rád bych věřil, že některé z těchto nových se stanou pro ČNS tradiční. Konference VVER po roce 2000 bude mít pokračování letos v říjnu a přípravy na tuto VVER-2004 s názvem "Zkušenosti a perspektivy" jsou v plném proudu. Proč by nemohla být konference VVER-2008? Méně okázalé, nicméně pro tuto oblast naší práce minimálně stejně důležité, jsou profesní setkání jaderných odborníků z česko-slovenského regionu. Některá z nich mají hlubokou tradici a přešla pod záštitu ČNS, některá jsou novinkou. Například dlouhou tradici mají setkání chemiků českých a slovenských jaderných elektráren. Toto setkání letos proběhne poprvé pod záštitou ČNS. Konala se rovněž setkání koordinátorů údržby, dozimetristů, fyziků, chemických analytiků.
Zvláštní pozornost si zasluhuje konference pořádaná u příležitosti dokončení spouštění Jaderné elektrárny Temelín v Srní, o které jsem se zmínil již v úvodu. Byla jistou tečkou za velkým dílem a shrnula různé pohledy investora, projektanta, dodavatelů a provozovatelů na toto v mnoha aspektech nejmodernější dílo v oblasti jaderné energetiky v Evropě. Pro mnoho odborníků to bylo i zakončení velké etapy jejich životní kariéry. Domnívám se, že informace získané na této konferenci nejsou dosud doceněny a čekají na další možné využití.

Na shora zmíněných odborných akcích dochází samozřejmě i k naplňování dalšího bodu našich stanov, a to je poskytování prostoru pro propagaci činnosti našich kolektivních členů, firem a spolků s podobným zaměřením a cíli.

V oblasti poradenské činnosti jsme zpracovávali názor na inovaci státní energetické politiky. Do poradenské činnosti lze zahrnout i seminář o budoucnosti využívání jaderné energie, který jsme pomáhali organizovat spolu se senátním klubem ČSSD pro senátory a jejich poradce. Bohužel účast těch, pro něž byl seminář uspořádán, byla velmi malá.

Práce výboru ČNS

Výbor se scházel pravidelně jednou za měsíc, vyjma období dovolených, a to v prostorách katedry jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze - Tróji. Zde musím poděkovat profesoru Matějkovi za excelentní pohostinnost. Z jednání jsou pořizovány zápisy.
Z důvodů nových předpisů pro vedení účetnictví občanských sdružení jsme museli postupně zavést jednoduché účetnictví spolu s jistými pravidly hospodaření. Nyní jsme před problémem naplnit požadavek legislativy na zavedení podvojného účetnictví. Díky iniciativě kolegy Bláhy a paní Plavcové jsme na toto připraveni jak teoreticky, tak i potřebným hardwarovým a softwarovým (program POHODA) vybavením a přechod by tedy neměl dělat potíže.
Zejména díky kolegům z Dukovan, paní Dubské, panu Vespalcovi a dalším se podařilo dokončit a vydat knihu Kdo jde Kdo v české a slovenské jaderné energetice. Křest knihy proběhl za účasti "nestorů česko-slovenského jádra" v kavárně Viola v Praze.

Výbor se také snažil propagovat Českou nukleární společnost jako takovou. Zajistili jsme drobné propagační předměty pro naše akce, inovujeme informační leták o ČNS v angličtině. Hodně pomáhá pan Dach, propagující ČNS při odborných veletrzích, výstavách a konferencích ve světě, na nichž zajišťuje CK Teris účast za ČR (např. ENC 2002 v Nice apod.).

Mezinárodní spolupráce

ČNS je členem ENS. Z tohoto titulu se podílíme i na činnosti Evropské nukleární společnosti. Bohužel, ENS procházela krizí, zejména finanční, přestal vycházet časopis ENS Worldscan a sekretariát ENS byl sloučen z úsporných důvodů se sekretariátem Foratomu a přemístěn do Bruselu. Doufám, že krize bude brzo překonána a že ENS bude opět aktivní, byť s menším rozpočtem.
ČNS má uzavřené smlouvy o spolupráci se slovenskou, ukrajinskou, japonskou, bulharskou a americkou nukleární společností. Spolupráce se SNUS je velmi aktivní, s ostatními je příležitostná. Nyní jsme pozváni na jednání Americké nukleární společnosti, abychom se tam představili a prezentovali českou jadernou současnost. Zastupovat nás tam bude pan Kříž. Jako novou věc připravujeme představení ČNS v Číně s cílem navázání kontaktů s Čínskou nukleární společností.

Mládež

Důležitou aktivitou výboru je pořádání každoroční soutěže o nejlepší diplomovou a disertační práci. Snažíme se takto podnítit mladé inženýry k zájmu o jádro a dát jim příležitost prezentovat svoji práci i mimo školu. Vítězové jsou odměňováni na pravidelném Mikulášském setkání YG - mladé generace. Ve spolupráci s časopisem Školská fyzika, vydávaným Katedrou obecné fyziky Pedagogické fakulty ZCU v Plzni, je připravováno rozšíření této soutěže na vysokoškolské studenty netechnických škol. Následným záměrem je rozšíření soutěže i mezi studenty středních škol. Pokud jde o Mikulášské setkáni - kromě vyhlášeni a prezentováni nejlepších diplomek je vždy součásti setkáni i odborný seminář.
Naše sekce mladých CYG (Czech Young Generation) je členem European Nuclear Society Young Generation Network a aktivně spolupracuje s mladými evropskými kolegy. V únoru 2002 zorganizovali v Praze setkáni představitelů sekcí mladých z celé Evropy.
Členové YG působili také jako lektoři v cyklu přednášek o ETE - "Temelín - nic netajíme"

Dámy a pánové. Téměř nakonec, ne však na posledním místě, musím zmínit WIN, tj. sekci žen při ČNS. Jejich činnost je významná, zejména jejich snaha o zapojení medicínských oborů do propagace nukleárních věd a aplikací. V tom musí celá ČNS naše WINky podporovat.

Co připravujeme?

Stávající výbor ČNS připravil pro nadcházející období plán, v němž jsou tyto významné akce:
Konference VVER-2004, Praha, říjen 2004
WIN Global - světové setkání "žen v jádře"; Jižní Čechy, duben 2005
NUSIM 2005 - proběhne na jaře 2005 v Jižních Čechách
Slavnostní zasedání NucNetu s odborným seminářem v Praze - proběhne v září či v říjnu 2004
Vytvoření odborných skupin

Budoucnost

Jaká je budoucnost jaderných oborů? Bohužel, lidé jsou nepoučitelní a tak pouze průšvihy mohou ukázat a ukazují jak to se zajišťováním výroby a dodávky energie, zejména pak elektrické, skutečně je a bude. Rozpady rozvodných systémů, rostoucí závislost rozvinutých zemí na dodávkách ropy z politicky nestabilních oblastí, skleníkový efekt, konfrontace reality se sny zelených o alternativních zdrojích energie, či obrovská budoucí poptávka nejdříve Asie, pak latinské Ameriky a nakonec Afriky po elektřině povedou nevyhnutně k silnému rozvoji jaderné energetiky, a to v nejrůznějších podobách. Nepochybně bude s jadernou energetikou svázána i rostoucí produkce vodíku jako náhrady uhlovodíků v dopravě i energetice. Tak vidím budoucnost a v tomto rámci i důležitost existence a práce České nukleární společnosti.

Ještě než skončím, dovolte mi, abych z tohoto místa poděkoval Rudolfu Vespalcovi za jeho předchozí výborné vedení společnosti, a dále své kolegyni a všem kolegům z výboru ČNS a rovněž našemu sekretáři, Františku Mantlíkovi, za dobrou spolupráci a vytvoření dělné kamarádské party. Pevně věřím, že nový výbor bude pracovat ve stejném duchu a atmosféře vzájemné spolupráce všech jeho členů.

Děkuji za vaši pozornost

zpět na úvodní stránku