Informace z JE Temelín k úniku vody ze 6. června 2004

Druhý blok JE Temelín je odstaven od 2. června 2004 kvůli záměně transformátoru vyvedení výkonu. V ranních hodinách 6. června 2004 došlo ke skokovému zvýšení údaje průtoku, doprovázeného mírným poklesem tlaku na sání jednoho z čerpadel odvodu zbytkového tepla.

Okamžitá kontrola objevila únik z impulzní trubičky (o průměru 16 mm) na měření průtoku v čerpadle. Po najetí záložního čerpadla systému odvodu tepla byl únik z trubičky zastaven odstavením a oddělením čerpadla. Před oddělením čerpadla byly z této uzavřené bezobslužné místnosti, přesně podle projektového řešení, odvedeny 3 kubické metry uniklé vody z primárního okruhu speciální kanalizací do nádrže k tomu určené.

Následkem byla kontaminace dvou místností uvnitř kontrolovaného pásma elektrárny. Povrchová kontaminace (v místnosti A 123/3 – 3 Bq/cm2 a v místnosti A 036/3 - 8 Bq/cm2) byla na úrovni, která je v kontrolovaném pásmu povolená. V průběhu události nebyly ohroženy žádné osoby, nenastal žádný únik mimo místnosti s čerpadlem a tedy ani do životního prostředí. V současné době je impulzní trubička již opravena. Směnový personál vyhodnotil tuto událost jako "neobvyklou událost".

Byly splněny všechny povinnosti vůči dozorným orgánům. Událost byla vyhodnocena personálem elektrárny jako událost úrovně 1 podle stupnice INES. Tato stupnice hodnotí sedmi stupni mimořádné události v jaderných elektrárnách. Událost úrovně 1 je hodnocena jako odchylka od normálního provozu, neohrožující okolí a za branou elektrárny nevyžadující žádná mimořádná opatření.

Komentář k provozní události ze 6. června 2004 na JE Temelín

Na vybraných částech potrubí primárního okruhu a jsou přivařeny malé (tzv. impulsní ) trubičky pro odběr a sledování hodnot primární vody. V případě netěsnosti těchto trubiček může docházet v prostoru uzavřené místnosti v kontrolovaném pásmu k vytékání této vody. Ta je následně odváděna systémem speciální, od životního prostředí oddělené, kanalizace do stanic na úpravu těchto kapalných úniků a po přečištění opět vrácena do primárního okruhu. Tak tomu bylo samozřejmě i v tomto případě.

Projekt jaderné elektrárny s takovými případy netěsností předem počítá a všechny místnosti, kde takový případ je možný, jsou opatřeny speciálním povrchem podlahy a stěn. Místnosti mají hermetické dveře, je v nich speciální kanalizace, která případné úniky odvádí do systému pro čištění radioaktivních odpadů. Vstup do takových místností je možný pouze po předchozí dozimetrické kontrole jejich prostředí. Místnosti jsou vybaveny čidly pro potřebu zjištění takovýchto případů a v případě úniku kontaminované vody vzápětí nastupují pracovníci, kteří odstraní zbytkovou kontaminaci a místnost a zařízení vyčistí. V žádném případě z těchto prostor nehrozí únik radioaktivních látek ven z elektrárny, tedy do životního prostředí a nestalo se tak i v tomto případě.

V případě ze 6. června došlo přes prasklou odběrovou (impulsní) trubičku o průměru 1 cm k úniku cca 3 m3 vody. Ta odtekla speciální kanalizací (viz. popis systému výše) a zanechala po sobě vlhkou a kontaminovanou podlahu. V místnosti byla naměřena povrchová kontaminace 8 Bq/cm2 (becquerel na centimetr čtvereční). Pro srovnání: v kontrolovaném pásmu temelínské jaderné elektrárny je povolena hodnota 3 Bq/cm2. Z elektrárny ven do životního prostředí se však nesmí dostat žádný předmět nebo oblečení jehož povrchová kontaminace by byla vyšší než hodnota 0,3 Bq/cm2. V tomto ohledu je naše legislativa velmi přísná, protože například ve Velké Británii jsou povolené hodnoty povrchové kontaminace na výstupu z jaderné elektrárny až do hodnoty 4 Bq/cm2.

Zbytky po vodě v místnosti způsobily tzv. příkon ekvivalentní dávky (dá se říci míru radiace) 10 µSv/h (mikrosievert za hodinu). To je hodnota v pracovních prostorech jaderné elektrárny očekávaná a není neobvyklá. Odstraněním zbytkové kontaminace (oplachem vody) zmizí i tato radiace. Pro srovnání: když v těchto podmínkách bude člověk pobývat po dobu 250 hodin, dostane stejnou dávku záření, jakou dostane každý rok od přirozeného přírodního prostředí na naší planetě.

Zdroj:
www.cez.cz

zpět na úvodní stránku