Výbor ČNS v novém složení

Zleva: Jiří Duspiva, Václav Železný, Daneš Burket, Miroslav Kawalec, Václav Hanus, Larisa Dubská, Zdenka Pávková, Karel Dach, Václav Bláha, Radek Svoboda (chybí Zdeněk Kříž)


Václav Bláha
• v jaderné energetice pracuje od roku 1969 po absolvování VŠSE v Plzni, jako zaměstnanec ŠKODA JS a. s.
• zabývá se problematikou termohydraulických a vnitroreaktorových měření
• v ČNS byl členem revizní komise, členem výboru ve funkci hospodáře a v posledním volebním období byl vicepresidentem společnosti a byla mu svěřena oblast ekonomická, legislativní a organizační
• je členem redakční rady časopisu Školská fyzika, vydávaného Pedagogickou fakultou ZČU, se kterým ČNS úzce spolupracuje v rámci rozšiřování informací mezi „netechnickou“ část studentské obce

Daneš Burket
• Ph.D. v oboru reaktorová fyzika
• v roce 1994 absolvoval na katedře jaderných reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze obor jaderné inženýrství, zaměření teorie a technika jaderných reaktorů
• v roce 1994 nastoupil na ČEZ, a. s., Jadernou elektrárnu Dukovany, odbor reaktorové fyziky, kde se zabývá návrhy palivových vsázek a neutronově-fyzikálními výpočty
• je zakládajícím členem a od roku 1998 předsedou sekce mladých při České nukleární společnosti
• od roku 2001 je členem výboru České nukleární společnosti

Karel Dach
• CSc. v oboru stavba jaderných zařízení
• 1964-1983 ve ŠKODA Plzeň, odd. experimentální reaktorové fyziky, spouštění A-1 a V-1
• 1983-1990 ÚJV Řež, vedoucí úseku jaderné energetiky a bezpečnosti, koordinátor MAAE pro rozvoj
metod PSA
• 1991-dosud TERIS 2002, a. s. - generální ředitel
• spoluzakladatel a první prezident ČNS v letech 1990-1991, dosud vicepresident pro mezinárodní spolupráci
• 1990-2000 zástupce ČNS ve Steering Committee ENS
• 1. vicepresident NucNet, za rok 2000 získal evropskou cenu pro nejlepšího dopisovatele
• spoluzakladatel konference NUSIM

Larisa Dubská
• absolventka katedry tepelné fyziky Moskevského energetického institutu
• od roku 1982 pracuje na EDU na odboru reaktorové fyziky, hlavním profesním zaměřením je termohydraulika a bezpečnost provozu aktivní zóny reaktoru
• je dlouholetým členem týmů zajišťujících hladký průběh licencování jaderného paliva a prověřování jakosti software pro palivový cyklus, podílí se na tvorbě bezpečnostní dokumentace
• je předsedkyní sekce žen České nukleární společnosti (WIN ČNS) a členkou celosvětové Rady WIN Global
• od roku 2001 je členkou výboru České nukleární společnosti

Jiří Duspiva
• v roce 1990 absolvoval na Fakultě strojního inženýrství ČVUT v Praze v oboru jaderně-energetická zařízení
• od roku 1990 je zaměstnán v ÚJV Řež, divize jaderné bezpečnosti a energetiky, kde pracuje v oboru výzkumu těžkých havárií
• je zakládajícím členem sekce mladých ČNS, kde působil do roku 2001
• od roku 1997 zastupuje ČR v programu CSARP
• v letech 1997 až 2000 zastupoval ČR v sekci OECD/NEA/CSNI/PWG2/TG-DCC

Václav Hanus
• absolvoval v roce 1976 VŠCHT obor Technologie vody a prostředí
• 1977-1985 ČSUP - Uranové doly Hamr na Jezeře
• v roce 1985 začal pracovat na JE Temelín jako chemik, zástupce pro technickou podporu, vedoucí chemie, koordinátor OSART
• je dlouhodobým členem výboru ČNS

Miroslav Kawalec
• absolvent katedry jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1973, RNDr. 1984)
• 1974 až 2001 v akciové společnosti VÍTKOVICE v odborných a manažerských funkcích v oblasti výroby zařízení pro jaderné elektrárny VVER-440 a VVER-1000, specializoval se na problematiku zabezpečování jakosti parních generátorů ve fázích výroby, spouštění a provozu, jako ředitel pro jakost a techniku strojírenské divize řídil přípravu na certifikaci systému managementu jakosti dle norem řady ISO 9000 a rovněž projekt certifikace dle ASME Code pro projektování a výrobu zařízení jaderných elektráren
• 2001-dosud poradenská společnost BQ Consulting, s.r.o., ředitel a jednatel
• členem ČNS je od jejího založení, od roku 1993 člen výboru, v letech 1994 až 1996 prezidentem ČNS, nyní viceprezident, člen Programového výboru Evropské nukleární společnosti

Zdeněk Kříž
• v roce 1964 absolvoval na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze obor jaderné inženýrství
• 1964-1979 - výzkumný pracovník v Ústavu jaderného výzkumu Řež
• 1980-1992 - Československá komise pro atomovou energii - referent specialista, vedoucí oddělení, ředitel odboru, hlavní inspektor
• 1992-1993 - poradce předsedy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
• 1993-2000 - vedoucí sekce, Mezinárodní agentura pro atomovou energii
• od roku 2000 je vědeckým sekretářem v Ústavu jaderného výzkumu Řež

Zdenka Pávková
• v roce 1985 absolvovala na Fakultě chemicko-technologické VŠCHT v Praze
• od roku 1986 pracuje na ETE v oddělení chemické režimy, v současné době vedoucí skupiny laboratoře

Radek Svoboda
• ČVUT FSI Tepelné a jaderné stroje a zařízení 1985-1990
• 1989-1999 ÚJV Řež a. s., termomechanické chování paliva, licencování palivového systému EDU a ETE, vývoj kódů, vývoj metodik pro EDU
• 1999-dosud, ČEZ, a. s., ETE, Oddělení reaktorové fyziky, vedoucí technolog termomechaniky paliva, Provozní a Kontrolní fyzik
• 2004 Ph.D. na ČVUT FSI Tepelné a jaderné stroje a zařízení

Václav Železný
• v roce 1993 absolvoval na Fakultě strojní ČVUT v Praze na katedře tepelných a jaderných energetických zařízení
• v roce 1994 absolvoval studijní pobyt na Technické univerzitě Brauschweigh - Institut pro reaktorovou techniku
• od roku 1996 je asistentem na katedře tepelných a jaderných energetických zařízení a pracovník vědy a výzkumu v ÚJV Řež - Divize jaderné energetiky a bezpečnosti
• v současné době je postgraduálním studentem na katedře tepelných a jaderných energetických zařízení

zpět na úvodní stránku