Česká nukleární společnost a Čínská nukleární společnost podepsaly smlouvu o spolupráci

Proč zrovna s Čínou? A proč nyní, když Čína má pouze několik jaderných elektráren, je tak daleko a kontakty s Čínou nejsou jaksi v módě. To proto, že Čína již není onou nehybnou zemí s tuhým maoistickým režimem. Je to země, která se mění den ze dne, země, kde růst DPH je okolo 10 % ročně po dobu cca 10 let a země, kde dochází k uvolnění jak politickému, tak zejména k uvolnění ekonomické aktivity lidí. Z toho plynou některé skutečnosti.

1. Nevzít na vědomí existující zákonitou závislost vyspělosti ekonomiky a životní úrovně na spotřebě elektrické energie nejde. Čína potřebuje pro svoji ekonomiku nové zdroje elektrické energie. Již dnes má však ČLR deficit mezi potřebou a zdroji elektřiny přibližně 20%. Z toho plyne nutnost stavby velkého množství nových zdrojů. Země se snaží o využívání všech možností, a to i s respektem k životnímu prostředí jak jen to je možné. Proto ČLR vypracovala ambiciózní plán pro stavbu nových jaderných elektráren. Do roku 2020 chtějí uvést do provozu 30 nových jaderných bloků. A právě v této oblasti by mohly najít uplatnění české výzkumné ústavy, vysoké školy a naše firmy. A právě tady by mohly být kontakty mezi ČNS a CNS užitečné obou stranám.

2. Čína je učící se společnost. Země má přednostní zájem o nákup a osvojení si nových technologií. I když se nám někdy nemusí líbit způsoby, jakými to Číňané provádějí, je fakt, že v mnoha oborech se jak kvantitou, tak postupně i kvalitou dostávají do popředí. To je obecné pro čínskou ekonomickou realitu a je to platné i pro "jádro". Troufám si předpovědět, že nezmění-li se něco velmi rychle v Evropě, pak za takových 20 - 30 let budeme kupovat jaderné technologie a zařízení z Číny a staneme se v této oblasti (možná nejen v této) zaostalou zemí. Proto je dobré být v kontaktu, rozvíjet vztahy a "neztratit se".

Nyní bych rád v kostce představil Čínskou nukleární společnost. Je to dobrovolný spolek, spadající pod křídla organizace, kterou bychom mohli přirovnat k naší ČSVTS, s tím rozdílem, že ČNS je právně nezávislá samostatná organizace, kdežto CNS není samostatný právní subjekt a podléhá řízení z oné čínské VTS. CNS má cca 9 000 členů. Členství může být individuální, kolektivní, studentské nebo cizinecké. CNS má smlouvy se 13 dalšími nukleárními společnostmi, včetně japonské, americké, ruské a evropské. CNS má 20 odborných sekcí, ve kterých je organizována většina aktivit společnosti. Volební období výboru je 4leté a výbor má 5 podvýborů. Jsou to: organizační, technický, finanční, publikační výbor a WIN (Women In Nuclear). CNS má profesionální aparát, čítající 5 lidí.
Jednání mezi CNS a ČNS se zúčastnili za Českou stranu pánové Ing. Václav Hanus a Ing. Karel Dach. Za čínskou stranu to byli pánové: akademik Wang Naiyan - prezident CNS, Fu Manchang - generální sekretář společnosti, Changxin Liu - zástupce gen. sekretáře.
Byli jsme velmi vřele přijati, informovali jsme se vzájemně o našich aktivitách, které jsou si velmi podobné, a vyměnili jsme si pozvání na nejbližší mezinárodní akce CNS (ICONE 2005) a ČNS (VVER-2004). Na jednání byl podepsán návrh smlouvy o spolupráci, který sice ještě musí potvrdit výbor CNS, nicméně toto dodatečné potvrzení lze považovat již za formalitu.
Souběžně s tímto jednáním jsem se zúčastnil i mezinárodní výstavy: "EP China 2004/Electrical China 2004" v Pekingu ve dnech 7.7. - 10.7., kde měla ČNS, díky laskavé podpoře organizátora české účasti - ministerstva průmyslu a obchodu a realizátora české expozice fy. TERIS svůj propagační stánek. Během výstavy jsem poskytl mimo jiné 2 interview. Korespondentovi Hlasu Ameriky z Pekingu a zpravodaji místních veletržních novin. V závěrečném neformálním hodnocení této výstavy bylo představiteli MPO a naší ambasády v Pekingu konstatováno, že čínský trh je pro dodavatele pro energetiku velmi perspektivní, že je nutná koordinovaná spolupráce našich firem a že výstava splnila očekávání. Pozitivně bylo hodnoceno i podepsání smlouvy mezi CNS a ČNS.

"POZOR ! Následující sdělení by mohlo být důležité pro české výzkumné ústavy, vysoké školy a firmy."

Během výstavy jsem se také setkal se zástupci naší ambasády v Pekingu, pány konzulem Jiřím Hušnerem a prvním sekretářem Alešem Uchytilem. Byl jsem jimi informován o možnosti zahrnutí čínských firem a výzkumných ústavů do 6. rámcového programu EU a o možnosti společně tak získat finanční prostředky na různé projekty.
6. rámcový program EC je pro roky 2002 - 2006 ještě otevřen pro návrhy nových projektů. Jedním z podprojektů je Euratom - nuclear energy, s rozpočtem 61 mil. EUR. Podrobnější informace lze nalézt na http://www.cordis.lu/fp6/stepbystep/home.html. Dohodl jsem se s představiteli Čínské nukleární společnosti, že prozkoumají své možnosti ve spolupráci s Českem v rámci tohoto programu a podají nám o tom informaci. Poté se pokusíme najít společný zájem a posoudíme společné možnosti. K tomu tedy prosím firmy a zejména české vysoké školy a výzkumné ústavy, které by měli o toto zájem, aby mne kontaktovali. Můžeme zprostředkovat spojení s příslušným partnerem z ČLR.

Tolik tedy z mé cesty do Číny. Doufám, že otevírání prostoru pro budoucí spolupráci bude pokračovat a přinese užitek oběma stranám.

Václav Hanus

zpět na úvodní stránku