Slovenská Mladá generace se připravuje na budoucnost

Na Valné shromáždění SNUS pořádané ve čtvrtek 23. září 2004 navazovala v pátek Odborná konference Mladé generace Slovenské nukleární společnosti. V jejím rámci zazněla řada příspěvků studentů a mladých pracovníků v jaderných oborech. Rád bych se v tomto článku podělil o své dojmy z této konference.
V úvodu měly být prezentovány tři oceněné práce SNUS, ze kterých však byla přednesena pouze studie průzkumu studentek zdravotnictví o rizicích účinku fyzikálních faktorů při řízené interakci s organizmem během lékařské péče. Zbylí dva přispěvatelé se na konferenci z dopravních důvodů nedostavili (této skutečnosti jsem se příliš nedivil, protože zařízení Národní rady Slovenska, kde se konference konala, se nachází v zapadlém údolí Malých Karpat u vísky Papiernička a od ní je to k autobusu do vesnice Častá hodina cesty pěšky). V následujících třech hodinových sekcích bylo uvedeno celkem čtrnáct různých prezentací.
Témata příspěvků byla vesměs z oblasti jaderné energetiky a odrážela studijní, vědecké a pracovní úsilí svých autorů, a tak podle nich hodnotím i stav těchto aktivit na Slovensku. Někteří se zabývali současnými problémy a otázkami, jako například analýzou prostorové a časové distribuce vodíku při havárii se ztrátou chladiva LOCA u reaktoru typu VVER 440-V213, z nichž se na Slovensku nacházejí čtyři (dva v Jaslovských Bohunicích a dva v Mochovcích). Zajímavým byl také příspěvek o analýze podmínek porušení palivových proutků v případě podobné havárie.
Další prezentace se zase zaměřily spíše na vzdálenější budoucnost. Příkladem byl příspěvek o studiu jaderných vlastností slitiny mědi CuCrZr pro využití ve fúzním reaktoru ITER či referát skupiny snažící se o modifikaci počítačového modelu RELAP-5 pro termodynamickou analýzu solných reaktorů MSR.
Na palčivé a politicky citlivé otázky blízké budoucnosti byly zaměřeny příspěvky poslední –třetí – sekce. Týkaly se totiž vyřazování jaderných zařízení z provozu, čímž se do sálu připlížila tíživá atmosféra politického rozhodnutí vynuceného na Slovenské republice v rámci přístupových rozhovorů do EU. V jeho důsledku má být totiž zanedlouho předčasně uzavřena nedávno modernizovaná elektrárna V1 v Jaslovských Bohunicích (s dvěma reaktory VVER440 staršího typu V-230). Nicméně v těchto prezentacích bylo jasně naznačeno, že možná právě odstavování a následné vyřazování (které je koneckonců dlouhodobě neodvratitelné, i kdyby se podařilo ono nešťastné politické rozhodnutí zrušit) budou jedním z důležitých úkolů pro dnešní mladou generaci. Probírala se hlavně logistika vyřazování, zvláště co se týče časového harmonogramu jednotlivých likvidačních prací, vzhledem k omezené kapacitě zpracovatelských linek radioaktivních odpadů v SR. Byl jsem překvapen, že pro likvidační práce byl dokonce připraven sofistikovaný počítačový program OMEGA (Oracle Multicriterial General Assessment Of Decommissioning), který například na základě vstupních údajů provede multikriteriální analýzu celého projektu vyřazování a navrhne optimální rozvrh pracovních činností, které potrvají minimálně do konce poloviny tohoto století.
V závěru konference předal předseda slovenské Mladé generace Miloš Lašček třem přispěvatelům - Juraji Jančovičovi, Martinu Galbovi a Kristíně Krištofové – ocenění za nejlepší prezentaci. Prezentace byly totiž mezi obecenstvem podrobeny lístečkové hlasovací proceduře. Sám nemohu více než popřát členům MG SNUS hodně zdaru v jejich nadcházejícím náročném údělu, kterým bude pokračování v úsilí o rozvoj jaderného průmyslu ve stínu odstavované V-jedničky.

Martin Přeček

zpět na úvodní stránku