Konference VVER-2004

Konference se konala v Praze ve dnech 19. až 22. října. Vlastně už pomalu zakládáme tradici, protože první konference s tímto zaměřením se uskutečnila (také v Praze) už před 4 roky a ohlas té letošní byl takový, že v závěrečném slově mohl prezident České nukleární společnosti Václav Hanus vyjádřit záměr organizovat tato setkání každé 3-4 roky.
Konferenci pořádala Česká nukleární společnost společně s Evropskou nukleární společností a sdružením Interatomenergo. Prostřednictvím ENS a Americké NS se jí dostalo široké publicity a tomu odpovídala i početná a pestrá mezinárodní účast. Přihlásilo se kolem 130 odborníků, kteří přijeli ze 13 států Evropy a z USA. Pořadatelé měli nakonec i trochu problémy programově zvládnout přes 70 referátů a 14 posterů; jeden den muselo jednání probíhat paralelně ve dvou sekcích, abychom to všechno stihli za 4 dny. Kromě toho využilo 10 firem možnosti představit se stánkem nebo informačními panely. Největší skupina prezentací byla věnována zkušenostem z provozu jaderných elektráren u nás i v zahraničí. S ohledem na počet a tématickou šíři referátů se jim v této krátké informaci nemohu věnovat podrobněji. Stačím proto jen vyjmenovat okruhy problémů, o nichž pojednávaly.
První sekce hodnotila průběh a zkušenosti výstavby a spouštění JE Temelín z pohledu dodavatelů, provozovatelů i státního dozoru. Jedním z témat byly i vztahy s veřejností a akceptovatelnost jaderné energetiky. Velká skupina hodnotící provoz i plány modernizací se zabývala systémy měření a kontroly reaktoru, celého bloku i monitorováním radiační situace. Vyslechli jsme referáty o přístupech i praxi péče o zařízení, údržby a kontrol zařízení JE, počínaje problematikou rekonstrukce projektových východisek, přes metody optimalizace činností až k aplikacím ve směru prodlužování životnosti elektráren. Jedna sekce probírala záležitosti palivového managementu jaderných elektráren včetně dosažených výsledků a dalších programů a plánů zdokonalování jaderného paliva. Další se zabývala hodnocením pevnostních a seismických charakteristik technologických zařízení a stavebních konstrukcí JE. Zajímavé byly referáty pojednávající o přístupech a postupech hodnocení bezpečnosti a analýzách projektových i nadprojektových havárií.
Několik referátů se zaměřilo na stav, koncepci a perspektivy jaderné energetiky a trhu s elektrickou energií v ČR, v rámci EU a v Rusku. Zazněly i informace o projektech a konceptech reaktorů se zvýšenou bezpečností a spolehlivostí z dílny ruských projektantů a konstruktérů, z nichž některé se už realizují v Rusku a v Číně. Pohled do budoucna nabídly prezentace o transmutačních technologiích. Poslední den byl věnován pozici jaderných elektráren na liberalizovaném trhu s elektrickou energií a možnostem i zkušenostem využívání JE v režimech regulace frekvence a výkonu. Prostě bylo toho hodně, co jsme si mohli vyslechnout a k čemu diskutovat. Ale i postery nabídly zajímavá témata. Ukazovaly detaily zajímavých projektových řešení, přinesly výsledky z měření a provozních analýz JE, ukázaly zpracování a likvidaci odpadů a další aspekty provozování a bezpečnosti JE.
Snad ještě pár slov o průběhu a výsledcích konference. Velmi potěšitelné bylo zjištění, že drtivá většina prezentací měla vysokou úroveň svým obsahem i provedením. Nemálo z nich lze označit za komplexně profesionální. Přes přetrvávající problémy a nedostatky je přece jen vidět, že naši mluvčí se rychle učí. Většina prezentací zazněla anglicky, kvůli očekávané ( a nakonec potvrzené) vysoké účasti z Ruska a Ukrajiny se mohlo mluvit i rusky. Hodnocení a ohlasy účastníků byly vesměs velmi dobré a někteří přímo navrhovali organizovat tuto konferenci jako pravidelné fórum pro setkávání specialistů „z východu a západu“. Organizátoři proto hned na místě reagovali oznámením, že příští konference by mohla být na jaře 2007. Hodláme ji udržet v České republice, pro což jsou velmi dobré důvody. V této části Evropy jsme dobře dostupní a v posledních letech lze vybírat ze mnoha výborně vybavených konferenčních center (i mimo Prahu). V neposlední řadě se opět potvrdilo, že jsou u nás firmy a organizační týmy, které jsou schopny i s relativně nízkým vložným (letos se pohybovalo mezi 300 a 450 Eury) uspořádat akci, která je po odborné i společenské stránce zcela srovnatelná s konferencemi, za něž se často zahraničním pořadatelům platí dvakrát i třikrát víc. Do budoucna máme velký zájem zapojit do této mezinárodní výměny informací i Číňany. Letos účast přislíbili, ale nakonec se omluvili pro zaneprázdnění se spouštěním svých bloků VVER-1000.
Úplně nakonec si nemohu odpustit postesk nad podivným a neseriozním chováním některých přihlášených. Bohužel to byli až na výjimky právě čeští účastníci, kteří se přihlásili, poslali anotaci a nakonec bez omluvy s posterem nebo prezentací nepřijeli. Dokonce jedna firma si nechala postavit stánek, do něhož nic nepřivezla. Samozřejmě se může stát, že někdy jsou okolnosti silnější (v terminologii obchodních smluv se tomu říká „ vyšší moc“). Nejde jen o to, že tímto jednáním komplikují život organizátorům i účastníkům, jejich práce mohla vyjít alespoň ve sborníku, který dostanou všichni zaregistrovaní účastníci. Svým způsobem je to demonstrace neúcty k ostatním účastníkům a povadlé odpovědnosti jednotlivců i úrovně firemní kultury v některých našich organizacích.
Připomenu ještě, že sborník obsahující všechny dodaní referáty a prezentace by měl být k dispozici zhruba do měsíce a pokud o něj bude mít zájem i někdo z těch, kdo na konferenci nebyli, může se obrátit na sekretariát České nukleární společnosti; jeho cena jistě nebude vysoká.
Takže na shledanou na konferenci VVER-2007.

Rudolf Vespalec

zpět na úvodní stránku