Valné zhromaždenie SNUS 2004

Na 15. Valnom zhromaždenie (VZ) SNUS, konanom 23.9.2004 v Častej-Papierničke s popoludňajšou Odbornou časťou (OČ) a s Odbornou konferenciou (OK) MG 24.9.2004, sa celkovo zúčastnilo 148 členov a hosťov. Najstarším bol opäť Senior Ing. Ján Tomčík (1921), stále mladistvý telesne i duševne, spolu s ďalšími dvanástimi Seniormi. SNUS k termínu VZ mala 548 individuálnych členov, čo bolo o 68 viac ako pred rokom, a 31 kolektívnych členov (najnovší CENS). Privítali sme aj čestnú predsedníčku WIN RNDr. Máriu Petrášovú, predsedu dozornej rady SJF Doc. Ing. Eduarda Metkeho, PhD., viceprezidenta ČNS RNDr. Miroslava Kawalca, ktorý predniesol na OČ informáciu o aktuálnej situácii jadrovej energetiky v ČR, a predsedníčku WIN ČNS Ing. Larisu Dubskú.
Sekcia SRAŠT pri FEE TUZ v Banskej Štiavnici sa premenovala na sekciu rádioenvironmentalistiky. Fotografie sú zverejnené na stránke www.snus.sk a je možné si ich stiahnuť alebo objednať.
Spestrením programu VZ bola výstava obrazov Ing. Jozefa Valoviča a In. Viliama Zimana z VUJE, ktorí ukázali symbiózu a synergiu jadrovej energetiky a umenia. Pri vernisáži vystúpil komorný súbor Priatelia dobrej hudby, ktorého členom je aj Ing. Valovič, s klasickými skladbami spred 18. storočia.

Po viacročnom pôsobení členovia výboru a revíznej komisie kolektívne odstúpili z funkcií a VZ zvolilo nové, omladené orgány, ale s dodržaním kontinuity:

• predseda: Doc. Ing. Vladimír Slugeň, PhD., KJFT FEI STU
• členovia výboru: Ing. Jozef Markuš, SE, Ing. Helena Nováková, PhD., RELKO, Ing. Karol Rovný, VUJE, Ing. Jozef Tomek, SE, Ing. Ján Naňo, SE-EBO, Ing. Miroslav Jakabovič, SE-VYZ. Členovia výboru si za podpredsedov zvolili Ing. Markuša a Ing. Novákovú.
• členovia revíznej komisie: RNDr. Helena Cabáneková, PhD., OHŽ VVZ SZU-ÚKPM, Doc. RNDr. Karol Holý, PhD., KJFB FMFI UK, Ing. Marián Krištof, ÚJD SR. Členovia RK si za predsedu zvolili Ing. Krištofa.
Členovia výboru menovali generálnym sekretárom bývalého predsedu Ing. Suchomela a potvrdili stávajúcich vedúcich sekcií a zriadili novú sekciu Komunikácie:
MG: Ing. Miloš Lašek, SE
WIN: Ing. Mariana Mančíková, SE-EMO
Radiačná ochrana: Ing. Alžbeta Fűriová, OUSA
Rádiochémia: Doc. RNDr. Ľubomír Mátel, Ph.
Rádioenvironmentalistika: Prof. RNDr. Ján Chrapan, DrSc., FEE Banská Štiavnica pri TU Zvolen
Komunikačná: Ing. Dobroslav Dobák, EURING, SE-EBO

Zároveň bola prijatá zmena Stanov v tom, aby predsedu, výbor i revíznu komisiu volilo VZ zhromaždenie vždy v párnych rokoch na obdobie dvoch rokov.
Z 19 úloh prijatých vlaňajším VZ bola väčšina splnená, niektoré pokračujú a niektoré boli zrušené.
SNUS informovala štátne, politické a hospodárske orgány, médiá a verejnosť o tom, že jadrová energia musí byť neoddeliteľnou súčasťou súboru zdrojov Slovenska vzhľadom na svoju vysokú bezpečnosť, konkurencieschopnú ekonomiku a priaznivý vplyv na ŽP.
SNUS podporovala dostavbu 3. a 4. bloku JE Mochovce a pôsobila na prehodnotenie záväzku SR predčasne odstaviť bloky JE V-1 Bohunice. Informovala poslancov NR SR i EP o jadrovej energetike. Na základe našej iniciatívy sme so SJF v Národnej rade SR usporiadali seminár zameraný na vysvetlenie aktuálnych problémov slovenskej i svetovej energetiky. Vystúpili Prof. Ing. František Janíček, PhD., dekan FEI STU, Doc. Ing. Vladimír Slugeň, PhD., SNUS a Ing. Andrej Hanzel, SJF, SE. Zúčastnilo sa na ňom 20 poslancov na čele s predsedom NR SR Pavlom Hrušovským a podpredsedom Viliamom Veteškom. Po seminári sa uskutočnila tlačová beseda.
SNUS so SJF usporiadala medzinárodnú konferenciu GO NUKE SLOVAKIA v máji 2004 v Bratislave, ktorá našim decision-makers ukázala, že bez jadrovej energetiky sa súbor energetických zdrojov nezaobíde. Potešilo nás vyjadrenie ministra Ruska krátko po konferencii o potrebe dostavať MO34 a o zaradení požiadavky na dostavbu do tendra na privatizáciu SE. Potešilo nás aj jeho vyjadrenie, že uzatvorenie V-1 bolo politickým aktom, ktorý síce treba akceptovať, ale že to neznamená, že nebudeme chcieť diskutovať na túto tému. V tom SNUS ešte čaká veľa práce pri podpore vládnych orgánov i poslancov EP. Konferenciu vysoko hodnotili domáci i zahraniční účastníci. Môžeme byť spokojní, že sa nám tento nápad vydaril, jej úspech sa ale bude dať hodnotiť podľa úspešnosti odporúčaní, ktorých presadzovanie bude úlohou energetickej komunity v záujme všetkých obyvateľov.
SNUS podporovala zníženie zdravotných rizík pracovníkov s ionizujúcim žiarením použitím kompenzačných opatrení, ktoré boli obmedzené novelizáciou Zákonníka práce v roku 2003, aby pracovné podmienky na rizikových pracoviskách s rádioaktívnym žiarením boli legislatívne rovnocenné s pracoviskami s chemickými karcinogénmi a mutagénmi.
SNUS podporovala dostavbu a prevádzku CC SR a jeho prijímanie verejnosťou. Treba si len želať, aby dobre fungovala forma akciovej spoločnosti vlastnenej ministerstvami a centrálnymi orgánmi na prospech spoločného cieľa.
SNUS pravidelne vydáva Bulletin, nedarilo sa nám publikovať vlastné články diskusného charakteru.
SNUS pokračovala v oceňovaní vlastných členov i funkcionárov zahraničných jadrových spoločností. Za dlhodobú prácu v orgánoch SNUS boli ocenení plaketou odstupujúci funkcionári: Ing. Hudcovský, Ing. Hutta, Doc. Florek, Ing. Kmošena, Ing. Sládek, Ing. Suchomel, Ing. Šeliga. VZ SNUS ocenilo Čestným diplomom a členstvom v sekcii Seniorov Ing. Galinu Pšenkovú (nar. 1931) za dlhoročnú prácu v JE Bohunice v oblasti kontroly a riadenia. Čestnou plaketou bol ocenený Mgr. Július Horváth za dlhoročnú pomoc v organizačných prácach. Zo zahraničia bol ocenený Andrej Stritar, exprezident ENS, terajší predseda jadrového dozoru Slovinska; ocenenie mu bude odovzdané na VZ ENS.
ZSVTS na návrh SNUS ocenil Akad. Podhorského a Prof. Tölgyessyho titulom Propagátor vedy a techniky a prijala náš návrh na ocenenie Prof. Ružičku za zásluhy o výstavbu CC SR.
Zásluhou Ing. Róberta Hincu a Doc. Slugeňa z KJFT FEI STU sa naša web stránka www.snus.sk zlepšila a aktualizovala. Mala by sa stať hlavným zdrojom informácií pre členov. Požiadame vedúcich organizácií, aby umožnili svojim pracovníkom prístup na web stránku SNUS z Intranetov. Pre členov, ktorí nemajú možnosť pracovať s Internetom, ponecháme rozosielanie Bulletinu poštou.

SNUS z prihlásených študentských prác ocenila:
• Eva Líšková: Analýza poznatkov študentov ošetrovateľstva o potenciálnych rizikách účinku fyzikálnych faktorov pri riadenej interakcii s organizmom počas zdravotníckej starostlivosti, ŠVOČ, Ústav lekárskej fyziky a biofyziky LFUK – prednesené na OK MG SNUS.
• Tomáš Kaňuch: Vplyv teploty na magnetickú mikroštruktúru nanokryštalickej Fe-Mo-Cu-B zliatiny, ŠVOČ, KJFT FEI STU Bratislava
• Michal Melichárek: Energetika, SOČ, Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava.

Môžeme byť pyšní na činnosť Akademickej rady (AR) SNUS ako poradného think-tanku v jadrovej oblasti. Jej členmi je 47 špičkových odborníkov z jadrových aj mimojadrových oblastí. Rada už vydala stanoviská Jadrová energetika a klimatické zmeny, Výuka v oblasti energie, Zmena pracovného času na rizikových pracoviskách s ionizujúcim žiarením, pripravuje sa Radiačná inaktivácia biologických agens v boji proti bioterorizmu. Informácie od lektorov SNUS z besedy s členmi AR budú využité pri tvorbe učebných textov pre gymnáziá i vysoké školy.
Výbor SNUS podporoval činnosť sekcií SNUS; sekcie plnili náročné ciele, ktoré si stanovili, ale mali by činnosť zlepšovať dovnútra i navonok.
Výbor poriadal poldňové odborné semináre – 4 už prebehli, ďalšie 4 sú plánované do konca roka.
SNUS spolupracovala so školami vo vysvetľovaní jadra študentom; chodili Ing. Hacaj a Ing. Vittek z EBO a Ing. Šeliga. Chcelo by to ale podstatne viac, keď ČNS už urobila 1300 besied v ČR, SRN i Rakúsku.
SNUS pokračovala v príprave knihy Atómové jadro na Slovensku. Považujeme to za veľmi dôležitú úlohu, hlavní editori sú Prof. Chrapan a Ing. Kmošena, redaktori kapitol sú ďalej Ing. Feik, Ing. Šeliga, Ing. Morovicz, Ing. Daniš, Ing. Krupa.
Príjmy SNUS z konferencií NUSIM a GO NUKE predstavovali výraznú časť celkových príjmov, kolektívne i individuálne členské sa snažíme držať nízke. Získané výnosy sa používajú na platby do NucNet a ENS, na úhradu nákladov na VZ a na úhradu účasti potrebných členov SNUS na NUSIM. Z 2% z dane z príjmu fyzických osôb sme za rok 2003 získali podstatne viac ako za rok 2002. Ďakujeme všetkým, ktorí takto činnosť SNUS podporili. Od právnických osôb sme z dane za rok 2003 získali príspevok iba od VUJE; ďakujeme, ale ocenili by sme, keby si na SNUS spomenuli aj ostatní.
SNUS finančne sponzorovala aj akcie svojich sekcií: Rádiofarmaká pre PET v CC SR, Bratislava 2004; 5. a 6. BŠD, B. Štiavnica 2003 a 2004; Separácia iónových solutov, Podbanské 2003 a Regionálny kongres IRPA, Bratislava 2003.

Odborná časť VZ SNUS

S prezentáciami vystúpili:
1. Ing. Jozef Tischler, ved. kanc. riad. závodu SE-MO34: Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce
2. Ing. Imrich Krajmer, zást. ved. manažéra projektu, SE-EBO: Modernizácia V-2
3. Ing. Peter Hlbocký, hlavný manažér PMJ: Prípravné práce na vyraďovanie V-1
4. Ing. Jozef Maudry, nám. riad. závodu SE-VYZ: Pripravenosť SE-VYZ na vyraďovanie
5. Ing. Alexander Ducháč, JRC: Výskum v jadrovej oblasti v EÚ
6. Doc. Ing. Peter Kováč, PhD., riaditeľ CC SR: Cyklotrónové centrum SR
7. Ing. Andrej Hanzel, R-SE: Rozvoj energetiky v SR

Odborná časť VZ ukázala, že jadrová energetika musí byť nepostrádateľnou súčasťou budúceho súboru zdrojov na Slovensku, vďaka jej vysokej úrovni bezpečnosti, výhodnej ekonomike, priaznivému vplyvu na životné prostredie a vyriešeniu technologických otázok spojených s likvidáciou rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva. Po vynútenom odstavení dvoch blokov JE V-1 Bohunice napriek tomu, že po rekonštrukcii spĺňajú európske štandardy bezpečnosti, a po odstavení uholných blokov bude mať Slovensko veľký deficit výrobných kapacít, ktorých náhrada dovozom by bola nesmierne finančne nákladná, nehladiac na to, že v Európskej únii jedine Francúzsko môže v budúcnosti vyvážať elektrickú energiu. Napriek politickej kampani EÚ obnoviteľné zdroje nie sú schopné nahradiť jadrovú energiu vzhľadom na to, že ich príspevok je zanedbateľný, sú nesmierne drahé a ani s vynaložením intenzívneho úsilia neexistuje spôsob, ako ich vylepšiť.

Odborná konferencia MG SNUS

Odborná konferencia MG SNUS 24.9. v rámci VZ ukázala, že Slovensko má dostatok vynikajúcich zapálených mladých jadrových odborníkov, ktorí sú schopní zabezpečiť budúci rozvoj jadrovej energetiky. Ako najlepšia bola vyhodnotená prezentácia Ing. Juraja Jančoviča z VUJE: Analýza distribúcie vodíka v kontejnmente VVER-440, ktorá bude za odmenu prednesená na konferencii NUSIM’05 v Tábore. Prezentácie mladých boli venované nielen zaisťovaniu bezpečnej prevádzky existujúcich JE, ale aj príprave na vyraďovanie po ukončení ekonomickej a technickej životnosti JE i vývoju bezpečných, ekonomických, spoločensky prijímaných pokročilých reaktorov. S takou mladou jadrovou generáciou sa o budúcnosť energetiky Slovenska ako základu pre trvalo udržateľný život nemusíme obávať.

Záver

Výbor SNUS by mal pokračovať a rozvíjať činnosti zamerané na odborné podujatie pre členov, ale aj rozširovať aktivity zamerané na styk s verejnosťou, a to vydávaním stanovísk k aktuálnym problémom, rozosielaním dokumentov na spoločenské a politické orgány a organizácie, materiálmi a besedami s poslancami NR SR i EP, a so študentmi stredných škôl a príspevkami do médií. SNUS potrebuje skvalitniť komunikáciu k verejnosti, a k tomu potrebujeme komunikačnú sekciu na čele so skúseným pracovníkom. Informačné aktivity k členom by mala SNUS čo najviac rozširovať cez Internet.
Vrcholom našej činnosti bola konferencia GO NUKE SLOVAKIA, z ktorej výzva na dostavbu MO34 sa realizuje. Pyšní môžeme byť aj na činnosť Akademickej rady SNUS, ktorá vydala niekoľko stanovísk špičkových slovenských odborníkov. Zo sekcií SNUS tradične pracujú mladí a ženy, ale je to činnosť zväčša iba dovnútra SNUS. Výstupy vo forme podpory mladých a žien rozvoju jadra by mali prezentovali navonok, pre verejnosť, médiá a politikov. Aktívne sa rozbehla činnosť sekcie radiačnej ochrany najmä rozširovaním informácií členom.
Väčšinu z úloh VZ 2003 sme splnili, v ďalších by mal výbor pokračovať. Dávajte nám prosím námety, ako pracovať ešte lepšie. Naším hlavným cieľom je dosiahnuť, aby jadrová energetika bola aj do budúcnosti neoddeliteľnou súčasťou súboru zdrojov vzhľadom na jej vynikajúce bezpečnostné, environmentálne i ekonomické charakteristiky.
Odstupujúci predseda poďakoval všetkým funkcionárom i členom SNUS za spoluprácu a podporu a zaželal novozvolenému predsedovi i členom orgánov SNUS veľa úspechov. Z poverenia výboru bude pracovať vo funkcii generálneho sekretára SNUS.
Od viacerých účastníkov sme počuli, že sa im tohtoročné VZ SNUS páčilo; ak sta tiež toho názoru, povedzte to svojim známym, aby nabudúce prišli aj oni. Ak sa Vám niečo nepáčilo, povedzte to nám, aby sme sa mohli zlepšiť. A už dnes si rezervuje štvrtok a piatok 6. a 7. októbra 2005, lebo:

VZ SNUS 2004 sa skončilo, nech žije VZ 2005!

Ing. Jiří Suchomel, PhD., generálny sekretár SNUS
Doc. Ing. Vladimír Slugeň, PhD., predseda SNUS

zpět na úvodní stránku