4. Mikulášské setkání sekce mladých při ČNS

Ve středu 8. prosince se v budově VUT v Brně sešli mladí odborníci a studenti ze zemí českých i slovenských (!) na již čtvrtém Mikulášském setkání mladé generace (CYG) ČNS. Zorganizovali jej vědečtí pracovníci z Odboru tepelných a jaderných energetických zařízení Energetického ústavu VUT v Brně. Součástí setkání byl jako vždy odborný seminář, vyhlášení nejlepších diplomových prací v jaderných oborech a následný neméně důležitý společenský večer v blízkém restauračním zařízení.
Na úvod setkání byly panem Ing. Václavem Bláhou, CSc., jako zástupcem ČNS, oceněny diplomové práce čtyř absolventů. Umístili se v následujícím pořadí:

1. místo - Hugo Šen (VUT Brno) - Uzávěr potrubí s tuhnutím pracovní látky;
2. místo - Libor Klečka (FJFI ČVUT, v nepřítomnosti) - Možnosti optimalizace palivové kazety VVER-1000 s Gd a MOX palivem z hlediska jejich neutronově fyzikálních charakteristik;
3. místo - Aleš Macálka (FSI ČVUT) - Teplotní a rychlostní pole na vstupu do aktivní zóny reaktoru;
3. místo - Jaroslav Hort (VUT Brno) - Integrace primárního okruhu do tlakové nádoby reaktoru VVER-1000.

Po předání cen zahájil Prof. Matal odborný seminář prezentací "Rychlé reaktory a GIF", tedy tématem výzkumu a vývoje rychlých reaktorů mezi projekty reaktorů čtvrté generace vyvíjených v organizaci Generation IV. International Forum, která sdružuje země, jejichž jaderné výzkumné programy tvoří svými rozpočty světovou většinu. Mezi šesti výzkumnými projekty GIF:
VHTR - plynem chlazený reaktor o velmi vysoké pracovní teplotě,
SCWR - superkritickou vodou chlazený a moderovaný reaktor,
SFR - sodíkem chlazený rychlý reaktor,
GFR - plynem chlazený rychlý reaktor,
MSR - reaktor s tekutou palivovou solí,
LFR - olovem chlazený rychlý reaktor,
jsou čtyři poslední z nich zároveň projekty rychlých reaktorů (také - solné reaktory MSR jsou uvažovány v rychlé i termální variantě). Profesor Matal zmínil u každého typu předpokládané technické parametry vyvíjených typů a neopomenul uvést, že i československá věda kdysi přispívala k vývoji rychlých reaktorů například výzkumem tepelných výměníků pro sodíkem chlazený sovětský rychlý reaktor BOR-60. Sodíkem chlazené reaktory jsou v současnosti nejpropracovanější rychlé reaktory, a proto právě SFR by měl být jako první uveden do praktického provozu. To však ještě musí být vyřešena technologie úplného přepracování paliva z tohoto typu reaktoru tak, aby docházelo k úplnému využití aktinoidů v palivu. Prof. Matal nakonec zmínil i solné reaktory MSR, pro které podle něj hovoří řada výhod jako např. inherentní bezpečnost či možnost kontinuální úpravy složení palivové směsi v reaktoru, protože se nachází v kapalném stavu. Nicméně právě tento typ reaktoru vyžaduje velmi intenzivní vědecké úsilí v mnoha oblastech, jako jsou třeba studie a experimenty s korozí stavebního materiálu v prostředí exotických fluoridových solí za uvažovaných vysokých provozních teplot.
Po přednášce profesora Matala vystoupili se svými příspěvky přítomní ocenění čerství absolventi. Ing. Hort prezentoval teoretické možnosti sestav reaktoru, parogenerátorů do tlakové nádoby VVER-1000 tak, aby vznikl integrální reaktor se všemi důležitými částmi v tlakové nádobě, což by zaručovalo vyšší bezpečnost reaktoru. Jeho snaha byla celkem úspěšná, nicméně všechny uvažované varianty měly podstatně nižší výkony než původní smyčkový reaktor. Ing. Macálka vystoupil s prezentací výsledků výpočetní analýzy času průběhu teplot a rychlostí při vstupu do aktivní zóny VVER-440. Jeho výpočetní model dosáhl vysoké shody s prakticky měřenými hodnotami a předpovědi z něho vycházející dávají možnost nového pohledu na některá vnitroreaktorová měření. Ing. Hugo Šen se zase věnoval použití přirozené schopnosti ztuhnutí při ochlazení u tekutých pracovních látek (například roztavených solí) k uzavření jejího průtoku. Takovýto uzávěr totiž nevyžaduje žádné pohyblivé zařízení uvnitř potrubí s pracovní látkou, což by velmi zjednodušilo jeho údržbu i kontrolu.
Dále v semináři vystoupil Ing. Václav Bláha ze Škody JS se zajímavou zprávou o analýze vnitroreaktorových termočlánkových měření na čtvrtém bloku EDU, jež v posledních letech vykazují rostoucí asymetrii měření pravděpodobně právě v důsledku rozdílu v teplotním poli ve směšovací komoře reaktoru. Z Dukovan pocházel další řečník - Daneš Burket, který přednesl referát o možnostech přechodu palivových cyklů VVER 440 z 12 měsíčních na 18 měsíční, které jsou v západních zemích mnohem obvyklejší. Výsledkem dosavadních studií je, že delší cykly by pravděpodobně měly výhody ve vyšším stupni vyhoření paliva a snížení celkových dávek personálu nicméně přechod na 18 měsíční cyklus by byl poměrně nákladný a zhoršil by flexibilitu celého cyklu.
V dalším bloku prezentací dominovalo výrazně téma propojení s technologií MSR. Kromě mého příspěvku o palivovém cyklu solných reaktorů a historii projektů MSR vystoupili tři kolegové z mladé generace na VUT Brno - Ing. Lukáš Nesvadba s příspěvkem o korozi kovových materiálů v kontaktu s fluoridovou taveninou, Ing. Vladimír Dvořák s prezentací o výpočtech a měření fázových diagramů fluoridových solí a Ing. Milan Nejedlý s referátem o měření rychlosti proudění tekutých fluoridových solí ultrazvukovým průtokoměrem. Setkání také velmi zpestřila účast třech mladých výzkumníků (Ing. Michal Korenko, PhD., Ing. František Šimko a Ing. Zuzana Ivanová) z Ústavu anorganické chemie Slovenské akademie věd, kde se již tradiční fluoridová taveninová škola poohlíží po možnostech návaznosti jejich výzkumu s výzkumem v oblasti jaderné energetiky. Ing. Korenko prezentoval jejich výzkumné úsilí v oblasti studia fyzikálně-chemických vlastností fluoridových tavenin.
Ke konci setkání došlo k významné události, a tou byla volba nového předsedy. Dlouholetý předseda Daneš Burket odešel do vyšších pozic ve struktuře ČNS a stal se členem nově vzniklé odborné skupiny "Reaktorová fyzika". Svoji funkci předsedy se rozhodl předat mě - a já ji přijal. Takže závěrem již z titulu předsedy bych chtěl za podařené setkání a odborný seminář poděkovat všem jeho účastníkům a hlavně jeho organizátorům. Doufám, že tradice těchto setkání neupadne v zapomnění a letos v prosinci si opět budeme v Brně moci předat mikulášskou nadílku.

Martin Přeček, předseda CYG

zpět na úvodní stránku