50. výročí založení fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

27. – 28. června 2005, Praha

Od svého založení v roce 1955 prošla fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská dlouhou cestu. V roce 1955, kdy vznikla u nás Komise pro atomovou energii a byl založen Ústav jaderného výzkumu v Řeži u Prahy, bylo pro přípravu odborníků v oblasti jaderné fyziky a techniky rozhodnuto zřídit na Karlově univerzitě zvláštní jadernou fakultu. Fakulta pod názvem fakulta technické a jaderné fyziky (FTJF) byla ustavena vládním usnesením z 25. srpna 1955 a 6. září byla na ní slavnostně zahájena výuka.
Brzy bylo zřejmé, že jaderná technika není jen záležitost jaderných oborů, ale že vyžaduje úzké propojení přírodovědných oborů, matematiky, fyziky a chemie, s technickou praxí, a také novou, vyšší úroveň inženýrské práce ve strojních, elektrotechnických a stavebních oborech. Tak se fakulta dostala na rozhraní našich dvou tradičních vysokých škol, univerzity a techniky, jako fakulta fyzikálně inženýrského charakteru. Vládním nařízením z 12. srpna 1959 byla fakulta převedena z Karlovy univerzity na České vysoké učení technické jako jeho čtvrtá fakulta. Fakulta sama byla pak záhy přejmenována na fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou (FJFI).
Postupně se na fakultě vyhranily tři zkladní směry výuky: matematické inženýrství, včetně softwarového, jaderné inženýrství zaměřené na fyziku a techniku jaderných reaktorů a na dozimetrii a dále fyzikální inženýrství se specializací na fyzikální elektroniku, inženýrství pevných látek a studium vlastností materiálů. Od samého počátku se fakulta podílela na postgraduální výchově, dnes doktorském studiu, a na rozšiřování kvalifikace klasických inženýrů, kteří pracují v moderních oblastech výzkumu a praxe.
Oficiální část oslav výročí bude zahájena 27. června 2005 konferencí v hlavní budově FJFI v Břehové ulici, na které vystoupí oficiální zástupci FJFI, ČVUT, UK i AV ČR a další významní hosté.
28. června 2005 se v rámci oslav uskuteční již tradiční setkání absolventů a přátel FJFI ČVUT a příznivců jaderných oborů na Jaderném parníku.
V rámci oslav se uskuteční mnoho dalších akcí, jejich seznam je uveden na internetové adrese
http://www.fjfi.cvut.cz/50letfjfi

Jaroslav Zeman

zpět na úvodní stránku