ČMSSRF 2005

První odbornou skupinou v historii České nukleární společnosti byla loni založená skupina Reaktorová fyzika, jejímž předsedou je vedoucí odboru Reaktorová fyzika ČEZ pan Jaroslav Vokurek. První rok existence skupiny jsme oslavili, v pořadí již druhým, Českomoravskoslovenským srazem reaktorové fyziky (ČMSSRF). První ČMSSRF proběhl v březnu minulého roku v Jarošově nad Nežárkou.
Sraz byl rozdělen do dvou částí - ve čtvrtek 2. června jsme pro zahraniční účastníky připravili exkurzi po třebíčských památkách UNESCO a temelínské kolegy jsme pozvali na prohlídku elektrárny Dukovany. Shodou náhod nás požádala katedra jaderných reaktorů fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT uspořádat ve stejném termínu prohlídku elektrárny pro účastníky jejího kurzu pro státní správu a samosprávu nazvaného „Perspektiva a akceptovatelnost jaderné energetiky v ČR“. Tohoto kurzu se letos účastnili policisté, pracovníci Hasičského záchranného sboru a Českého báňského úřadu, lidé z krajských úřadů, zástupci Státního fondu životního prostředí a úředníci ministerstva průmyslu a obchodu. Spolu s našimi temelínskými kolegy to bylo bezmála třicet lidí, pro které jsme připravili prohlídku strojovny, blokové dozorny, reaktorového sálu a hermetických boxů, meziskladu vyhořelého paliva a úložiště radioaktivních odpadů. Nebylo jednoduché exkurzi v takovém rozsahu zorganizovat, ale její přínos z pohledu propagace jaderné energetiky je jistě obrovský.
V pátek 3. června potom proběhl v třebíčském hotelu Atom seminář zaměřený na aktuální problémy reaktorové fyziky. Letos se semináře zúčastnilo 35 odborníků, vedle fyziků z EDU a ETE to byli kolegové z Bohunic a Mochovců, pracovníci ÚJV Řež, zástupci společnosti ALTA a samozřejmě nemohl chybět kolega ze Sekce palivový cyklus ČEZ.
Seminář byl zahájen přednáškou našich kolegů z JE Mochovce, kteří informovali o struktuře a činnostech jejich oddělení reaktorové fyziky. Ondrej Grežďo z JE Bohunice podal vyčerpávající přehled posledních poruch na EBO, z nichž tou nejzávažnější byl průnik ionexů do primárního okruhu. Byla zjištěna přítomnost ionexů ve většině nádrží primárního okruhu, ve smyčkách a v reaktoru. Souvislá vrstva ionexů byla zjištěna i na koridoru a rezervních roštech v bazénu skladování. Podle informací, které zjistili slovenští kolegové ze sítě WANO, kuličky ionexu měknou při 150 °C a vitrifikují při přibližně 300 °C. Proces měknutí by mohl vést k vytváření slepenců a následnému snižování průtoku v palivových kazetách. Vitrifikované kuličky ionexu by mohly způsobovat poškozování palivových proutků. Bylo proto rozhodnuto o vyvezení paliva a vyčistění primárního okruhu. Koho zajímají kořenové příčiny této události, najde odpovědi v elektronické verzi referátu, která je, stejně jako ostatní referáty ze semináře, k dispozici na odděleních reaktorové fyziky EDU a ETE. Temelínský fyzik Daniel Ernst podal informaci o kontrole palivových souborů ETE během generální opravy. O fyzikálním spouštění 3. bloku EDU s novým SKŘ a inovovanou aparaturou nestandardního měřicího systému referoval Viktor Kocek. Na 3. bloku byla letos provedena nestandardní odstávka v délce 70 dní (oproti plánovaným 71). Spuštěním bloku byla dokončena obnova systému kontroly a řízení. Kromě toho byly vyměněny nízkotlaké díly obou turbín a poprvé v historii zavezeno palivo typu Gd2 (pojednával o něm článek ve Zpravodaji ČNS 03/2003). Během spouštění bylo provedeno 106 testů v 5 etapách, 18 testů se týkalo přímo paliva Gd2. Důležitou informací je, že všechna kritéria fyzikálních testů (bezpečnostní i přijatelnosti) byla splněna a byly úspěšně prověřeny funkce nové aparatury pro spouštění. Další temelínský referát na téma „Problémy s nedopadáním klastrů“ přednesl Radek Svoboda. Byly zde analyzovány možné příčiny nedopadání klastrů a popsána provedená nápravná opatření. Poprvé byl tento problém zaregistrován v prosinci minulého roku. Mezi nápravná opatření patří, kromě jiných, zvýšení hmotnosti klastrů z 12.9 na 14.9 kg a zvednutí polohy bloku ochranných trub o 2.5 mm, což vede ke snížení axiální síly na palivové soubory. Miroslav Keselica, vedoucí evidence jaderných materiálů EDU, podal ucelený přehled změn v evidenci jaderného paliva a jaderných materiálů po vstupu ČR do Evropské unie. Dnes musíme evidovat jaderné materiály nejen pro naše potřeby a potřeby MAAE, ale posíláme pravidelně hlášení i do evropské instituce EURATOM, jejíž zástupci nás mohou také potěšit svojí inspekcí (podobně jako k nám jezdí na inspekce zástupci MAAE). Zajímavý referát o zajišťování jaderného paliva pro JE Dukovany přednesl v barvách společnosti ALTA Roman Kubín.

Z přehledu prezentovaných témat je vidět, že seminář přinesl všem účastníkům velmi cenné informace, což se projevilo i v následné bohaté diskusi. V ní informoval Josef Bajgl o současném stavu na 2. bloku JE Pakš. Reaktor je v provozu a začátkem roku 2006 se předpokládá vyčištění šachty č. 1, v níž došlo v roce 2003 k poškození paliva během jeho čištění. Pavel Veselý ze sekce palivový cyklus ČEZ, který je manažerem palivového kontraktu EDU a má tak velký podíl na dosahovaných úsporách v palivových nákladech, vystoupil s informacemi o možných nových typech paliva a stavu licencování.
Potěšilo nás, že se k úrovni semináře pochvalně vyjádřil, kromě jiných, i někdejší prezident ČNS a legenda československé reaktorové fyziky pan Rudolf Vespalec. Členům odborné skupiny Reaktorová fyzika je neustálé se zlepšování vlastní, a proto věřím, že ČMSSRF 2006, který se bude konat v Českých Budějovicích, posune laťku kvality této akce zase o kousek výš.

Daneš Burket

zpět na úvodní stránku