Betlémská kaple po 600 letech

Nikoho ze zakladatelů husitského hnutí nemohlo ani ve snu napadnout, co se bude dít v jejich svatostánku po uplynutí 600 let. Řeč je o Betlémské kapli, kde na začátku 15. století kázal mistr Jan Hus, jeden z kandidátů na největšího Čecha v probíhající anketě v České republice. Ale nechme Jana Husa v klidu odpočívat a věnujme se současnosti.
Betlémská kaple se stala 8. června 2005 místem oslav 50. výročí založení Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Bylo to přesně 10. června 1955, kdy tato organizace vznikla. Důstojné místo, jakým je Betlémská kaple, bylo zvoleno velice vhodně z hlediska symboliky.
Tak, jak se na počátku 15. století na tomto místě psala historie našeho státu, obdobně i v tento červnový den roku 2005 tady posluchač mohl poznat 50 let historie jaderného výzkumu v Čechách.
Celé slavnostní zasedání řídil a moderoval děkan fakulty strojní ČVUT, pan profesor Ing. Petr Zuna DrSc., předseda vědecké rady Ústavu jaderného výzkumu Řež. Uváděl postupně řečníky hvězdných jmen i významného postavení. Hned v úvodu vystoupil pan František Pazdera, předseda představenstva a generální ředitel ústavu, a stručně shrnul činnost a vývoj ústavu od jeho založení až po současnost. A nejen to. Ke svému vystoupení přidal i svou smělou osobní vizi, kam směřuje jaderný výzkum a čeho dosáhne jaderná energetika v roce 2100!
Při uvedení dalšího řečníka se mnohým pamětníkům vybavily ty nejstarší vzpomínky. K řečnickému pultu přišel poněkud nahrbený, nicméně stále čilý stařík, pan profesor Čestmír Šimáně. Byl v roce 1955 prvním ředitelem ÚJV Řež a měl možnost spolupracovat se zakladateli, tehdy československého, jaderného výzkumu pány Neumannem, Petržílkou a dalšími. Ve svém vystoupení mluvil o začátcích výzkumu v Československu, prvním urychlovači, výstavbě prvního reaktoru v Řeži i o zadání, které tenkrát měl ústav a které i v současnosti je aktuální, a tím je šetření fosilních paliv a zdrojů pro chemický průmysl. Své vystoupení zakončil symbolickými slovy: „… věřím, že se vláda jaderné energetiky opět navrátí!“
Dalším řečníkem byl pan Martin Jahn, mladý ambiciózní místopředseda současné vlády, nestraník, který je znám veřejnosti svými zajímavými návrhy na hospodářské reformy, především ve finanční oblasti. Samozřejmě uvedl hned několik čísel, která popisovala zájem vlády o rozvoj vědy a výzkumu. Částka 14,5 miliardy Kč z roku 2004 má být v roce 2005 zvýšena na 16,5 mld. Kč a v roce 2008 by to mělo být více jak 25 miliard korun investovaných do vědy a výzkumu v České republice. Podle jeho slov patří ÚJV Řež k „vlajkovým lodím“ mezi výzkumnými ústavy nejen v ČR, ale i ve světě. Také se zmínil o připravovaném zákonu o veřejných výzkumných institucích, podle kterého bude lépe stanoveno, jak nakládat s majetkem ústavů. V této souvislosti uvedl, že ÚJV Řež je příkladem úspěšné transformace ústavů akademie věd do nové právní formy. Dodal také, že se v budoucnu v ČR neobejdeme bez rozvoje jaderné energetiky a že věří, že prostředky vložené do výzkumu budou správně využity a přinesou prospěch českému průmyslu.
Další z řady Martinů, tentokrát pan Martin Pecina z MPO – náměstek ministra – stručně okomentoval očekávanou aktualizaci Energetické koncepce ČR. Jaderným zdrojům je stále přikládán velký význam. V roce 2035 až 2040 se očekává uvedení do provozu 2 nových jaderných zdrojů. V daleko bližší budoucnosti (v roce 2007) odstartuje projekt na podporu výroby vodíku za pomoci jaderné energetiky. Celkově shrnul, že snahou energetické koncepce zůstává udržení co nejvyšší míry nezávislosti na zahraničních primárních zdrojích energie a soběstačnosti ČR ve výrobě elektřiny.
Sérii vystoupení Martinů přerušila paní Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Na úvod připomněla, že jsou výročí a „výročí“. Některá si příliš nepřipouštíme ani si je nechceme moc připomínat. 50 let působení ÚJV Řež patří samozřejmě k těm významným a k těm, která si rádi připomeneme. Dále hodnotila jaderný průmysl a jadernou energetiku z pohledu dozoru. Podle jejího názoru je výroba elektřiny v jaderných elektrárnách potenciálně riziková, nepatří však v žádném případě k těm nejrizikovějším odvětvím průmyslu. Nicméně určitá skeptičnost veřejnosti k jadernému výzkumu i provozu stále přetrvává. Na závěr však uvedla, že je přesvědčena, že dobře vyprojektovaná, postavená a provozovaná jaderná elektrárna patří k těm nejbezpečnějším průmyslovým zařízením.
Blok českých vystoupení uzavřel třetí z Martinů, pan Martin Roman, předseda představenstva ČEZ, a. s., a generální ředitel této společnosti, který se ve svém vystoupení zmínil především o podpoře ÚJV Řež a o přesvědčení o další úspěšné spolupráci s výzkumným ústavem i v budoucnosti.
Po vystoupení českých zástupců přišly na řadu zahraniční představitelé. Pan Taniguchi, zástupce generálního ředitele MAAE, stručně okomentoval vývoj jaderného výzkumu a průmyslu ve světě od založení MAAE. Vyzvedl účast České republiky a také ÚJV Řež při organizování a realizaci mezinárodních projektů. Upozornil, že postupně dochází k posunu pozice České republiky od původního příjemce pomoci MAAE do role aktivního přispěvatele a pomocníka sousedním zemím (Ukrajina, Bulharsko apod.). V roce 2006 plánuje MAAE uspořádat velkou mezinárodní konferenci, která by se měla stát diskusním fórem pro hledání bližších i vzdálenějších možností vývoje a využití jaderné energie, a zástupci MAAE pevně věří, že ÚJV Řež zaujme čelní místo mezi aktivními účastníky této konference.
Další zajímavé příspěvky byly od generálního ředitele NEA/OECD pana Luise Echavarri a pana Van Goethema z Euroatomu, koordinátora výzkumu reaktorové bezpečnosti, kteří mluvili o získávání a využívání zkušeností výzkumných ústavů v mezinárodních projektech v rámci evropského společenství a celosvětové spolupráci v oblasti výzkumu. Pan Asmolov z Institutu Kurčatova uvedl zajímavé momenty spolupráce ÚJV a Kurčatovského institutu v minulém období a uvedl takové paralely, které potvrzují stejné názory a postupy vědců na dění v jaderném výzkumu.
Na závěr oficiální části slavnostního shromáždění proběhlo předání certifikátu jakosti podle ISO 9001, který získal v minulých dnech Ústav jaderného výzkumu Řež, tentokrát už jako celek.
Jak uvedl pan Jiří Žďárek, ředitel divize integrity a technického inženýringu a místopředseda představenstva ÚJV Řež, pozdravných gratulací k 50. výročí založení ústavu přišlo více než čtyřicet a další následovaly při slavnostním shromáždění.
Bylo velice zajímavé sledovat vystoupení všech účastníků při tomto slavnostním shromáždění, připomenout si osudy vývoje jaderného výzkumu a jaderné energetiky v Čechách (vlastně i v Československu), sledovat názory a náměty předních zástupců ze světa jaderného výzkumu a představit si, co se dá očekávat v jaderné energetice v tomto století.
Pouze jediná otázka zůstala nevyslovena a také nezodpovězena. Co uslyší Betlémská kaple za dalších 600 let?

Ladislav Dubský

zpět na úvodní stránku