5. Mikulášské setkání sekce mladých při ČNS

Na VUT v Brně se tradičně koná Mikulášské setkání mladé generace ČNS. Letos (14. 12. 2005) se konal již 5. ročník. Organizace se opět ujali vědečtí pracovníci z Odboru tepelných a jaderných energetických zařízení Energetického ústavu VUT. Účast byla hojná – sešlo se zde téměř na dvě desítky mladých odborníků a studentů z Česka i Slovenska, kteří reprezentovali své práce.

Po úvodním slově organizátorů a garanta setkání byl zástupcem ČNS, panem Ing. Václavem Bláhou, CSc., oceněn pan Prof. Matal za dlouholeté zásluhy na organizaci odborných Mikulášských setkání a následně byly vyhlášeny a oceněny nejlepší diplomové práce v jaderných oborech v následujícím pořadí:

1.místo – Aleš Musil (FAV ZČU) - Vyšetřování seizmické odezvy pohonu regulační tyče reaktoru VVER 440/V213,
2.místo – Markéta Somolová (FSI ČVUT) - Studie možností výroby vodíku ve vztahu k jaderné energetice
3.místo – Michaela Stixová (FJFI ČVUT) - Strategie dozorného orgánu v systému zvládání těžkých havárií a omezení jejich následků

Poté nás předseda mladé generace Martin Přeček obeznámil s letošní činností naší sekce a nastínil cíle budoucí. Odbornou část semináře otevřel pan Prof. Matal prezentací „Konstrukční materiály a taveniny fluoridových solí pro vysokoteplotní aplikace“. Tento projekt se zabývá výzkumem tavenin fluoridových solí pro odvod tepla z vysokoteplotních reaktorů či jeho přenos do chemické továrny na výrobu vodíku a konstrukčních materiálů a jejich vzájemnou interakci.

Následovaly prezentace oceněných diplomových prací, kde jako první vystoupil Ing. Aleš Musil s prací „Vyšetřování seizmické odezvy pohonu regulační tyče reaktoru VVER 440/V213“. Ten nás uvedl do problematiky matematického modelování pro určení maximální hodnoty napětí při seizmickém zatížení pohonu kazety, které bylo nalezeno na volném konci tyče. Hodnota nepřesahuje stanovenou bezpečnou mez. Následovala prezentace mojí diplomové práce - „Studie možností výroby vodíku ve vztahu k jaderné energetice“, která stručně jmenovala možnosti výroby vodíku, jeho skladování, přepravy a využití. A do třetice vystoupila s diplomovou prací „Strategie dozorného orgánu v systému zvládání těžkých havárií a omezení jejich následků“ Ing. Michaela Stixová. Navrhovaná strategie SÚJB obsahuje tyto body: 1) vytvoření odborné skupiny pro těžké havárie, 2) zapojení do mezinárodních organizací a projektů, 3) stanovení požadavků na JE, 4) vyhodnocování scénářů pro zvládání těžkých havárií a 4) legislativní ošetření.

Odpolední část semináře otevřel pan Ing. Václav Bláha, CSc. se zprávou o analýze vytahovacích odporů klastrů na ETE. Zpráva informovala o problémech některých klastrů, které nejsou schopny pádu až do koncové polohy. Bylo zjištěno, že problémové klastry mají maximální hodnoty odporů vyšší než povolenou hodnotu (100 N) a tyto odpory při překládce sice klesají ale během kampaně rostou. Dále následovaly prezentace prací sekce mladých. Petr Kovařík nás seznámil se způsobem nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež. Daneš Burket z JE Dukovany přednesl zkušenosti s palivem s vyhořívajícími absorbátory a s přechodem na pětiletý palivový cyklus, kde jsou použity palivové soubory s gadoliniem. Nové soubory zajistí nejen úsporu paliva, ale i zlepšení výkonu a prodloužení kampaně při zachování bezpečnosti. V budoucnu se uvažuje i o šestiletém cyklu. Vlastimil Koubek, také z JE Dukovany, představil databázi OREF. Databáze slouží k archivaci vybraných parametrů, provozních stavů od počátku provozu EDU a přechodových procesů. Data mají jak grafickou, tak tabulovou interpretaci. Po krátké přestávce následovala prezentace Ing. Jiřího Gerži o bezpečnostním hodnocení palivových vsázek EDU. Ing. Gerža osvětlil jak probíhá postup při licencování palivové vsázky SÚJB, jehož výstupem je realizace nebo nerealizace či provozní omezení navržené vsázky. Slovenský host Matej Zachar nám osvětlil postup při vyřazování jaderných zařízení (předdemontážní dekontaminace, demontáž technologického zařízení, podemontážní dekontaminace, dozimetrické kontroly a samotná demolice objektu) a jeho vliv na životní prostředí. Práci „Měrná tepelná kapacita soustavy SnF2 – NaF“ přednesl jeden z organizátorů akce Ing. Vladimír Dvořák. Předmětem jeho výzkumu je chladivo pro transmutory s homogenním uspořádáním AZ. Jako perspektivní, pro svou nízkou teplotu tavení a dobrou stabilitu, byla vybrána právě soustava SnF2 – NaF. Dalšímu výzkumu byla podrobena měrná tepelná kapacita této soustavy, byl proveden výpočet a posléze i měření kapacity a při srovnání výsledků bylo dosaženo dobré shody. Dále v semináři vystoupil Lukáš Nesvadba (Energovýzkum, spol. s r.o.), který nám představil zařízení pro studium vlivu tavenin solí na konstrukční materiály.V projektu spolupracuje společnost Energovýzkum s přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity, která provádí vyhodnocování vzorků konstrukčních materiálů. Následoval ho Milan Buňata se studií radiační koroze kontejnerů s vyhořelým palivem. Byly provedeny ozařovací testy zkušební destičky a výsledkem stude je, že v podmínkách hlubinného úložiště (zvýšené teploty, granitová voda) se musí radiační koroze brát v úvahu. Petr Kovařík, který svým příspěvkem uzavíral odborný seminář, referoval o využití ionizujícího záření pro odstraňování dvojmocného kobaltu a niklu (které jsou toxické) z vodných roztoků. Bohužel ani sám autor tohoto příspěvku nevidí vhodné komerční využití této velice zajímavé technologie. Po závěrečném slovu pořadatelů pokračovaly odborné diskuse v blízkém restauračním zařízení.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem účastníkům za odborný seminář a hlavně jeho organizátorům za výbornou organizační práci. Všichni se určitě těšíme na další brněnské mikulášské setkání.

Markéta Somolová, místopředsedkyně CYG

zpět na úvodní stránku