Podpora mladé generace v oblasti technického vzdělávání

Ve dnech 21. – 24.února 2006 se uskutečnilo v Plzni pod záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni Doc. Ing. Josefa Průši, CSc. a hejtmana Plzeňského kraje MUDr. Petra Zimermanna celostátní kolo Fyzikální olympiády. Jedním z oficiálních partnerů byla i Česká nukleární společnost.

Soutěže fyzikální olympiády pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Jednotou českým matematiků a fyziků. Cílem této soutěže je vyhledávat pro českou republiku mezi mladou generací budoucí odborníky ve fyzice a technických vědách. Tento cíl je i jedním s cílů České nukleární společnosti. Měl jsem tu čest se zúčastnit oficiálních setkání konaných v průběhu soutěže a sledovat její průběh. Slavnostního předávání cen vítězům se pak zúčastnil i president naší společnosti Ing. Václav Hanus.

V pořádání celostátní kola Fyzikální olympiády se střídají jednotlivé oblasti České republiky a organizací 47.ročníku této soutěže ve školním roce 2005/2006 byla pověřena Katedra obecné fyziky, Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, která má jednak dlouholetou tradici ve výchově učitelů fyziky a jednak je vydavatelem časopisu Školská fyzika, což je praktický časopis pro výuku fyziky a práci s talentovanými žáky na základních a středních školách.

Do letošního celostátního kola bylo vybráno padesát nejlepších řešitelů z regionálních kol. Do Plzně jich přijelo 49, z toho 8 dívek.

Program olympiády byl zahájen slavnostním večerem, který moderoval Mgr. Petr Jančařík.

Slavnostní projevy byly proloženy kulturními vystoupení. Oficiální zahájení soutěže provedl předseda Ústřední komise FO Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc. a pak se již ve setmělém sále objevil vedoucí Katedry obecné fyziky Doc. RNDr. Karel Rauner, CSc., aby v roli posledního a v tomto případě i prvního, běžce olympijské štafety zapálil olympijský oheň. Zapálení proběhlo způsobem odpovídajícím charakteru této soutěže. Z diaprojektoru byl promítnut obraz jak služky boha Dia na hoře Olymp soustřeďují pomocí čočky sluneční paprsky. Nehořící pochodeň byl přiložena do místa soustředění slunečních paprsků a po pronesení zaklínací formule vzplála pochodeň skutečným plamenem. A hned byla položena předsoutěžní otázka, jakým způsobem byl plamen zapálen. Cena pro vítěze nebyla udělena.

Slavnostní zahájení bylo zakončeno studentskou hymnou Gaudeamus igutur v podání mladého českého barytonisty Filipa Bandžaka. Kteří z Vás mají rádi operu si toto jméno dobře zapamatujte.

Vlastní soutěž probíhala v následující dvou dnech. Prvý den dopoledne řešili soutěžící čtyři teoretické úlohy a následující den řešili úlohu experimentální. Hodnocení provádí Ústřední komise fyzikální olympiády, která je jmenována Ministerstvem školství na návrh Jednoty českých matematiků a fyziků. Za teoretickou úlohu může řešitel obdržet maximálně 10 bodů, za experimentální úlohu pak 20 bodů. Celkový dosažitelný zisk je tudíž 60 bodů. Do kategorie úspěšní řešitele jsou zařazení ti, kteří dosáhli více než 40 % z možného počtu tj. 24 bodů. Dvanáct z nich s největším počtem dosažených bodů patří do kategorie vítězové fyzikální olympiády a pořadí je určeno počtem dosažených bodů.

Slavnostní zakončení, vyhlášení výsledků a předání cen se uskutečnilo ve čtvrtek 23.února večer. Zhodnocení soutěže provedl předseda ústřední komise Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc. Ve svém vystoupení ocenil přístup všech soutěžících , poděkoval organizátorů za obětavou přípravu a realizaci celé akce a nemalé poděkování všem 14 sponzorům, kteří se zasloužili o možnost důstojného ocenění nejen vítězů, ale i dalších soutěžících. ( Pozn.. autora – limit hodnoty věcné ceny pro vítěze, stanovený MŠMT byl 1.400,-Kč ). České nukleární společnost kromě finančního příspěvku věnovala každému účastníku knihu „ Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice“.A pak již probíhalo slavností vyhlašování výsledků.

Nejprve byli oceněni řešitelé jednotlivých úloh a pak následovalo vyhlašování v jednotlivých kategoriích. Od kategorie Další řešitelé ( 49 – 39 místo ) přes kategorii Úspěšní řešitelé ( 37 – 13 místo ) ke kategorii Vítězové ( 10 – 1 místo ). ( Pozn. Vzhledem k bodové systému hodnocení se některém místě umístilo více řešitelů ).

Vítězem letošního ročníku Fyzikální olympiády se stal Marek Pechal z Gymnazia Zlín-Lesní čtvrť, ze Zlína z celkovým počtem 56 bodů. Na druhém místě se umístil Petr Smítal z Gymnazia v Brně 2 a na třetím Radek Žlebčík z Gymnazia Christiana Dopplera v Praze 5.

Po převzetí cen, tak jako na každé pořádné soutěži, následoval rozhovor moderátora večera s vítězi o jejich prvních dojmech. Odměnění si všechny přítomné získali upřímností a bezprostředností svých odpovědí.

Dvanáct vítězů má právo zúčastnit se soustředění, které je organizováno jako příprava na mezinárodní fyzikální olympiádu. Pět nejlepších je pak vybráno, aby reprezentovali Českou republiku. V letošním roce se tato celosvětová soutěž koná v Singapuru. Během posledních deseti let se naši mladí studenti nikdy nevraceli bez medaile.

Popřejme těm, kteří nás budou letos reprezentovat, aby na tyto úspěchy navázali, neboť jejich úspěch je i naše uspokojení, že podporujeme dobrou věc.

Více se můžete dozvědět na
http://www.pef.zcu.cz/pef/kof/cz

Václav Bláha

zpět na úvodní stránku