Připraveny k rozvoji

V Kanadském Ontariu se v týdnu od 28. 5 do 2. 6. konala veliká konference WIN Global, tedy žen pracujících v jaderných oborech. Na tradičním již 14. výročním setkání se sešlo rekordní množství účastnic - 350 z téměř 40 zemí světa. Z porovnání se stejnou konferencí, které jsem se zúčastnila před několika lety, byl patrný výrazný posun od „ženských otázek“ k odborným tématům.

Vlastní třídenní konference s odborným programem byla zarámována do technických exkurzí. Dvoudenní letecká exkurze vedla do uranového dolu v Saskatchewanu. Kanadská ruda má neobvykle vysoký obsah kovu - až 25 %. Společnost Cameco vlastní nejen doly v Kanadě, ale i v USA a v Kazachstánu. Perličkou jinak ryze odborného programu byla návštěva medvěda s medvíďaty před místní kantýnou.
Další exkurze směřovala do vodní elektrárny Sir Adam Beck pod Niagarskými vodopády. Elektrárna bere podzemním kanálem až polovinu vody protékající řekou, smí tedy pracovat jen v noci nebo mimo turistickou sezonu, aby odběr vody nad vodopády neohrozil jejich mohutnost a fotogeničnost pro turisty. Na americké straně stojí vodní elektrárna stejné velikosti. Dohromady mají instalovaný výkon přes 4 000 MW.
Po skončení konference ještě nabídli pořadatelé návštěvu jaderných elektráren Bruce Power a Darlington nebo laboratoří a výrobních závodů AECL a Babcock-Wilcox.

Safety first

První část konference se nesla heslem „Bezpečnost je drahá, ale nehoda by stála více!“ Odbornice na kulturu bezpečnosti si vyměňovaly zkušenosti z nejlepší praxe bezpečného provozování jaderných elektráren. Prioritou je neustálé zlepšování jak technických parametrů tak postupů a dovedností a znalostí personálu. Ve Švédsku dělají pracovní setkání na téma zajištění bezpečnosti nejen se zaměstnanci, ale i s dodavateli. Semináře jsou povinné, přednášející na nich se naopak přihlašují dobrovolně na základě intranetové výzvy, aby se přišli podělit s ostatními o nejlepší bezpečnostní praxi. Ohlas je obrovský, bez rozdílu věku se lidé hlásí, že chtějí být Safety Culture Ambassadors.

V další části se program dotkl citlivého tématu nešíření jaderných zbraní. Mezinárodní agentura pro atomovou energii má instalováno 5 000 průmyslových kamer a 28 000 pečetí pro kontroly nezneužívání jaderného materiálu v 925 jaderných zařízeních v 72 zemích světa. Se sledováním pomáhají i satelity a mise odborníků z IAEA, kteří „utírají prach“ - na sledovaných místech odebírají vzorky prachu, jejichž analýzou se dá velmi přesně a nade vší pochybnost prokázat, zda a v jakém stádiu je daný objekt zapojen do tajné výroby štěpitelného jaderného materiálu. Ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní byl připojen Dodatkový protokol týkající se jaderných odpadů a dolování uranu.

Chyť je a drž je!

Velkou kapitolou, široce diskutovanou i v dalších dnech konference byla otázka najímání nových lidí do jaderné energetiky. Jen v provincii Ontario je 16 000 lidí zaměstnaných přímo v jaderném průmyslu. Kanada hodlá stavět nové jaderné elektrárny a tak již před 7 lety zahájila největší projekt v historii kanadské personalistiky - získat nové lidi do jádra. Zúčastňovali se veletrhů práce, prezentací, navštěvovali školy, diskutovali s 200 000 studenty, projekt je podpořen masivní inzercí. Dnes mají již 500 studentů na odborných školách zapojených do jaderného programu.
Podobný problém má USA - podle analýz půjde v příštích 7 letech do důchodu plná polovina pracovníků v energetice! I jiné státy světa potvrzují: je čím dál obtížnější sehnat do energetiky právě ty nejlepší. Plyne z toho nebezpečí ztráty znalostí a zkušeností, zvýšené náklady, snížení produktivity, atd. Firmy zavádějí Junior Professional Officer Programme, mění styl práce, zakládají týmy, které pomáhají mladým.
IAEA se snaží pomáhat svým programem školení a vzdělávání mladých odborníků z rozvojových zemí. World Nuclear Association založila Mezinárodní jadernou universitu (podílí se na ní i FJFI z České republiky), kterou v loňském roce absolvovalo prvních 70 studentů z celého světa. Nebyla by to konference žen, aby nepřišla na pořad i otázka Jak přitáhnout více žen do jaderných oborů? Podle průzkumu jsou nejdůležitějšími faktory pro rozhodování žen, zda pracovat v jaderném oboru, tyto: bezpečnost, aby mne práce bavila, rovnost šancí, plat, možnost osobního rozvoje a vzdělávání. A ač by se to někomu mohlo zdát neuvěřitelné, nejvíce oceňují pokročilost technologie. Z diskuse a kolektivního brainstormingu pak vyplynula doporučení: podporovat vzdělávání studentů i učitelů, komunikovat se školami a universitami, angažovat ženy jako přednášející, snažit se získat podporu na vládní úrovni, zúčastňovat se vědeckotechnických veletrhů. Pro udržení nových lidí pak je důležité nechat jim ve firmě pocítit samostatnost a zodpovědnost, zapojit je do týmu a klást před ně výzvy. Vzdělávací program ČEZ byl zastoupen prezentací s výsledky besed se středoškolskými studenty, jimž do škol chodí přednášet i tři „jaderné ženy“. Mnoho účastnic projevilo zájem o české zkušenosti a požádaly o podrobné představení vzdělávacího programu a jeho výsledků.

Mami, nezhasínej!

Samotná výroční konference začala historickou reminiscencí na počátky zakládání různých sdružení „jaderných žen“ v různých zemích: Energy Channel ve Finsku, Frauen fur Energie ve Švýcarsku, Women och energi ve Švédsku atp. Právě ve Švýcarsku velmi pomohly jaderné ženy v rozvoji a udržení jaderné energetiky, která dnes představuje přes 40 % výroby elektřiny a je v neustálých referendech podporována většinou obyvatel. První akce v osmdesátých letech byla založena na inzerci s obrázkem malé holčičky a heslem Mami, nezhasínej!, která emocionálně připomínala význam spolehlivého zásobování elektřinou. Dnes je to např. podíl jaderných žen na dalších inzertních kampaních, např. „Bez jaderné energie bychom neměli polovinu elektřiny“ s obrázkem poloviny alpské lanovky atp.
Současnost WIN popsaly národní referáty o stavu a činnosti sdružení v jednotlivých zemích. Za ČR prezentovala Larisa Dubská úspěšnou akci WIN Czech s pozváním starostek z okolí Dukovan na návštěvu elektrárny.

Jádro je cool

USA prezentovalo výsledky průzkumů veřejného mínění. Více než 72 % občanů podporuje současné jaderné elektrárny a v desetimílovém pásmu v okolí elektráren dokonce 78 % obyvatel by podpořilo výstavbu nového jaderného bloku. Více proti jsou mladší generace a ženy, rozdíl ve vnímání ženami a muži se však snižuje. Podrobný rozbor ukázal, že ti, kdo jsou pro jádro, vidí rovnocenně výhody i nevýhody, umí je vážit a rozhodnout se. Ti kdo jsou proti, vidí jen nevýhody. V informační kampani byly použity celostránkové reklamy na téma „potřebujeme spolehlivý zdroj elektřiny a čistý vzduch“. Přesto, že nebylo použito nikde slovo „bezpečnost“, lidé si mysleli, že inzeráty hovořily o bezpečnosti. Další zkušenosti ze světa - v kampaních fungují lidské příběhy a tváře skutečných zaměstnanců z JE a také tváře bývalých environmentalistů - odpůrců jádra, kteří dnes jadernou energetiku hlasitě podporují.
V Kanadě se výsledky průzkumu souhlasu s jadernou energetikou vylepšily ze 40 % na 54 % pro po informační kampani zaměřené na fakt, že jaderné elektrárny neznečisťují vzduch a neprodukují skleníkové plyny. Perlička: v jednom z posledních vydání časopisu ELLE byla jaderná energie jmenována mezi „cool“ záležitostmi 21. století.

Sdílení nejlepší praxe

Samostatná část byla věnována práci sdružení operátorů jaderných elektráren WANO. O významu misí WANO a tzv. Peer Reviews pro zvyšování bezpečnosti reaktorů hovořily odbornice z různých zemí, mj. také Zdenka Pávková z Temelína.

Poučná a inspirující byla informace o národní debatě, která probíhá ve Francii. Ministerstvo průmyslu spolu s ministerstvem životního prostředí organizují debatu o jaderných odpadech. Na základě zvláštního zákona z r. 2002 vznikla Národní komise pro národní debatu. Od září 2005 do ledna 2006 proběhlo 13 debat v různých částech Francie pro širokou veřejnost a 3 specializované mítinky pro odbornou veřejnost. Zúčastnilo se jich 3000 lidí, položili 500 dotazů, speciální výstavu o jaderné energetice v pařížském La Cité navštívilo 54 tisíc návštěvníků. Pro účely celonárodní debaty vydala ministerstva 600 000 letáků a 350 tiskových zpráv, zvláštní web stránku navštívilo 23 tisíc návštěvníků. Z debat byly sepsány zprávy a závěry pro vládu. Vyplynuly tři závěry, které jsou pro veřejnost nejdůležitější: zajímá ji konkrétní technické řešení úložiště, zajímá ji konkrétní finanční vypořádání a zodpovědnosti a zajímá ji vize do budoucna - co se s odpady stane dál. Sociologický průzkum potvrdil, že pro veřejnost je přijatelná varianta odloženého řešení - tedy uložení odpadů na dobu „dohlednou“, aby mohly být kontrolovány a eventuálně znovu vyzvednuty a zpracovány, přepracovány nebo jinak využity. Francouzská národní debata nehledá okamžité řešení, chce jen podrobně poznat názor občanů.

Nová generace reaktorů

Nejzajímavější částí konference byly přednášky o nových typech jaderných reaktorů, které již pomalu ale jistě putují z projekčních kanceláří do praxe. GIF - Mezinárodní forum pro reaktory 4. generace - má již 11 členů, s nasazením reaktorů 4. generace se počítá po roce 2020. Projektům je společné další extrémní zesílení bezpečnosti, omezení počtu komponent, zjednodušení a zapojení prvků tzv. pasivní bezpečnosti, tj. využití neporušitelných fyzikálních zákonů ve prospěch bezpečnosti reaktoru.
Korea Atomic Energy Research Institute předloží vládě v létě koncepci dalšího rozvoje jaderné energetiky. Nejprve to bude KALIMER (Korejský pokročilý reaktor chlazený tekutým kovem), pak SFR a posléze vysokoteplotní reaktor na produkci vodíku. Korea má vlastní model tlakovodního reaktoru, 6 nových má právě ve výstavbě.
Westinghouse prezentoval projekt tlakovodního reaktoru AP 1000, který je hotov, a na nějž existuje v USA již 7 přihlášených licenčních žádostí, dokončuje projekt PBMR (modulární s kulovým palivem, chlazený heliem), který by se měl začít stavět v Jihoafrické republice a projektuje IRIS, který by měl být hotov kolem roku 2015.
Kanaďané prezentovali svůj projekt CANDU GenIV, který rozvíjí dosavadní koncept, zlepšuje účinnost a zkracuje dobu výstavby na 36 měsíců.
Francouzská Areva v projekčních kancelářích Siemens ANP vyvinula Evropský tlakovodní pokročilý reaktor EPR, jehož první exemplář se již staví v Olkiluoto ve Finsku, další bude následovat ve Flamanville.
Panuje všeobecný souhlas s tím, že budoucnost mají především vysokoteplotní reaktory a rychlé reaktory, které si budou množit palivo. Očekávaný rozvoj jaderné energetiky totiž uspíší vyčerpání přírodních zásob uranu a bude třeba hledat jiné koncepce. Budoucnost má vodíková energetika, pro niž budou vodík vyrábět právě vysokoteplotní reaktory, dále použití reaktorů na odsolování mořské vody a pro chemické a průmyslové procesy.

Konference WIN 2006 se zúčastnilo nejen mnoho žen ze zemí, kde je jaderná energetika součástí rozvinuté společnosti, ale i ze zemí, které jadernou energetiku teprve plánují (např. Indonésie) a z těch, které používají různých výhod jaderných technologií, nukleární medicínou počínaje a ozařováním potravin konče. Bylo to skvělé multikulturní setkání lidí se stejným zájmem ze všech končin světa.

Co je to WIN

WIN Global je celosvětová organizace s 10 000 členy v 67 zemích světa. Presidentkou byla na další období potvrzena Junko Ogawa z Japonska. Oficiální organizace WIN vznikla v roce 1992 pod křídly Evropské nukleární společnosti jako sdružení žen pracujících v oborech spojených s jadernou energií a s ionizujícím zářením. Spojuje tedy profesionálky nejen z energetiky, ale také z průmyslu, zdravotnictví, výzkumu či zemědělství. Zakládající shromáždění proběhlo v lednu 1993 v Karlových Varech.
Hlavním úkolem WIN je podpora a zdůraznění role, jež náleží ženám při komunikaci s veřejností o jaderné energii. WIN chce šířit mezi ostatními ženami informace o jaderné energii, o ionizujícím záření a jejich využití v každodenním životě. Ženy se nezajímají tolik i technologické a ekonomické parametry jaderného průmyslu, jako spíše o jeho dopady na zdraví, na životní prostředí, a způsoby, jakými může ovlivnit život budoucích generací. Právě proto lépe přijímají informace z této oblasti zase od jiných žen, jež stejně jako ony mají na zřeteli především dobro svých dětí, své rodiny a blízkých.

Marie Dufková

zpět na úvodní stránku