Stanovisko České nukleární společnosti
k výsledkům semináře a k aktuální situaci v JE Temelín a jaderné energetice

1. K výsledkům semináře o vlivu JE Temelín na životní prostředí

- posuzování vlivu JE Temelín na životní prostředí se opírá o studii EIA (Environmental Impact Assessment), která byla zpracována v souladu s požadavky směrnice Evropské unie č. 97/11/EC a svým rozsahem a hloubkou šla nad rozsah požadavků EU a neměla v době zpracování v Evropě obdobu

- na základě česko-rakouské dohody z Melku byla v roce 2001 vytvořena komise vlády pro hodnocení vlivu JE Temelín na životní prostředí, která pracuje doposud a kontroluje plnění úkolů, jež byly na základě výsledků EIA stanoveny vládním usnesením a plnění těchto úkolů je předmětem bilatelárních jednání ČR-Rakousko

- výsledky všech provedených výzkumů, monitorování a měření, z nichž řada byla prezentována na tomto semináři, potvrzují, že provoz jaderné elektrárny v Temelíně neovlivňuje negativně žádnou ze složek životního prostředí ani zdravotní stav obyvatel v blízkém i vzdáleném okolí

2. K problematice bezpečnosti provozu a poruchovosti zařízení JE Temelín

- bezpečný provoz JE je vymezen Limitami a podmínkami pro bezpečný provoz. Provozování JE Temelín se vždy pohybovalo v rámci těchto limit a podmínek.

- ČR plní požadavky česko-rakouské dohody z Melku nejen v oblasti vlivu JE Temelín na životní prostředí, ale také v ostatních oblastech, včetně bezpečného provozu JE Temelín

- provozní události a poruchy, z nichž převážná většina se týká nejaderné části elektrárny, nelze automaticky interpretovat jako události ohrožující bezpečnost, což činí zejména protijaderná hnutí a některá média v Rakousku

- množství technických problémů, které se vyskytují v prvních letech provozu JE Temelín, není nijak významně odlišné ve srovnání s podobnými složitými technickými projekty, zejména došlo-li u nich v průběhu výstavby k významným projektovým změnám. Nejvíce se na poruchovosti JE Temelín podílela následující zařízení:

a) Turbína: ŠKODA Plzeň vyrobila pouze dva prototypové kusy turbín, neboť další objednávky byly zrušeny a validace prototypu v rámci zkušebního provozu proběhla tudíž z ekonomických důvodů v daleko menším rozsahu, než bylo původně plánováno

b) Palivový systém pro JE Temelín byl vyvinut a dodán firmou Westinghouse pro to, že v té době nenabízel původní ruský dodavatel žádné technicky a ekonomicky přijatelné řešení. V současné době je projekt palivového systému Westinghouse modifikován na základě získaných provozních zkušeností. Cílem těchto modifikací je odstranit ty nedostatky, které se mohou projevit až ve skutečných provozních podmínkách. Ve světovém kontextu je podobný vývoj zcela běžný.

c) Původní řídící a bezpečnostní systém byl nahrazen nejmodernějším digitálním informačním, řídícím a bezpečnostním systémem. Implementace tohoto velmi rozsáhlého a složitého zařízení v průběhy stavby přineslo řadu komplikací, v období spouštění elektrárny mělo negativní vliv na spolehlivost a vedlo k častým odstavením bloků JE. Podobný vývoj se odehrál například na britské elektrárně Sizewell B, kde odladění digitálního řídícího systému trvalo 3 roky.

Nikde ve světě neexistují normy nebo jiné technické dokumenty, které by stanovily, jaký počet poruch zařízení JE představuje běžnou hodnotu. Je tedy věcí provozovatelů, aby si vyměňovali poznatky a zkušenosti, jakými opatřeními zvyšovat spolehlivost a tím také ekonomičnost provozu a nelze připustit, aby se tyto ryze technické problémy staly předmětem politického boje proti jaderné energetice

3. K dalšímu rozvoji jaderné energetiky v ČR v rámci Energetické koncepce státu do roku 2030

- jaderné elektrárny musí zůstat součástí vyváženého energetického mixu i v budoucnosti a to jak vzhledem k tomu, že nepřispívají k produkci skleníkových plynů a nemají ani jiný negativní vliv na životní prostředí, tak rovněž s ohledem na skutečnost, že jsou schopny zajistit stabilní dodávku velkého množství elektrické energie podle potřeb spotřebitelů za ceny, které jsou plně schopny konkurence na liberalizovaném energetickém trhu v rámci EU

- problém radioaktivního odpadu je uměle vytvořen protijaderným hnutím a některými politiky, neboť bezpečné dlouhodobé skladování je již dnes technicky vyřešeno a v případě politické vůle může být řešen společně v rámci celé EU, což by přineslo významné úspory pro všechny členské země; probíhá intenzívní výzkum, jehož výsledky umožní v budoucnu využít vyhořelé jaderné palivo jako druhotnou surovinu a neukládat jej jako odpad ( to platí částečně již dnes v případě zemí, které přepracovávají vyhořelé jaderné palivo, např. Francie, Japonsko aj.)

- fakt, že společnost ČEZ prodala svou produkci pro rok 2007 na českém trhu a nebude již exportovat elektřinu do Německa a Rakouska, dokazuje nepravdivost vyhlášení některých "energetických odborníků" o zbytečnosti existence JE Temelín. Naopak potvrzuje správnost předpokladů, ze kterých vycházel platný zelený scénář státní energetické koncepce a podporuje nutnost přípravy pro budoucí rozšíření elektrárenských kapacit ČR

- vzhledem k podstatně rychlejšímu růstu spotřeby elektrické energie v letech 2004 a 2005, než předpokládá energetická koncepce ČR, přijatá usnesením vlády č. 211 ze dne 10. března 2004, bude zapotřebí zajistit pro udržení stabilního energetického mixu s podílem okolo 35 % jaderných zdrojů na celkové výrobě elektrické energie výstavbu dalších dvou jaderných bloků tak, aby mohly být uvedeny do provozu kolem roku 2015. S ohledem na čas, který je zapotřebí k příslušnému veřejnému projednání a získání všech potřebných povolení, výběru dodavatelů, následně k výrobě technologických zařízení a vlastní výstavbě, a který i podle nejoptimističtějších odhadů přesahuje 10 let, je velmi nezodpovědné, že Strana zelených svým ostře protijaderným postojem, opírajícím se o nevědecké a iracionální argumenty, a tlakem na ostatní politické strany v patové politické situaci v ČR prakticky znemožňuje zahájit přípravu výstavby těchto potřebných jaderných zdrojů. Ohrožuje tím energetickou stabilitu a nezávislost naší země v budoucnosti.

Zpracoval: RNDr. Miroslav Kawalec

zpět na úvodní stránku