Z pětihaléřů na odpad jsou už miliardy

Pět haléřů z každé kilowatthodiny vyrobené v jaderné elektrárně odvádí společnost ČEZ na tzv. jaderný účet. Loni tak do něj přispěla 1,3 miliardy korun. S úroky a dalšími příjmy včetně prakticky zanedbatelných odvodů dalších subjektů využívajících jaderná zařízení dosáhl celkový zůstatek koncem minulého roku podle představitelky Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Lucie Steinerové téměř devíti miliard korun. Do ukončení provozu dukovanské a temelínské elektrárny (zhruba v roce 2045) se na tomto blokovaném účtu nashromáždí bezmála 60 miliard korun.

Z něj se se souhlasem SÚRAO uhradí výdaje na uskladnění použitého paliva a ozářeného materiálu včetně výstavby konečného úložiště. Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem v ČR schválená před pěti lety předpokládá, že celkové náklady na vybudování a provoz hlubinného úložiště dosáhnou 47 miliard Kč (v cenách roku 1999); vlastní výstavba včetně výzkumu, vývoje a projektu tvoří polovinu této sumy.

Společnost ČEZ dává kromě toho ze zisku každoročně stranou více než miliardu korun na budoucí vyřazování jaderných elektráren z provozu; do zmíněného roku 2045 se získá nejméně 50 miliard Kč. Z dalšího speciálního účtu se platí výstavba, provoz a vyřazení meziskladů použitého paliva z provozu, dále nákup skladovacích kontejnerů, pojištění jaderné odpovědnosti a přeprava použitého paliva k trvalému uložení. Na tyto účely odvádí ĆEZ navíc z každé kilowatthodiny z Temelína 2,15 a z Dukovan 1,65 haléře.

Další informace:

České jaderné elektrárny Dukovany a Temelín vyrobily loni více než 26 miliard kilowatthodin proudu. Na celkové hrubé výrobě elektřiny se tak podílely bezmála třetinou (31 %), na čisté výrobě dokonce 31,5 procenty, uvádějí statistiky ERÚ. Spotřebovaly k tomu necelých 80 tun uranového paliva o objemu 4 m3. Uhelné elektrárny na stejnou výrobu proudu spálí 26 miliónů tun hnědého uhlí (více než polovina tuzemské těžby) a do ovzduší vypustí stejné množství skleníkového plynu CO2. Na odsíření se navíc použijí téměř dva milióny tun vápence a na skládky putuje 6,5 miliónu kubíků popílku. Dukovanská elektrárna vyrobila od spuštění prvního bloku v roce 1985 více než čtvrt biliónu kilowatthodin (přes 250 TWh) a temelínská od roku 2000 přes 56 miliard kWh.

Světové zásoby ekonomicky dostupných jaderných paliv mohou bez recyklace paliva vystačit na 85 let a pokud by se nasadily rychlé reaktory, pak by s recyklací mohly vystačit na 2,5 tisíce let. Zásoby lithia pro další generaci fúzních reaktorů by vystačily dokonce na 46 miliónů let, uvádí ČEZ.
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) –
www.surao.cz
Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR -
proe.cz/surao2/soubory/koncepcefinal.rtf
Zákon č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) -
www.sujb.cz/docs/Atomovy_zakon.pdf

Zdroj: JLM

zpět na úvodní stránku