Usnesení konference České nukleární společnosti konané dne 14. června 2007

Konference bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti ČNS od poslední výroční konference
2. Zprávu revizní komise

Konference schvaluje:

1. Zprávu o hospodaření ČNS
2. Provedení úpravy stanov ČNS dle předloženého návrhu
3. Úkoly uložené nově zvolenému výboru ČNS pro další funkční období

Konference ukládá výboru ČNS tyto úkoly:

1. Informovat v nejbližším Zpravodaji o průběhu konference ČNS a složení nového výboru – odpovídá p. Hanus.
2. Uvádět ve Zpravodaji ČNS důležité informace o činnosti Evropské nukleární společnosti – odpovídá p. Kawalec.
3. Trvale usilovat o rozšiřování a zkvalitňování členské základny, zejména v sekci mladých (CYG) a v sekci žen v jádře (WIN) – odpovídají všichni členové výboru.
4. Udržet členskou základnu kolektivních členů na stávající úrovni a usilovat s nadcházející renesancí jaderné energetiky o její rozšíření – odpovídají všichni členové výboru.
5. Zajistit řádné fungování sítě NucNet v rámci České republiky včetně zvýšení počtu příspěvků od členů sítě v ČR – odpovídají pp. Hanus a Svoboda.
6. Spolupracovat s výborem ČSVTS při podpoře akcí ČNS a využít možností zviditelnit činnost ČNS ve Zpravodaji ČSVTS formou odborných příspěvků k problematice jaderné energetiky a mírového využívání jaderné energie. Při pořádání odborných akcí určených pro širší veřejnost usilovat podle jejich věcného zaměření o spolupráci s dalšími členskými organizacemi ČSVTS, zejména s Českou energetickou společností – odpovídá p. Bláha.
7. Poskytnout na základě vyžádání prostřednictvím členů ČNS odborné podklady potřebné pro činnost komise vedené předsedou Akademie věd ČR prof. Pačesem (komise ustavená vládou ČR k problematice strategie energetiky a energetické bezpečnosti státu) – odpovídá p. Hanus.
8. Podporovat nadále rozšiřování znalostí o jaderné energetice a mírovém využívání jaderné energie mezi širokou veřejností publikační činností v médiích, podporou činnosti občanských sdružení, zejména Jihočeských taťků, a rovněž prostřednictvím pedagogů základních a středních škol ve formě spolupráce s časopisem Školská fyzika – odpovídají všichni členové výboru.
9. Nadále podporovat zvyšování odborné kvalifikace studentů vysokých škol pořádáním soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti jaderné energetiky a mírového využívání jaderné energie a zvážit pořádání nové soutěže pro doktorandské práce (PhD.) – zodpovídá p. Kříž.
10. Podporovat zájem studentů středních škol o mírové využívání jaderné energie oceňováním prací v rámci celostátního kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ), spoluprací s řídícími orgány SOČ na úrovni krajů a rovněž finanční podporou pořádání celostátních kol matematické a fyzikální olympiády – zodpovídají pp. Bláha a Pávková.
11. Rozvinout činnost odborných pracovních skupin a sekcí České nukleární společnosti – odpovídá p. Hanus.

Praha, Novotného lávka, 14.6.2007
Za výbor ČNS: Ing. Václav Hanus

zpět na úvodní stránku