Členové CYG „na zkušené“ - Pavel Pokorný, Švýcarsko

AF-Colenco Ltd, (http://www.colenco.ch/) je společnost pohybující se v oblasti energetiky již od počátku minulého století. Firma byla tehdy známa jako Motor Columbus, od devadesátých let minulého století byla přejmenovaná na Colenco Power Engineering AG, od roku 2007 je členem AF Group.

Hlavní náplní práce společnosti je poradenská činnost a development v oblasti energetiky. Společnost je strukturována do 6 oddělení, což jsou jmenovitě: Hydropower Plants, Thermal Energy Plants, Nuclear Technology, Electrical Networks, Water and Environment a Groundwater Protection - Waste Disposal. AF-Colenco Ltd. nepůsobí pouze lokálně, ale funguje především celosvětově, o tom svědčí i pobočky v takových zemích jako je Indie, Indonésie, Írán, Litva, Nigérie, Thajsko, nebo Itálie. V současnosti se oddělení Nuclear Technology zabývá více projekty paralelně. Jmenovitě Basic Design jaderné elektrárny, probabilistic safety analysis, neutronics, thermo hydraulics, nakládání s radioaktivním materiálem, uložení radioaktivních odpadů, decommissioning, EUR utilization process a dalšími. Bližší okruhy činnosti, jimiž se AF- Colenco zabývá můžete najit na
http://www.colenco.ch/eng/depts/kt/services.html

Co se týče personálního obsazení, jsme tak trochu malý Babylon. Lidé z Nuclear Technology pocházejí z Německa, Švýcarska, Itálie, Íránu, Belgie, Slovenska, Finska, Číny, Indie a také z České Republiky. Mluví se tu hlavně anglicky a německy, ale zaslechnete zde i italštinu, španělštinu, ruštinu, francouzštinu a ani čeština se určitě neztratí. Opravdu si nemůžeme stěžovat na rozmanitost národností a jazyků.

Po jaderném útlumu v druhé polovině osmdesátých let, se dnes objevují nové možnosti, speciálně pro sekci Nuclear, spolupráce na projektech jaderných elektráren a činnosti, u které se člověk může dozvědět spoustu zajímavých věcí, setkávat se s lidmi, kteří v daném oboru mají co říci. Nejen z tohoto důvodu se naše oddělení v poslední době rozrůstá o nové kolegy, což dozajista značí, že atomová renesance klepe zprudka na dveře. Je jasné, že celosvětový hlad po elektrické energii žádá nové zdroje.

Státy Evropy si začínají uvědomovat, že jedním z řešení tohoto hladu po elektrické energii je výstavba nových bezemisních a stabilních zdrojů, jakými jsou například jaderné elektrárny III. generace (lepší vyhoření paliva, prvky pasivní a inherentní bezpečnosti, lepší tepelná účinnost bloku), splňující veškeré bezpečnostní limity, v současnosti kladené na tyto zdroje. Jsem přesvědčen, že budoucnost výroby el. energie v tomto století patří jaderné energetice, budeme-li se chtít stále ubírat směrem snižování emisí skleníkových plynů.

Odvrácenou stranou tohoto jaderného boomu může být problém vyčerpání výrobních a surovinových kapacit na výstavbu takového množství jaderných elektráren, které jsou plánovány v Evropě, aniž bychom uvažovali další poptávku např. v USA, Číně, JAR, Egyptě, Blízkém východě, Indii atd.

V neposlední řadě prvkem, na který bychom neměli zapomínat, je výstavba hustší přenosové a rozvodné sítě. S přibývajícím instalovaným výkonem soustavy, jdoucím ruku v ruce s rostoucím destabilizačním účinkem obnovitelných zdrojů, se stále tak trochu zapomíná na výstavbu moderní energetické sítě tomuto stavu odpovídající.

EUR

K tomu, aby investor mohl v budoucnu postavit elektrárnu v Evropské unii, musí mimo jednotlivých státních podmínek splnit nároky energetických společností sdružených pod hlavičkou EUR (European Utility Requierements). Jmenovitě se jedná o provozovatele: British Energy, Tractabel, EDF, Rosenergoatom, TVO, Vattenfall, Fortum, Iberdrola, EnergoAtom, Nrg, Eon, Swiss Nuclear, Enel, Endesa, Sogin, VGB, nově byl přijat ČEZ a.s jako přidružený člen.

Zjednodušeně řečeno, EUR jsou požadavky a doporučení pro lehkovodní jaderné bloky III. generace a jejich připojení do přenosové sítě, provoz, odstávky, údržbu a konečnou likvidaci. Připomeňme, že procesem schválení prochází např. EPR (European Pressurized Reactor), koncept AP-1000, EPP (European Passive Plant-Westinghouse), BWR90, ABWR,SWR1000, nebo ruský AES92. Do víru dění vstupuje rovněž společnost Mitsubishi Heavy Industries s reaktorem APWR, kde právě probíhá preliminary analysis of compliance, což by se do češtiny dalo přeložit jako „předběžná schvalovací analýza“.

EUR může rozdělit na tzv. 4 Volumes:

- Volume 1 : main policies and objectives
- Volume 2 : generic nuclear island requirements
- Volume 3 : application of EUR to specific designs
- Volume 4 : power generation plant requirements

Volume 1,
je souhrn základních požadavků na elektrárnu. Za hlavní body můžeme považovat:

- Požadavek na PWR nebo BWR reaktor
- 600-1800MW mez instalovaného výkonu
- Design NSSS (Nuclear Steam Supply System)
- Codes and standards (požadavek na vyvážený mix norem)
- Functional aproach (požadavky na skupiny systémů)
- Zjednodušení (tam kde to design dovolí)
- Containment system (poměrně vysoké nároky)
- Vybavení a budovy (equipment hatch, auxiliary buildings)
- I&C, Control Room
- Autonomie (Schopnost elektrárny “ustát” havárii, bez nutnosti
vnějšího zásahu provozovatele, většinou 72h)

Volume 2,
Nejpodrobnější kapitola rozvíjející do hloubky jednotlivé body Volume 1. Mezi zásadní prvky můžeme např. jmenovat:

- Důraz na prvky pasivní ochrany
- Defence in depth, ALARA,deterministický a probabilistický přistup
- Důraz na redundanci, nezávislost a diverzitu jednotlivých prvků a systémů
- Elektrické systémy (větší flexibilita bloku - požadavek na schopnost působení v primární regulaci frekvence a regulaci napětí v daných mezích, schopnost zvládat ve větší míře přechodové stavy ATWS (Anticipated transients without scram)
- DBC,DEC (Design Basis a Design Extension conditions)
- Možnost provozu reaktoru se 100 % UO2 a 50 % paliva MOX.
- Délka reaktorové kampaně 12,18 a až 24 měsíců.
- Primární a sekundární kontejnment
- Vyšší požadavky na průměrné vyhoření paliva
- Životnost 60 let, včetně tlakové nádoby reaktoru
- Kratší intervaly pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé
odstávky (činitel využití)
- Doba výstavby od prvního lití betonu 60 měsíců
- Konkurenceschopnost (min.15% levnější výrobní náklady než jiné zdroje) a vylepšená ekonomika provozu.
- Vyšší tepelná účinnost bloku
- Break Preclussion koncept

Volume 3,
Je pak jakýmsi napasováním principů EUR na konkrétní elektrárnu. Bezpečnostní požadavky, principy, soulad jednotlivých bodů obsahu s Vol.1 a Vol.2

Volume 4,
Detailní popis požadavků pro PGP (Power Generation plant). Patří sem synchronní alternátor, blokový transformátor a zařízení pro vyvedení výkonu. Dokument popisuje požadavky na interakci a spolupráci mezi PGP a a NI (Nuclear Island).

EUR Dokument je samozřejmě komplexnější a obsáhlejší. Tvoří ucelený soubor nařízení, doporučení a požadavků pro moderní a bezpečnou jadernou elektrárnu blízké budoucnosti.
Doufám, že se mi alespoň v širším měřítku podařilo nastínit hlavní rysy EUR a snad také něco málo říci o firmě, ve které pracuji.

Jsem rád, že se mohu účastnit, dál se učit a snad i přispět svou trochou do mlýna.

Pavel Pokorný, člen Mladé generace ČNS

zpět na úvodní stránku