Výběr zpráv ze sítě NucNet - 8. týden 2009

Nový požadavek NRC

Jaderný dozor NRC vydal novou legislativu, která požaduje provést analýzu následků pádu letedla na JZ při povolovacím řízení na stavbu nových jaderných bloků. Potenciální investor event. žadatel o licenci musí nechat posoudit jaký vliv na bezpečnost daného projektu bude mít pád velkého komerčního letadla na příslušné jaderné zařízení. Dále na jeho schopnost vydržet a případně zmírnit následky takového pádu letadla. Předseda NRS p. Dale Klein řekl, že současné JE jsou navrhovány podle velmi přísných požadavků na bezpečné odstavení reaktoru při tzv. projektových událostech (design-basis events), jako jsou velké požáry, povodně, zemětřesení a vichřice, stejně jako při nepravděpodobném selhání zařízení, včetně prasknutí potrubí. Nová legislativa nyní požaduje, aby zde bylo řešení i tzv. nadprojektové havárie pádu velkého letadla. Vlastnosti projektu musí zajistit v takovém případě schopnost chlazení aktivní zóny R, integritu kontejmentu, chlazení použitého paliva, a integritu bazénu skladování použitého paliva.

Prověrka britských projektových společností

Vláda V.B. připravuje provést kontrolu produktivity a znalostí v inženýrsko-konstruktérském sektoru, aby se ověřilo zda jsou britské projektové společnosti připraveny a schopny efektivně vést velké projekty v budoucnu, např. stavby nových jaderných bloků. Revize mají také sloužit k vypracování případných doporučení na způsoby zvýšení znalostí a identifikovat specifické faktory, které ovlivňují úspěšnost britských společností a konstrukčních kanceláří, účastnících se výběrových řízení pro kontrakty doma i v zahraničí. Dále vláda V.B. stanovila termín 31. března 2009, do kdy má průmysl předložit návrhy na lokality, kde by se mohla v budoucnu začít stavba nových jaderných elektráren.

Centrum pro obohacování uranu v Angarsku na Sibiři

Ruská vláda schválila žádost ukrajinské společnosti Energoatom na účast v projektu otevřeného mezinárodního centra pro obohacování uranu v Angarsku na Sibiři. V tomto projektu se již or r. 2006 účastní i Kazachstán. Projekt spočívá v zajišťování obohacování vlastního uranu (té které země) ve středisku v Angarsku, pod dohledem MAAE. P. Kirienko, šéf ruského ministerstva Rosatom, říká, že tento projekt má pomoci novým jaderným zemím se dostat k obohacenému uranu a být tak členy mezinárodního jaderného klubu. Ty země, které budou do projektu zapojeny, budou vlastnit akcie obohacovacího závodu v Angarsku a budou se tak podílet na zisku tohoto zařízení. Má to být “a market-driven enterprise”, tedy podnik, který bude pracovat na tržním základě a řídit se poptávkou na trhu s jaderným palivem. Nicméně žádná členská země nedostane přístup k obohacovací technologii závodu. Podobný projekt rozjíždí i USA, tzv. Global Nuclear Energy Partnership (GNEP). Takový postup umožní přístup novým zemím k jadernému palivu. Oba projekty jsou podporovány MAAE a umožní lepší kontrolu nad jaderným palivovým cyklem v globálním měřítku. MAAE v tomto procesu slouží jako zprostředkovatel a garant jaderné palivové banky.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku