Výběr zpráv ze sítě NucNet - 13. týden 2011

Hodnocení rizik a bezpečnosti jaderných elektráren v Evropě

Události v Japonsku přiměly politické leadery EU přijímat rozhodnutí, které mají za cíl, aby se podobná událost nestala v Evropě. Již na svém jednání 15. března, které pořádala EK, za účasti zástupců vlád členských zemí, dozorů, představitelů průmyslu a dalších stakeholderů, se dohodli na provedení ohodnocení rizik a bezpečnosti všech jaderných elektráren v Evropě (tzv. „stress tests“ – nebo-li „zátěžových testů“ JE). Do konce června 2011 má být provedena definice toho, co se má hodnotit a jak mají vlastně zátěžové testy vypadat, a jaké mají mít kritéria. Přestože se jedná o „dobrovolnou“ akci, tak zástupci průmyslu souhlasili s tím, že jsou připraveni spolupracovat s národními jadernými dozory a pomoci jednak definovat co by se mělo prověřit a jednak tyto testy provést do konce roku 2011. 21.3.2001 se konalo další mimořádné jednání Energetické rady EU, kde bylo dohodnuto, že kritéria zátěžových testů sestaví ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) za účasti členských zemí, sdružení regulátorů WENRA a EK tak, aby zahrnuli získané zkušenosti z událostí na JE v Japonsku po ničivé přírodní katastrofě. ENSREG - dříve High Level Group (27 čl. států, skládá se z regulátorů a ze zástupců zodpovědných ministerstev). Ve dnech 24.-25.3.2011 se potom konal EU Energy Council, který potvrdil tento záměr a přesněji definoval podmínky. Hodnocení bude prováděno národními jadernými dozory formou peer review. Výsledky hodnocení, včetně příslušných návrhů na opatření budou předána EK a ENSREG a budou následně zveřejněny. Evropská rada zhodnotí výsledky koncem roku 2011 na základě zprávy EK. Podobné analýzy musí být provedeny i mimo EU a ve světě, a to jak u stávajících bloků, tak i nových staveb. V EU musí být implementovány nejvyšší standardy JB a trvale rozvíjeny a prosazovány mezinárodně. EK provede revizi stávajících dozorů a používaných standardů a do konce roku 2011 navrhne případné změny. Členské země musí zajistit implementaci Direktivy na bezpečnost jaderných zařízení a co nejdříve přijmout Direktivu na nakládání s VP a s RaO.

Scénář pro budování konkurenceschopné nízko-uhlíkové Evropy

Dne 8.března 2011, Evropská komise přijala dokument – „Scénář pro budování konkurenceschopné nízko-uhlíkové Evropy do roku 2050“ ('Road map for building a competitive low-carbon Europe by 2050'). Tento důležitý energetický scénář předkládá optimální cestu jakým způsobem do roku 2050 dosáhnout v EU snížení výpustí skleníkových plynů o 80 % pod hodnoty výpustí z roku 1990. Ačkoliv není právně závazný, tak scénář stanovuje milníky a cíle pro roky 2020 (-20 %), 2030 (-40 %) a 2040 (-60 %). Scénář je založen na analýze efektivity nákladů (cost-effectiveness analysis) evropské ekonomiky a nabízí návody pro sektorové politiky, národní a regionální strategie pro nízkouhlíkové technologie a dlouhodobé investice. EK je přesvědčena, že EU může ušetřit 320 miliard EUR ročně investováním navíc cca 1.5 % HDP EU ročně během příštích 40 let do nízkouhlíkatých technologií. V praxi to znamená investice 270 miliard EUR ročně, úspory paliv a energie za 175-320 miliard EUR ročně plus zlepšení kvality vzduchu a zdraví lidí. EK také připravuje systém obchodování s emisemi (ETS) po roce 2012, ale tato citlivá otázka je dále diskutována.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku