Jsme pro věcnou a odbornou diskusi o dalším rozvoji jaderné energetiky

Společné stanovisko Českého svazu zaměstnavatelů v energetice a Sväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska

Česká republika a Slovenská republika stály u zrodu Evropského jaderného fóra (ENEF), evropské iniciativy, která si klade za cíl diskusi na téma příležitosti a rizika využívání jaderné energie mezi zainteresovanými stranami. Plně proto podporujeme potřebu ENEF analyzovat významné otázky pro budoucí rozvoj jaderné energie v Evropské unii. Pozitivní skutečností je, že vznikem Fóra byla jaderná energie zařazena na stejnou úroveň jako ostatní významné energetické zdroje.

Plně se hlásíme k názoru, že bez jaderné energie, jako jedné ze složek nízkouhlíkového energetického mixu, nebude společenství schopno plnit své cíle v oblasti energetické bezpečnosti, energetické nezávislosti a snižování emisí CO2.

Oba státy proto ve svých rozvojových plánech považují jadernou energetiku za jeden z hlavních pilířů energetického mixu na několik příštích desetiletí. Z tohoto důvodu chtějí dále provozovat své jaderné elektrárny a pokračovat v procesu přípravy výstavby dalších jaderných bloků s vysokou mírou bezpečnosti.

Analýza situace v jaderné elektrárně Fukušima, tak jako v případě Černobylu a Three Mile Island, musí být poučením pro jadernou energetiku a musí vést k dalšímu zdokonalování bezpečnostních systémů jaderných elektráren s důrazem na vnější prostředí tak, aby bezpečnostní systémy odolaly i extrémním vlivům.

I po vážné situaci v Japonsku se největší jaderné velmoci - USA, Rusko, Francie a Čína, ale i Česká republika a Slovenská republika - postavily za bezpečnou jadernou energetiku. S tím souvisí i nezbytná podpora vědy a výzkumu v oblasti jaderné energetiky a urychlení vývoje jaderných reaktorů čtvrté generace a jejich průmyslové využití. Je nutné podpořit i vzdělávání v oboru jaderné fyziky a jaderných zařízení včetně výchovy provozního personálu jaderných elektráren, nezanedbatelná je i osvěta jaderné energetiky ve školách a u široké veřejnosti.

Jaderné elektrárny jsou spolehlivým segmentem elektrizačních soustav, schopným zajišťovat výrobu elektřiny v kontinuálním provozním režimu a jako bezemisní zdroj nezatěžovat životní prostředí. Jsou proto i významným faktorem jak pro zajištění energetické bezpečnosti, tak i pro funkci kritické infrastruktury.

Energetický mix pro příštích 50 – 60 let, zajišťující energetickou bezpečnost EU a jejích členských států, se bez jaderných elektráren neobejde.

Věříme tedy, že nadcházející jednání ENEF rozvine otevřený a transparentní dialog, kdy věcné argumenty a technické rozbory a analýzy budou mít přednost před emocemi, kdy budou hledány prostředky, jak učinit provoz jaderných elektráren ještě bezpečnější.

Nabízíme jménem našich svazů, které sdružují významné subjekty z elektroenergetiky a teplárenství, podporu při odborné diskusi k problematice další existence bezpečných jaderných elektráren v Evropské unii i ve světě.

V Praze a Bratislavě dne 19. 5. 2011

zpět na úvodní stránku