Chraňme svou bezpečnost

Na základě usnesení vlády ze dne 9.března 2011 byla zřízena Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky. Rada je stálým poradním orgánem vlády v oblasti energetické a surovinové politiky státu. Rada se skládá z 29 členů, kterými jsou zástupci ústředních orgánů státní správy. Bližší popis není potřeba, ale zajímavostí jsou priority Rady. Podle členů Rady se česká energetika musí aktuálně vypořádat zejména s otázkami spojenými s ohlášeným rozhodnutím německé vlády vzdát se do několika let svých jaderných elektráren. Dalším velkým tématem pro tento sektor je v České republice výchova nových odborníků na energetiku. Kritika takto uznávaného a respektovaného orgánu není na místě, nicméně jeden aspekt v prioritách Rady chybí a podle zástupců Rady také klíčový. Aspekt je shodný s posláním České nukleární společnosti a to provádět osvětu. Právě veřejné mínění a informovanost veřejnosti může sehrát klíčovou roli v budoucnosti nás všech. Asi nejbližším příkladem je dnes všem známa situace v Německu a vliv veřejného mínění právě na energetickou bezpečnost Spolkové republiky. Ukazuje se, že aspekt může mít mnohem větší vliv než by kdo čekal a že jde (možná ještě závažnější) o přímý vliv na energetickou bezpečnost. Historie sice ukazuje, že my Češi máme možná stabilnější veřejné mínění, nicméně pokud se situace nezmění, můžeme očekávat silný tlak ze strany Německa na českou jadernou energetiku. Nic není vzdálenější pravdě než tvrzení, že státy EU jsou v otázkách svých energetických koncepcí suverénní a že Německo nemůže zasahovat do energetické politiky České republiky. Může! Je třeba si uvědomit, že Česká republika je proexportní země a největším ekonomickým partnerem ČR je právě Německo. Hospodářství jsou tedy silně svázána, ale to české je doslova závislé.

Proto bych tímto chtěl podtrhnout práci ČNS a její zapojení do systému ochrany energetické bezpečnosti ČR. Právě osvěta veřejnosti se může stát naším nejúčinnějším nástrojem při ochraně energetické bezpečnosti země a ochraně naší budoucnosti. Možná právě teď je doba, kdy má veřejnost ještě zájem o více informací z oblasti jaderné i nejaderné energetiky. Možná ještě teď je dostatek času před projekty v české energetice, které budou jistě středem pozornosti našich sousedů. Článkem bych chtěl podnítit diskuzi na téma dalších možných aktivit ČNS, které by vedly k větší informovanosti veřejnosti. Je jen na nás, jestli si vybudujeme opěrný pilíř pro rozhodování našich vládních činitelů.

Michal Kovač

zpět na úvodní stránku