Výběr zpráv ze sítě NucNet - 49. týden 2011

Stress testy v EU

Evropská komise se vyjadřuje k „stress testům“, které probíhají v zemích EU. Ve své první zprávě, která předběžně hodnotí probíhající činnosti se říká, že legislativa EU bude doplněna o řadu oblastí, které budou definovat evropskou politiku jaderné bezpečnosti do větších podrobností. Konkrétně to znamená definovat společná kritéria pro umístění jaderných elektráren, projekt, výstavbu a provoz. Dále se zde hovoří o nastavení přeshraničních havarijních plánů pro lepší připravenost na havarijní situace a koordinaci odezvy. Co se týká odpovědnosti za případné škody, EK také připravuje návrhy pro stejnou kompenzaci pro poškozené, nezávisle od jejich místa bydliště v rámci zemí EU. Všech 143 jaderných bloků ve 14 zemích EU se podrobuje stress testům dle společných kritérií dle dohodnutého hmg. Dle zprávy EK zatím vše probíhá dle plánu a postupové termíny jsou členskými zeměmi plněny. K této iniciativě se přidaly i okolní státy EU: Švýcarsko, Ukrajina a Litva. EK se vyjadřuje k obsahu předběžných národních reportů a říká, že obsah a úroveň detailů se značně liší. Např. se zdá, že pro hodnocení seismicity se používají různé metody v různých zemích a často i nezávisle od skutečné seismicity v dané oblasti. Finální národní reporty budou podrobeny prověrkám peer review a jejich výsledky zahrnuty do zprávy Evropské radě v 06/2012. Podrobnosti na Web:
www.ensreg.eu/EU-Stress-Tests.

Finance na podporu vyřazovaných JE

Evropská komise plánuje vydělit dalších 500 milionů EUR na podporu pokračujícího vyřazování (decommissioning) osmi jaderných bloků sovětského typu v Bulharsku, Litvě a Slovensku. Z toho má být rozděleno 185 mil.EUR pro Bulharsko do roku 2020, 210 mil.EUR pro Litvu a 105 mil.EUR pro Slovensko do roku 2017. Podmínkou pro tuto finanční pomoc však je implementace legislativy EU v oblastech jaderné bezpečnosti a nakládání s RaO. Dále pak EK požaduje poskytnutí revidovaných detailních plánů na vyřazování jaderných bloků. Odstavení bloků Kozloduj 1-4, Ignalina 1, 2 a Bohunice V1 1,2 bylo podmínkou pro vstup těchto zemí do EU. Všechny bloky byly odstaveny, tak jak bylo dohodnuto.

Změny klimatu a jaderná energie 2011

Mezinárodní agentura pro atomovou energii MAAE zveřejnila zprávu: „Změny klimatu a jaderná energie 2011“ ve které podtrhuje výhody jaderné energie. Jaderná energetika pomáhá řešit dva zásadní globální problémy – změny klimatu a akutní nárůst potřeby elektrické energie. Kromě toho snižuje emise skleníkových plynů a má nejnižší náklady na vyrobenou kWh. V současné době je potřeba zajistit elektrickou energii pro 2,4 miliard lidí, které k ní zatím nemají přístup a to je obrovský nárůst spotřeby. Tato zpráva byla prezentována minulý týden na 17. konferenci OSN ke změnám klimatu (COP17) v Durbanu v Jižní Africe. „Jaderná energie představuje úsporu 15 % veškerých emisí skleníkových plynů při výrobě elektrické energie v období do roku 2050. Z hlediska ekonomického pomáhá vyrovnávat nestabilitu cen energií s ohledem na zajištění energetické bezpečnosti a obrovskou kolísavost cen fosilních paliv. Uranu je relativně na Zemi dostatek a rizika spojená s provozem JE a nakládání s RaO nízká“, říká zpráva:
www.iaea.org/newscenter/news/2011/reportclimatechange.html.

Stabilizovaný stav na JE Fukushima-Daiichi

Situace na JE Fukushima-Daiichi se po havárii stabilizovala a všechny tři bloky udržují teplotu v tlakových nádobách reaktorů pod 100 °C. Agentura JAIF (The Japan Atomic Industrial Forum) zveřejnila údaje z 16.11.2011, kdy byly teploty ve spodní části TNR 1. RB 37 °C a 2. a 3. RB na hodnotě 69 °C (snížené teploty z října 2011). Společnost TEPCO potvrdila, že do konce roku 2011 bude dosaženo studeného odstaveného stavu na všech třech blocích. Nálezy plynů xenon-133 a xenon-135, které byly zjištěny na 2. RB na počátku listopadu nebyly způsobeny kritickou konfigurací, ale spontánním štěpným dějem, který později ustal. Situace se zcela stabilizovala.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku