Marianna Novotná, Jakub Handrlica: Zodpovednosť za jadrové škody (Výzvy pre medzinárodnú a národnú zodpovednostnú legislatívu v post-fukushimskom období), Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2011, 376 s.

Monografia v slovenskom jazyku podáva – v česko-slovenskej odbornej literatúre vôbec prvý krát - komplexný prehľad o problematike zodpovednosti za jadrové škody. Venuje sa existujúcim medzinárodným konvenciám, historickým súvislostiam ich prijatia a ich súčasnosti. Samostatná kapitola sa venuje základným princípom medzinárodnej jadrovej zodpovednosti (výlučná zodpovednosť prevádzkovateľa, objektívna zodpovednosť, obmedzenie zodpovednosti, povinné poistenie atd.). Zvláštna pozornosť je venovaná aktuálnym problémom zodpovednostnej legislatívy: najmä harmonizácii právnej úpravy v rámci Európskej únie, aplikácii medzinárodných konvencií na jadrové zariadenia v štádiu vyraďovania a na zariadenia slúžiace na ukladanie rádioaktívnych odpadov a vyhoreného jadrového paliva. Vydanie publikácie finančne podporil Slovenský jadrový poisťovací pool. Autorom predslovu je riaditeľ legislatívneho odboru Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, JUDr. Martin Pospíšil.

Pro více informací kontaktujet Jakuba Handrlicu (
Jakub.Handrlica@email.cz), knihu je možné objednat na www.veda.sav.sk.

Jakub Handrlica

zpět na úvodní stránku