Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (VZÚ Plzeň) řeší řadu projektů z výzkumných programů podporovaných institucemi v ČR i Evropské unii. Při řešení těchto projektů společnost spolupracuje s řadou významných zahraničních podniků, universit a dalších institucí. Nejdůležitější projekt, který VZÚ Plzeň se svými partnery v současné době řeší, je projekt z programu Technologické agentury ČR „Centra kompetence“ a má název Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky (CESEN). Program Centra kompetence je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech, které by měly přispět k růstu konkurenceschopnosti zejména českých průmyslových podniků a tím i celé ekonomiky ČR. Tato centra zároveň vytvoří podmínky pro rozvoj dlouhodobé spolupráce mezi universitami, výzkumnými ústavy a průmyslovými podniky.

Projekt Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky je řešen konsorciem, které tvoří vedle VZÚ Plzeň následující firmy a univerzity: ČEZ, a. s., Doosan Škoda Power s.r.o., České vysoké učení technické v Praze, Západočeská univerzita v Plzni, MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o., TES s.r.o. a Energoservis, spol. s r.o. Chomutov. Podařilo se tak vytvořit velmi kvalitní konsorcium tvořené nejvýznamnějšími průmyslovými podniky, výzkumnými organizacemi, univerzitami a malými podniky, které je základem úspěšného řešení projektu.

Řešení projektu je plánováno na roky 2012 – 2019. Projekt si klade za cíl přispět ke zvýšení účinnosti, prodloužení životnosti, provozní spolehlivosti, bezpečnosti a efektivnosti energetických zařízení klasických i jaderných elektráren. Hlavním cílem projektu je dlouhodobé zajištění bezpečných, spolehlivých a ekonomicky dostupných klasických i jaderných zdrojů elektrické energie, které spočívá v prodloužení životnosti starých i v budování nových turbogenerátorových bloků. Podstatou projektu je tedy vytvoření funkčního konsorcia schopného řešit danou problematiku, která umožní vytvoření systému dlouhodobé spolupráce na vyšší úrovni než dosud. Předpokládá se, že konsorcium bude funkční i po ukončení řešení projektu.

Výzkum a vývoj nových technologií a materiálů bude mít za následek zvýšení konkurenceschopnosti výrobců a provozovatelů energetických zařízení. U výrobců elektrické energie a tepla, konkrétně ČEZ, a. s., půjde zejména zvýšení účinnosti výrobních bloků, prodloužení životnosti, zvýšení bezpečnosti, snížení nákladů na údržbu a zkrácení odstávek a následně i zvýšení tržeb a hlavně zisku. U výrobců energetických zařízení, konkrétně Doosan Škoda Power s.r.o., dojde ke zvýšení kvality a spolehlivosti výrobků a tím ke zvýšení konkurenceschopnosti na globálním trhu. Ostatní účastníci projektu – poskytovatelé služeb v oblasti výzkumu vývoje a zkušebnictví – budou nabízet nové a kvalitnější služby, což bude také mít vliv na zvýšení výše uvedených ekonomických ukazatelů. Z obtížně kvantifikovatelných přínosů je nejdůležitější ten, že výsledky projektu přispějí ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti energetických zařízení, zejména tepelných a jaderných elektráren.

Dalšími cíli projektu je výchova nové generace technické inteligence a rozvoj know-how v oblasti energetiky a energetického strojírenství, zvýšení zaměstnanosti, vytvoření nových pracovních příležitostí a podpora regionů s nízkou zaměstnaností.

Projekt je finančně podporován Technologickou agenturou ČR, ale důležitá část nákladů bude pokryta vlastními zdroji účastníků, na kterých se podílejí všichni účastníci kromě univerzit, ale hlavní podíl zde mají ČEZ, a. s. a Doosan Škoda Power s.r.o.

Řešení projektu zatím probíhá podle plánu. V praxi využitelné výsledky je možno očekávat již v letošním roce.

Zdroj: CESEN

zpět na úvodní stránku