Představujeme: LTO EDU

Rozhovor s Pavlem Halou (útvar Centrální inženýring - Technická podpora) o LTO EDU.

Zkratka LTO vychází z angličtiny a znamená Long Term Operation, tzn. dlouhodobý provoz JE za hranicí její projektové životnosti, která je v případě JE Dukovany stanovena na 30 let. Projektové životnosti bude na 1. bloku EDU dosaženo v roce 2015, na 2. v roce 2016 a na 3. a 4. bloku v roce 2017. V těchto letech budou také postupně končit i povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) k provozu jednotlivých bloků, která byla vydána vždy na 10 let. Aby JE Dukovany mohla být i po této době bezpečně a spolehlivě provozována, byl již v roce 1996 zahájen "Program zajištění LTO EDU" (dále Program LTO), jehož cílem je postupně získávat povolení SÚJB k dalšímu provozu bloků EDU po roce 2015 a na základě technického, ekonomického a bezpečnostního posouzení, vytvořit postupně podmínky pro co nejdelší provoz elektrárny, po uplynutí její projektové životnosti. V první etapě do roku 2025, v další minimálně do roku 2035, a pokud to bude nadále technicky a ekonomicky realizovatelné a společensky akceptovatelné i déle.

Jaké konkrétní kroky se aktuálně připravují k prodloužení životnosti?
V současné době je dle Příkazu ředitele divize výroba, který je každoročně aktualizován, realizována projektovým týmem LTO první etapa Programu LTO, s cílem získat od SÚJB postupně u všech 4 bloků povolení k provozu EDU na další období.

Před tím než budou podány vlastní žádosti na SÚJB je ovšem nezbytné provést řadu opatření a činností. Mezi ty nedůležitější patří:

• Dokončit program zvyšování bezpečnosti zařízení EDU, tj. vyřešit dřívější bezpečnostní nálezy Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), nápravná opatření (NO) z Periodického hodnocení bezpečnosti po 20 letech provozu, NO z dřívějších misí MAAE na LTO a nově i NO ze Stress testů, formulovaná po události v JE Fukushima

• Splnit požadavky SÚJB k provozu EDU po roce 2015 (podmínky rozhodnutí SÚJB, inspekce, konzultace)

• V souladu s požadavky Atomového zákona zpracovat Souhrnný průkaz připravenosti EDU k LTO, který bude hlavní přílohou žádosti o povolení k dalšímu provozu

• Zhodnotit stav zařízení, tj. provést tzv. inventuru a zavést nový, odstupňovaný systém řízení životnosti zařízení, v souladu s mezinárodní praxí a požadavky SÚJB. Tento úkol je pro nejvýznamnější zařízení z pohledu bezpečnosti a dlouhodobého provozu (tzv. kategorie kritičnosti 1A) zajišťován útvarem Řízení životnosti a LTO, pro ostatní zařízení je řešen v rámci samostatného projektu Efektivní strategie údržby.

• Realizovat dílčí činnosti k obnově personálu EDU, včetně oblasti Knowledge managementu a zajištění externí technické podpory (dodavatelů EDU).

Jak spolupracujete se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB)?

Zákonná legislativa, reprezentovaná Atomovým zákonem, pojem LTO nedefinuje, což vyžaduje o to intenzivnější komunikaci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost k vyjasnění všech požadavků a připomínek. Každoročně v březnu je proto pro SÚJB ,připravována sumární prezentace, kde je předkládána aktualizovaná část dokumentace Programu LTO a reportován stav plnění výše zmiňovaných NO. Pro další zefektivnění komunikace s tímto úřadem byly současně v roce 2013 zahájeny pravidelné kontrolní dny, které se konají jednou za čtvrt roku a kde budou s pracovníky úřadu postupně projednávány a upřesňovány jednotlivé řešené oblasti tak, aby nejpozději ve 3. čtvrtletí roku 2015 mohla být podána žádost o povolení provozu prvního bloku.

Které další instituce zasahují do rozhodování o dlouhodobém provozu elektrárny?

Jednou z podmínek rozhodnutí SÚJB je, že Program LTO bude vycházet zejména z dokumentů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) a mezinárodně uznávané praxe. Proto byla v roce 2008 přizvána do EDU mezinárodní, SALTO (Safety Aspects of LTO, tzn. Bezpečnostní aspekty LTO) Peer Review mise, organizovaná MAAE, která v průběhu 1 týdne prověřovala, zda příprava LTO EDU naplňuje požadavky MAAE a vychází z nejlepší mezinárodní praxe. Na závěr tým expertů definoval celou řadu dobrých praxí a také stanovil několik doporučení na zlepšení ve formě nálezů. Mise potvrdila správný rozsah plánovaných prací pro přípravu LTO do roku 2015 a pomohla doplnit některé oblasti.

Čekají nás letos další mise?

V druhé polovině listopadu 2014 proběhne další, tentokráte již plnorozsahová SALTO Peer Review mise MAAE, v délce trvání dvou týdnů, která by měla potvrdit připravenost elektrárny na LTO po roce 2015. Závěrečná zpráva z této mise bude jedním z důležitých podkladů SÚJB při posuzování žádosti o povolení LTO. Připravovanou misi SALTO Vám rádi podrobněji představíme v příštím článku.

Vloni vzniklo sdružení Energetické Třebíčsko, které usiluje o výstavbu 5. bloku. Spolupracujete nějakým způsobem na projektu?

O iniciativách tohoto sdružení jsme informováni a určitě je vítáme. Vnímáme obrovskou podporu od obcí a firem z okolí EDU, které mají zájem o udržení a rozvoj energetického regionu kolem JE Dukovany. V dalším období bude nezbytná těsnější komunikace s tímto sdružením, abychom dokázali vůči veřejnosti a orgánům státní správy vystupovat jednotně a jednoznačně, jak v souvislosti s prodlužování životnosti stávajících 4 bloků EDU, tak při přípravě výstavby nového jaderného zdroje v této lokalitě. S kolegy z divize strategie ČEZ, kteří se věnují přípravě výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě EDU, spolupracujeme dlouhodobě. Ze zvažovaných variant scénářů jednoznačně vyplývá, že pro předpokládanou výstavbu nového jaderného zdroje, je nezbytné provozovat stávající bloky co nejdéle, minimálně do roku 2035 a pokud to bude technicky možné, ekonomicky smysluplné a společensky akceptovatelné, tak i déle.

Zdroj: ČEZ

zpět na úvodní stránku