Seminář „Potenciál spolupráce v jaderné energetice mezi ČR a Čínou“ a podpis „Smlouvy o spolupráci mezi ČíNS a ČNS“

Pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR a jeho odboru pro dvoustranné ekonomické vztahy a podporu exportu se v úterý 8. července 2014 v Černínském paláci konal seminář o možné spolupráci v jaderné energetice mezi ČR a Čínskou lidovou republikou spojený se slavnostním podpisem dohody o spolupráci mezi Českou nukleární společností a Čínskou nukleární společností.

Úvodní zahajovací proslovy přednesli náměstek ministra zahraničních věcí pan M. Tlapa a velvyslankyně ČLR paní Ma Keqing.

V rámci technických příspěvků za českou stranu přednesla zástupkyně MPO pí. Lenka Kovačovská informace o současné situaci v oblasti přípravy nové energetické koncepce, předpokládané roli jaderné energetiky v ní a cílem podílu jaderné energetiky na mixu jednotlivých způsobů výroby elektrické, ale i tepelné, energie v ČR pro následující období až k horizontu roku 2050. Druhý příspěvek přednesla zástupkyně SÚJB pí. Romana Bozenhardová, která shrnula cíle jaderného dozoru, legislativní rámec včetně zakotvení ve struktuře řízení ČR, strukturu úřadu jaderného dozoru a pod něj náležející další státní orgány a dozorovaná zařízení. Zástupce Čínské nukleární společnosti (ČíNS) pan Shen Lixin (zástupce generálního sekretáře) prezentoval svoji společnost a její cíle, ale také předpokladé možnosti spolupráce mezi ČR a Čínou v jaderné oblasti. ČíNS byla založena již v roce 1980, tj. v období, kdy v Číně nastalo celkové otevření se světové ekonomice a v jaderné oblasti to představovalo zásadní odklonění mnoha institucí od vojenského jaderného programu k civilnímu využívání jaderné energie. V současnosti čínský jaderný program patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím, plán výstavby nových bloků pokrývá okolo 50% všech plánovaných nových bloků na světě. S pomocí specialistů z Ruské federace, USA, ale i Francie, Čína získává kompetence ve všech oblastech spojených s mírovým využíváním jaderné energie a již v současnosti na základě získaných licencí vytvořila vlastní verze jaderných reaktorů tzv. generace III+.

K vlastní ČíNS, nad rámec příspěvku p. Shen Lixin, je nutné poznamenat, že jenom individuálních členů eviduje na 9500 a 133 kolektivních členů, kteří zastupují cca. 280 000 zaměstnanců v jaderné energetice. Z hlediska aktivit má ČíNS 7 komisí (pro vědeckou výměnu, komunikaci s veřejností, vzdělávání a lidské zdroje, ediční, organizační, finační a pro ženy v jádře), ale také 21 technických divizí a zastoupení v 21 provinciích. Jednotlivé technické komise pak mají samostatné podkomise k jednotlivým technickým tématům. Z hlediska mezinárodní spolupráce, jak konečně zdůraznil i p. Shen Lixin ve svém příspěvku, spolupracují s řadou dalších nukleárních společností a institucí jako jsou Americká NS, Francouzská NS, Evropská NS nebo American Society of Mechanical Engineers nebo Japan Society of Mechanical Engineers.

Po příspěvku zástupce ČíNS vystoupil p. Jiří Duspiva (vice-president České nukleární společnosti (ČNS) pro věci zahraniční), který představil ČNS čísnkým partnerům z pohledu její historie, hlavních cílů činnosti, organizační struktury, aktivit a také vize možné spolupráce ČíNS a ČNS. Zvláštní pozornost byla věnována možnostem spolupráce mladé generace a také vlajkové lodi z pohledu ČNS pořádaných konferencí a mítinků – VVER konference uskutečněné v listopadu 2013 s předběžným pozváním zástupců čínské strany na příští ročník konference, která proběhne v roce 2016. Připomněl také, že ČNS jednoznačně podporuje další rozvoj jaderné energitiky v ČR, ale i ve světě, podporuje nejen výrobu, ale také rozvoj všech společností, ústavů a výrobních podniků, které se podílejí na schopnostech ČR fungovat jako stále ještě významný partner při dodávkách celého spektra komponent pro jaderné elektrárny, což odpovídá dlouholeté tradici českého strojírenství.

Závěrečnou řeč pronesl ázstupce akademické sféry p. Radek Škoda z ČVUT Fakulta strojní, který vyzdvihl již probíhající výměny mezi univerzitami, ale i možnost dalšího zintenzivnění těchto aktivit. Zdůraznil, že české vysoké školství stále pokrývá výchovu expertů ve všech podoblastech spojených s jadernou energetikou, palivových cyklem, ukládáním odpadů nebo výzkumu a vývoje nových technologií.

Hlavním aktem pak byl slavnostní podpis „Smlouvy o spolupráci mezi Čínskou a Českou nukleární společností“, kterou svými podpisy strvrdili p. Shen Lixin a p. Jiří Duspiva.

Při následné krátké recepci pak účastníci delegací obou stran, zastupující hlavní kolektivní členy, měli možnost výměny informací, kontaktů a prvních plánů na možnou spolupráci i mimo rámec nukleárních společností. To je konečně jedním z cílů jejich činnosti – umožnit svým individuálním, ale i kolektivním členům, nacházet partnery pro své aktivity i na straně partnerských nukleárních společností a tím napomoci rozvoji jaderné energetiky.

Závěrem je nutné poděkovat paní Kláře Jurčové, vedoucí ekonomické sekce českého zastoupení na Ambasádě ČR v Pekingu, za excelentní zorganizování tohoto semináře a také panu Petru Vávrovi, řediteli oddělění bilaterálních ekonomických vztahů, za zajištění protokolu celého jednání.

Účastnící delegací partnerských nukleárních společností:

odkaz na web. ČíNS
http://www.ns.org.cn/cn/english/english.html

Jiří Duspiva

zpět na úvodní stránku