Profil a poslání Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

Středoškolská odborná činnost je dobrovolná zájmová činnost žáků ze všech typů středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních, klubech nebo individuálně. Výsledkem SOČ je zpravidla vypracovaná samostatná práce nebo učební pomůcka, kterou autor nebo kolektiv předkládají k odbornému posouzení a následně je veřejně obhajována před odbornou porotou. Je tedy aktivitou zaměřenou jednak na vlastní tvůrčí činnost, na zpracování zvoleného tématu do výsledné formy odborné práce, jednak na prezentační rovinu, kdy je tento výsledek předkládán ke zveřejnění, a to formou účasti v soutěžních přehlídkách SOČ a následně při dalších příležitostech, jako je publikace v tisku, ve sdělovacích prostředcích a v neposlední řadě na významných mezinárodních soutěžích a prezentačních akcích mladých vědců. Na rozdíl od mnoha dalších specializovaných činností zahrnuje celou řadu oborů a právě proto má ambice na jedno z předních míst mezi nejrůznějšími v současnosti realizovanými soutěžemi, a to jak v domácím prostředí, tak i na mezinárodním poli. Jednou z priorit SOČ je, že do soutěže vstupují žáci středních škol s prací na téma, které volí na základě vlastního rozhodnutí. Výsledné práce SOČ si mnohdy svou úrovní nezadají s vysokoškolskými pracemi.

Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a organizační garanci zabezpečuje Národní institut pro další vzdělávání, což je přímo řízená organizace MŠMT, při které je také stálé sídlo řídícího orgánu soutěže – Ústřední komise SOČ.

Jaké příležitosti SOČ nabízí

Středoškolská odborná činnost má 18 soutěžních oborů, které zahrnují v zásadě všechny vědní obory – přírodovědné, technické, společenskovědní a humanitní. Je určena především žákům středních škol, případně studentům prvních ročníků vyšších odborných škol. Mohou se jí ale účastnit i talentovaní žáci ze základního vzdělávání. Základem je zpracování odborné práce. Do soutěže se může přihlásit jednotlivec nebo autorský tým s řešením problému, kterému se věnuje na základě získaných teoretických a praktických poznatků. Dále může soutěžit s technickým návrhem včetně jeho teoretického zdůvodnění, popisu funkčnosti zařízení a nesmí chybět potřebná technická dokumentace. Může se přihlásit s návrhem učební pomůcky, který musí obsahovat potřebnou technickou dokumentaci nebo funkční model či východiska pro určení nákladů na jeho výrobu, aplikaci atp.

K vysoké úrovni autorských prací významně přispívá forma obhajob, které umožňují studentům středních škol konfrontovat výsledky práce. Umožní jim setkat se a navzájem porovnat úspěšnost postupů v odborné a tvůrčí činnosti a bezprostředně mít i zpětnou vazbu v rámci komunikace s odbornými porotami. Obhajoba práce potvrdí znalosti a dovednosti autorů, míru jejich samostatnosti při zpracování a řešení tématu, validitu závěrů a interpretaci zjištěných výsledků. Příprava na obhajobu i její vlastní realizace má nesporně vliv na úroveň, na kvalitu práce autora jak ve fázi práce na tématu, získávání výsledků, přípravu formulace a zdůvodnění závěrů, tak s ohledem na nedílnou součást tvůrčí a odborné činnosti – úspěšnou prezentaci výstupů odborné (vědecké) práce. Především výrazně podporuje trend posilovat a rozvíjet samostatnost, tvůrčí schopnosti i dovednosti představit skutečné výsledky práce.

SOČ a navazující národní i mezinárodní soutěže

Soutěž SOČ je postupová, probíhá formou školních, okresních a krajských kol, vyvrcholením soutěže je celostátní přehlídka, která se koná každý rok v jiném kraji a jiném městě. Soutěž tím ale pro všechny zúčastněné nekončí, existují možnosti dalšího uplatnění úspěšných prací. V tuzemsku je to zejména prestižní soutěž České hlavičky, pořádaná společností Česká hlava, v níž opakovaně „sočkaři“ získávají ocenění. V letošním ročníku soutěže zvítězili ve všech šesti kategoriích. Další úspěšní autoři prací jsou navrhováni např. na cenu České učené společnosti, Nadačního fondu J. Heyrovského, dále jsou oceňováni prestižními vysokými školami, odbornými vědeckými pracovišti.

Nejúspěšnější řešitelé Středoškolské odborné činnosti jsou vysíláni na mezinárodní soutěže do zahraničí. Na SOČ navazují zejména tři prestižní mezinárodní soutěže. Od r. 1999 je SOČ afilací nejrozsáhlejší mezinárodní soutěže Intel International Science and Enginnering Fair (INTEL ISEF) ve Spojených státech amerických a od r. 2000 je zapojena do soutěže European Union Contest for Young Scientists (EU CONTEST/EUCYS). Od roku 2014 díky spolupráci s Českým svazem vědeckotechnických společností mohou úspěšní středoškoláci reprezentovat Českou republiku na mezinárodní soutěži vědeckých prací v čínském Pekingu.

Kromě uvedených hlavních mezinárodních soutěží jsou díky nabídkám zahraničních organizátorů vysíláni autoři prací SOČ i na další mezinárodní soutěže, konference a letní školy. I s ohledem na úspěšnost v mezinárodním měřítku je možno konstatovat, že soutěž SOČ je plně srovnatelná s prestižními soutěžemi s dlouhodobou tradicí.

Další aktivity na podporu tvořivosti

Výsledky „sočkařů“ a jejich prací sleduje řada vědeckovýzkumných institucí, od AV ČR po vysoké školy, řada z nich vytváří podmínky pro řešení odborných úkolů např. nabídkou tematických okruhů, odborníků jako konzultantů, umožněním vstupu na odborná pracoviště, do laboratoří, nabídkou řady odborných aktivit, stáží atp.

Na soutěžní aktivity navazuje řada dalších činností, jejichž účelem je uplatňování kroků na podporu aktivit koncipovaných pro účely zkvalitnění odborné činnosti studentů středních škol a také odborné, metodické a poradenské činnosti pro pedagogy či konzultanty, vedoucí studentských prací atd. Od roku 2004 je to například cyklus seminářů – tvůrčí dílny pro žáky, autory odborných prací a od roku 2012 cyklus seminářů a workshopů pro učitele a organizátory aktivit na podporu nadání, především v oblasti odborné tvůrčí a vědecké činnosti. Hlavní zřetel je kladen na teoretický základ a praktické procvičení vybraných zásad a postupů odborné a vědecké práce, s účelově připravenými metodickými a pracovními materiály.

Odbornou podporu učitelům a žákům při zpracování soutěžních prací SOČ poskytují konzultační střediska SOČ, která vznikla v lednu 2012. Ve spolupráci s vysokými školami a ústavy Akademie věd vznikla a postupně je naplňována a aktualizována databáze tematických okruhů a konzultantů pro zájemce o odbornou tvůrčí činnost a soutěž, kteří vlastní téma odborné práce zatím hledají a potřebují jednak inspiraci a také odbornou pomoc či její prohloubení, vědecké zázemí.

Závěrem

Unikátnost SOČ, a to i v mezinárodním měřítku, je v šíři oborů a v tom, že je zpřístupněna žákům všech typů středních škol. Oproti řadě jiných aktivit, založených na řešení nebo splnění zadaných úkolů, klade SOČ důraz na samostatnost a tvůrčí aktivitu účastníků. Studenti si sami vybírají téma, které je zajímá, a následně se uvedené problematice odborně věnují a řeší ji. Je to dlouhodobá systematická práce jak u žáků, tak i u těch, kteří se starají o vytváření potřebného zázemí. Cenným přínosem pro další odborný a profesní růst je, že se soutěžící naučí, jak má odborná práce vypadat po formální i obsahové stránce, jak správně citovat literaturu a pracovat s odbornými texty, s poznáním v dané oblasti, co znamenají získané výsledky, jaký mohou mít dopad atp. Navíc se autor musí naučit získané výsledky ve veřejné prezentaci obhájit. To vše se v budoucnu, při dalším studiu i v praxi nepochybně zúročí. Je však třeba znovu připomenout, že v dobré profesní orientaci mladých lidí má roli pozice učitele a své místo má i celkové klima nejen školy, ale i širšího vzdělávacího a sociálního prostředí. Spolupráce s odbornými a vědeckými pracovišti je aktuálním tématem pro vytváření podmínek k podpoře odborné a vědecké tvůrčí činnosti mladých lidí.

Zdroj: SOČ

zpět na úvodní stránku