ZPRAVODAJ 08/00

V čísle: - Program prací pro dlouhodobé sledování životnosti kabelů na jaderné elektrárně Temelín

- Finská energetická společnost říká “ANO” nové jaderné elektrárně

- Seminář “ Ekonomická problematika výroby elektrické energie jaderných elektrárnách“

- Koordinace mezinárodně

- Přehled konferencí organizovaných ve spolupráci s Evropskou nukleární společností v roce 2001

- Členské příspěvky individuálních členů

- Další možnost regenerace sil pro členy ČSVTS

 

S tímto Zpravodajem je současně rozesíláno zvláštní číslo časopisu NUCLEON, vydaného v ÚJV Řež na náklady České nukleární společnosti, které obsahuje přednášky Ing. Arnošta Komárka,CSc. přednesené v roce 1998 k podpoře účelnosti dostavby JE Temelín

a/ Jaderná energetika a moderní společnost

b/ Příspěvek k formulaci energetické politiky České republiky

c/ Udržitelný rozvoj jaderné energetiky.

Program prací pro dlouhodobé sledování životnosti kabelů na jaderné elektrárně Temelín

Úvod

Kabely a kabelové soubory musí zabezpečovat bezporuchovou funkčnost nejen napájecích, ale zejména i ovládacích, řídících, informačních, signalizačních a bezpečnostních a dalších systémů v podmínkách, kterým budou po dobu životnosti jaderné elektrárny vystaveny a to jak za normálního provozu, tak zejména v případě bezpečnostních systémů při případných haváriích a jejich odstraňovaní.

Tvorba a zavedení programů řízeného stárnutí zařízení na elektrárnách se zakládá na světových zkušenostech, vyjádřených pokyny a návody IAEA TEC DOC-932. V České republice SÚJB v rámci legislativy (vyhl.214/97) vyžaduje dle §22 hodnocení stavu vybraných zařízení, která v sobě zahrnují rovněž kabely a to především kabely bezpečnostních systémů.

Pro dlouhodobé sledování životnosti elektrických kabelů na jaderných elektrárnách , v to nevyjímaje Jadernou elektrárnu Temelín, je mimořádně užitečné využít skutečnosti, že před zahájením provozu se založí kabelový depozit v němž budou od počátku provozu stárnout reprezentativní vzorky kabelů v definovaných podmínkách. Reprezentativními typy kabelů budou v tomto kabelovém depozitu vybrané typy především kabelů bezpečnostních systémů, u kterých je vyžadována funkčnost i po dobu maximální projektové havárie a po dobu její likvidace. Monitorování stavu těchto kabelů z hlediska mechanických, elektrických a fyzikálně- chemických vlastností a ověřování jejich funkčnosti při simulované maximální projektové havárii (LOCA) v průběhu provozu elektrárny Temelín umožní vyhodnocovat jejich zbytkovou životnost. V návaznosti na znalost provozních teplot, vlhkosti a dávkových příkonů ionizujícího záření v kabelovém depozitu bude možno vyhodnocovat zbytkové životnosti podobných typů kabelů ve všech lokalitách elektrárny Temelín v nichž budou známy parametry prostředí.

Program, který je popsán níže vychází ze spolupráce s pracovníky ÚJV Řež, a.s., a jejich dlouhodobé zkušenosti získané při vypracovávání mezinárodních a domácích projektů v této problematice a to zejména pak při zpracování výsledků monitoringu v rámci projektu EDU: “ Kvalifikace kabelů JE Dukovany pro normální a havarijní prostředí”.

Zajištění monitoringu a diagnostiky /vyhodnocení životnosti kabelů/

Na základě výsledků monitoringu prostředí hermetické zóny 1. bloku EDU a ze znalostí lokalit kontejmentu 1. bloku ETE bylo ve spolupráci s pracovníky ÚJV Řež navrženo situování kabelového depozitu do blízkosti studené větve primárního okruhu vedoucí do reaktoru. Bylo navrhováno několik variant uložení kabelového depozitu do lokality studené větve primárního okruhu . Nakonec byla za nejoptimálnější variantu vybrána varianta s  konstrukcí ve tvaru mezikruží přibližně 10 cm nad izolací studené větve primárního okruhu (viz obrázek). Byly zrealizovány 2 konstrukce na 1. a 2. smyčce primárního okruhu.

V depozitu bylo uloženo celkem 9 typů kabelů, každý po 3 kusech v délkách 3x7,5 m nainstalované /natočené/ na konstrukci mezikruží.

Tyto 3 kusy budou sloužit pro :

Jako reprezentativní typy kabelů byly navrženy kabely skupiny “A“ dle dÚP 376, které zajišťují jadernou bezpečnost ETE. Kabely byly vybrány na základě Předprovozní bezpečnostní zprávy ETE /viz kapitola: 6.1.2.7 .- “Kabely a kabelové soubory projektované do HZ reaktorovny/.

Realizace monitoringu prostředí kabelového depozitu ETE.

Mezi parametry , které jsou pro životnost a funkčnost kabelů rozhodující patří:

Tyto parametry se budou měřit v bezprostřední blízkosti uložení kabelového depozitu a to  hlavně z toho důvodu, že skutečné provozní hodnoty parametrů se mohou lišit od parametrů deklarovaných v projektové dokumentaci.

Na základě zkušeností pracovníků ÚJV Řež v EDU bylo navrženo pro měření teploty a vlhkosti použít tzv. “černé skříňky“ /snímače/ s vlastním napájením od výrobce Comet systém, s.r.o. Instalovány byly dva druhy těchto snímačů - typ ZTH s jednou vlhkostní a jednou teplotní sondou (s 10 m kabelem) a typ - ZT 4 EXT se 4 teplotními sondami, každá s 10 m kabelem (viz obr č. 2). Periodu měření je možné nastavit v intervalu 1 min. až 24 hod. Přesnost měření je plus, mínus 0,5 C a plus, mínus 3 procenta u relativní vlhkosti.

Celkem bylo instalováno 19 ks čidel teploty a 4 čidla vlhkosti.

Protože snímače /černé skříňky/ tak jak jsou dodávány výrobcem , jsou poměrně citlivé na ionizující záření, bylo nutné ještě před jejich uložením na ETE provést v laboratoři ÚJV Řež, a.s. speciální úpravy. Bez těchto úprav by se uvedené přístroje staly v krátké době provozu v prostředí s ionizujícím zářením nefunkčními.

Pro měření dávkového příkonu ionizujícho záření bylo použito 40 alaninových dozimetrů fy Bruker /SRN/. Tyto dozimetry jsou ve formě válečků o průměru a výšce 4,5 mm. Každý dozimetr byl uložen ve speciální nádobce. Dozimetry budou vyhodnocovány na spektrometru EPR Bruker. Dávky v intervalu 1 až 50 000 Gy je možné měřit s nejistotou do plus, minus 5 procent. Ze změřené dávky a známé doby ozařování se vypočítá dávkový příkon ionizujícího záření.

Měření fluence tepelných a rychlých neutronů je realizováno pomocí 10 kobaltových a 10 niklových monitorů. Monitory jsou ve formě disků o průměru 20mm a výšce 1,5 mm a jsou uloženy ve speciálních obalech. Vyhodnocení bude prováděno měřením indukované aktivity po jejich ozáření neutrony. Přesnost měření závisí na celkové aktivitě a pohybuje se v intervalu 3 až 20 procent.

Pro detailní zmapování parametrů prostředí kabelového depozitu ETE s dostačující citlivostí měření se předpokládá, v souladu s doporučením IAEA, monitorovat podmínky prostředí po dobu alespoň 2 až 3 reaktorových kampaní. Monitory budou po 1. kampani vyjmuty a změřeny v laboratořích ÚJV Řež a znovu nainstalovány zpět na stejná mís

Základním kritériem stavu kabelů budou hodnoty mechanických vlastností , z nichž absolutní tažnost o hodnotě 50% je doporučována ( např. Report IAEA - TECDOC - 932, 1997) jako kritérium životnosti kabelového materiálu. Z tohoto důvodu budou stanoveny mechanické vlastnosti deponovaných kabelů (tažnost, pevnost v tahu) před začátkem jejich stárnutí v podmínkách provozu ETE. Vlastní stanovení se bude provádět statickou tahovou zkouškou na přístroji INSTRON 4301 za použití extenzometru na vzorcích odebraných z deponovaných kabelů v souladu s normou ČSN IEC 811.

Elektrické vlatnosti (izolační odpor, polarizační index, kapacita, tg delta) byly stanoveny v souladu se standardy IEC 502 a ČSN IEC 189-1 s využitím měřících přístrojů ISOL 1000 A a LCR metr: ESCORT-ELC-131D. Měření byla prováděna za teplot cca 23 C.

Smyslem těchto měření je znát závislosti hodnot elektrickcýh vlastností s dobou stárnutí kabelů. Navíc, definovaně zestárnuté kabely mohou být kdykoliv v budoucnu použity k ověření nových metod pro hodnocení stárnutí kabelů.

Z fyzikálně-chemických vlastností bude stanoven oxidačně-indukční čas (OIT) a oxidačně-indukční teplota (OITP) pomocí diferenciálního skanovacího kalorimetru Perkin-Elmer nebo TA-Instruments. Znalost těchto hodnot je podmínkou aplikace metodiky, umožňující v budoucnosti stanovit zbytkovou životnost pozorovaných kabelů daného typu v definovaných podmínkách prostředí ETE s odebráním pouhého mikrovzorku o hmotnosti jednotek mg. Kromě toho budou stanoveny hustoty kabelových polymerních materiálů s využitím gradientové hustotní kolony. Tyto hodnoty budou korelovány s hodnotami tažnosti, což umožní zavedení nové metody stanovení zbytkové životnosti kabelů.

Výše uvedené experimentální práce se budou provádět ve zkušební laboratoři v ÚJV Řež, a. s., která je akreditována Českým institutem pro akreditaci a která je zařazena do seznamu prověřených dodavatelů z hlediska požadavků ČEZ, a. s. na systém zajištění jakosti.

Počáteční hodnoty tažnosti, OIT/OITP a hustoty budou výchozími body dávkových závislostí, umožňujícími průběžně vyhodnocovat zbytkovou životnost kabelů při dané teplotě.

Přepočet na různé provozní teploty bude umožněn na základě znalosti hodnot aktivačních energií tepelného rozkladu daného kabelového materiálu použitím Arrheiniova vztahu. Předpokládá se, že následným úkolem bude vyhodnocení monitoringu prostředí kabelového depozitu. Na základě experimentálně získaných hodnot bude navržen další postup prací s cílem postupného získávání experimentálních podkladů o stavu izolací jednotlivých typů kabelů, a o jejich chování z hlediska radiační a tepelné degradace.

Závěr

Program zajišťuje dlouhodobé ošetření problematiky stárnutí kabelů a dále umožní průběžné dokladování jejich funkčnosti i v podmínkách maximální projektové havárie na úrovni vědeckotechnických znalostí ve světě. Dosažené výsledky nemusí sloužit k diagnostice kabelových systémů pouze na ETE, ale i při připravované obnově SKŘ EDU a i v jiných jaderných elektrárnách, kde diagnostika kabelových systémů nebyla dosud zavedena. Zavedení kabelového depozitu a proměření počátečních parametrů má o to větší význam z toho důvodu, že toto nebylo provedeno u svědečných vzorků uložených v rámci

vypracovaných individuálních programů zajištění jakosti (IPZJ - tyto programy se vypracovávají na všechna vybraná zařízení elektrárny včetně kabelů a schvaluje je SÚJB – viz již výše vzpomínaná vyhláška 214/97), kde je již po aktivaci paliva nenávratně ztracena možnost změřit počáteční hodnoty sledovaných parametrů. Tyto nebyly změřeny ani po urgencích specialistů HS ČEZ, a. s. Praha a ČEZ, a. s. ETE.

Poděkování

Chtěl bych využít této příležitosti a ještě jednou tímto poděkovat pracovníkům ÚJV Řež, a. s. zejména pak Ing. Bartoníčkovi, CSc, Ing. Plačkovi, Ing. Zahálkovi i pracovníkovi z HS ČEZ, a. s. Ing. Navrátilovi za neocenitelnou pomoc při realizování výše uvedených prací.

Dále bych chtěl poděkovat za podporu a pochopení pracovníkům z útvaru realizace výstavby Ing. Hlavatému, Ing. Samkovi a Ing. Hrůzovi, tak jako pracovníkům EZ Praha, a.s. Ing. Hybšovi a panu Zhoufovi. Prakticky jenom díky zvýšenému úsilí nad rámec pracovních povinností a pracovní doby byl kabelový depozit založen a změřeny počáteční hodnoty sledovaných parametrů svědečných vzorků kabelů a prostředí ještě těsně před aktivací paliva na bloku ETE.

Na druhé straně mám nemalé výhrady vůči některým vedoucím pracovníkům Jaderné elektrárny Temelín potažmo vedoucím pracovníkům z HS ČEZ, a. s. Praha, za jejich liknavý, nevstřícný a v mnohých směrech i neodborný přístup v prosazování programu životnosti kabeláže na jaderných elektrárnách v ČR. Příkladem může být nedokončený a vůbec nezrealizovaný úkol č. 2207/24/97 “Řízené stárnutí kabelových systémů JE“, iniciovaný a financovaný HS ČEZ, a. s. Praha, započatý v r. 1997 a předčasně ukončený v červnu 1999.

Zpracoval ve spolupráci s Ing. Milanem Navrátilem

Ing. Miloslav Pertlíček, Jaderná elektrárna Temelín

Tisková zpráva FORATOMU

Finská energetická společnost říká “ANO” nové jaderné elektrárně

Brusel, 16.11.2000.

Evropský jaderný průmysl se dostal do povzbudivé nálady po uveřejnění konečného komerčního rozhodnutí postavit ve Finsku nový, už pátý energetický reaktor. Finská skupina TVO požádala vládu o povolení angažovat se v takovém projektu v rozsahu investic kolem 2,5 miliardy Euro. Po spuštění Temelína-1 v České republice je žádost TVO dalším posílením jaderného odvětví v Evropě. Jaderná asociace “Evropské jaderné fórum” (FORATOM) shledává tento finský krok “ekonomicky nejvýhodnějším a ekologicky správným”.

Řešení pro čistý vzduch.

“Oznámení má nesmírný význam, protože přichází právě během zásadní konference OSN o klimatických změnách, která se koná v Haagu”, říká generální ředitel Foratomu Dr Wolf J. Schmidt-Kuster. “Touto důležitou událostí posílá jaderný průmysl významné poselství, že jaderná energetika je nejen ekonomicky životaschopná, ale má důležitou úlohu při zamezení emisí CO2, protože jaderné elektrárny prakticky žádný CO2 neprodukují.”

Správné rozhodnutí.

Naši finští kolegové prostě chtějí mít prospěch z těchto dvou aspektů. Žádost k finské vládě ukazuje přínos jaderných technologií k vybudování a udržení vyváženého energetického mixu a ke snižování závislosti na dovozu paliva a energie ze zahraničí. Nový reaktor také pomůže Finsku splnit jeho cíle ve snížení emisí CO2.. TVO se podívalo do budoucnosti a rozhodlo se jít cestou potlačování emisí skleníkových plynů. Ve svém důsledku si zvolilo variantu, která je ekonomicky perspektivní a ekologicky správná. V našem současném klimatu je čistá energie dobrý byznys.

Obnovená diskuse.

Očekává se, že finská žádost znovu otevře ve Finsku celonárodní diskusi o jaderné energii, která se promítne do rozhodnutí parlamentu v příštím roce. Dr Schmidt-Kuster dodává : “Debata ve Finsku určitě obnoví diskusi o jaderné energetice v celé Evropě. My trvale zdůrazňujeme, že taková diskuse musí být seriozní, bez vášní a založená na přesných důkazech. Doufáme, že takový přístup zvolí všichni, jichž se to týká”.

Finsko razí cestu.

4 finské reaktory produkují kolem 28% elektřiny v zemi a mají vynikající výsledky v bezpečnosti, spolehlivosti i provozních ukazatelích. Kromě toho pokročilo Finsko v plánech na konečné uložení svého použitého paliva. Politické rozhodnutí o výstavbě hlubinného úložiště . které bude významným mezníkem, se očekává ve Finsku v příštím roce.

Seminář “ Ekonomická problematika výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách“.

Poslední říjnové pondělí proběhl v Kongresovém sále ČSVTS na Novotného lávce v Praze další z řady seminářů zaměřených na obecnou problematiku jaderné energetiky. Na semináři byly předneseny následující vyžádané referáty

Ing. Arnošt Komárek , CSc. – Energetické potřeby lidstva, jejich distribuce ve vyvinutých a rozvojových zemích, primární zdroje, elektrická energie, světové zásoby primárních zdrojů a jejich čerpání. Způsoby výroby elektrické energie a tepla, cenová srovnání a perspektivy.

Ing. Miroslav Brychta, MPO – Energetická politika ČR ( referát byl přednesen Ing. M. Bartošem ).

Ing. Miroslav Vrba, ČEZ HS – Vývoj HDP, HNP, jeho struktury a energetická náročnost, specifické problémy obchodu s elektřinou v tržní ekonomice, liberalizace a globalizace.

Ing. Petr Vobořil, výkonný ředitel ČEZ, a.s. pro správu a finance – Investiční zajištění a financování výstavby energetických děl.

Ing. Josef Sedlák, ekonomický ředitel JE Dukovany – Struktura nákladů při výrobě elektřiny v JE.

Ing. Miroslav Marvan, ÚED ČR – Obchod s elektřinou v liberalizovaném prostředí.

Ing. Zdeněk Bučko, Sokolovská uhelná a.s. – Pohled nezávislého výrobce na problematiku současného trhu s elektřinou.

Seminář řídil a úvodní a závěrečné slovo přednesl vicepresident ČNS Ing. Jiří Fleischhans.

S uvedeného přehledu přednášejících je více než zřejmé, že po lektorské stránce byl seminář připraven na výbornou. Stejně tak je nutné ocenit přístup všech přednášejících, zejména vrcholových osobností ČEZ a.s., kteří věnovali čas jak přípravě, tak osobní prezentaci přednášky.

Nikdo z 52 přítomných účastníku jistě nelitoval. Zastoupeny byly prakticky všechny významné firmy, které se na činnosti ČNS podílejí. Nedostatkem v tomto směru je nulová účast studentů z fakult našich kolektivních členů. Je to jistě především jejich škoda, protože se málo kdy naskytne příležitost vyslechnout manažerské špičky, které promlouvají k tak aktuálnímu tématu. Bohužel jsme na semináři neviděli ani zástupce médií. To ovšem už nebylo tak překvapující, protože na programu nebyly žádné katastrofy nebo senzace.

Seminář měl svůj stanovený časový rámec jak pro přednášku, tak pro následnou diskusi. Přesto, že téma bylo celkem úzce vymezeno, nebyl možné se ubránit tomu, aby se diskuse neubírala do problémů mediální prezentace jaderné energetiky, možností a způsobů šíření objektivních informací o jaderné energetice atd. Takže se nakonec polední přestávka posunula téměř o hodinu a odpolední část k tomu další minuty přidala.

Podat zde informaci o jednotlivých přednáškách je velice obtížné neboť některé byly připraveny v “klasické formě“ jiné jako prezentační a každý měl svou osobitost. Několik účastníků se mi přiznalo “že jdou na Komárka“. To hovoří za vše.

Z důvodů dokumentačních a prezentačních bude z přednášek semináře vydán sborník , který rozešleme všem účastníkům semináře a kolektivním členům ČNS. Mělo by se tak stát do konce ledna roku 2001.

V Plzni 11. listopadu 2000, Ing. Václav Bláha, CSc.

Koordinace mezinárodně

Pracovní setkání útvarů koordinace z jaderných elektráren proběhlo ve dnech 26.- 27.10.2000 ve velice pěkném prostředí školicího střediska na Vlčím kopci nedaleko JE Dukovany. Středisko leží v romantickém místě nad řekou Oslavou, pouze několik kilometrů od obce Mohelno. Je výhodné svojí polohou i vybavením, protože poskytuje komplexní služby pro oficiální i neformální jednání i příjemný pobyt účastníků. Sjely se sem delegace z EMO, EBO, ETE a domácí z EDU. Celkem se zde sešlo 34 pracovníků, kteří na uvedených elektrárnách zajišťují aktivity v oblasti koordinace údržby, oprav a kontrol na různých úrovních řízení prací.

První pracovní den setkání byly na programu prezentace dosažených výsledků, používaných metod a postupů či dobrých praktik v oblasti koordinace činností na jednotlivých elektrárnách. Celkem takto odeznělo osm základních prezentací. Nedílnou součástí každého příspěvku byla diskuse k právě přednesenému tématu. V průběhu těchto presentací se podařilo smazat i poslední projevy určitého ostychu některých účastníků a tak jednání záhy přešlo do otevřené a konstruktivní atmosféry.

Na večerní hodiny byla naplánována neformální schůzka všech delegací. I zde se velice intenzivně využívala příležitost k poznávání používaných metod a postupů ve všech oblastech koordinačního dění.

Druhý den pracovali účastníci jednání ve třech odborných skupinách, ve kterých se řešil stejný úkol. Po stanoveném čase každá skupina veřejně prezentovala svoje řešení a závěry z dané úlohy. Výsledky byly zajímavé a mnohdy také podnětné i pro další řešení problematiky koordinace.

Na závěr jednání vystoupili vedoucí jednotlivých delegací se svými postřehy a zhodnocením průběhu uplynulých dvou dní. Všichni velice kladně hodnotili jak samotnou myšlenku uspořádat takovéto setkání, tak následný průběh i jeho výsledky.

Ze všech stran byla velice kladně hodnocena i samotná organizační stránka jednání, kterou zajišťoval za EDU ing. Rudolf Doležal. Kolegové z EMO a z EBO se zavázali, že příští setkání zorganizují na půdě Slovenské republiky.

Na závěr bych chtěl ještě jménem účastníků poděkovat České nukleární společnosti za významnou pomoc při zajištění akce, která možná zahájí tradici pravidelných česko-slovenských setkání koordinátorů z jaderných elektráren.

Jaroslav Jakub- vedoucí odboru koordinace JE Dukovany -garant celé akce za ČNS

Přehled konferencí organizovaných ve spolupráci s Evropskou nukleární společností v roce 2001

Název akce

Datum

Místo konání

Společnost (organizátor)

Kontakt (č. faxu

nebo E-Mail)

PIME 2001

4. – 7. 2. 01

Evian, France

ENS

M.Bill, ENS

+41-31-320-6845

RRFM 2001

1. – 4. 4. 01

Aachen, Germany

ENS

N. Rossacher, ENS

+41-31-320-6845

ICONE – 9

8. – 12. 4. 01

Nice

JSME /SFEN/

JSME

F. de Keroulas, SFEN

+33-1-5358-3211

Radiation Dose Rate Management in the Nuclear Industry

14. – 16. 5. 01

Windermere

BNES

J. Sayers, BNES

+44-171-799-1325

Jahrestagung Kerntechnik 2001

15. – 17. 5. 01

Dresden

KTG

K. Bauer, Inforum GmbH

+49-228-507-262

Nuclear Fuel: Development to Meet the Challange of a Changing Market (TOPFUEL)

27. – 30. 5. 01

Stockholm

Swedish NS

A.Rising, Vattenfall

+46-340-66-5515

10th Anniversary Conference “Nuclear Power in Eastern Europe?“

17. – 20. 6. 01

Varna, Bulgaria

BgNS

V. Bliznakov, BgNS

+359-2-62-10-59

SMiRT – 16

12. – 17. 8. 01

Washington,DC

IASMiRT, ASMiRT

SMiRT-16

+1-919-515-5301

International Meeting on the Back End of the Fuel Cycle: From Research to Solution (GLOBAL 2001)

9. – 13. 9. 01

Paris

ANS / SFEN

F. de Keroulas, SFEN

+33-1-5358-3211

Nuclear Energy In Central Europe 2001

10. – 13. 9. 01

Slovenia

NS of Slovenia

I.Jencic

+386-61-161-2335

SIEN 2001

14. – 15. 9. 01

Bucharest

AREN

I.Rotru

+40-1-312-08-00

ICEM 2001

30.9. – 4.10. 01

Bruges, Belgium

ASME / Kivi

R. Vanbrabant, Belgopr.

+32-14-313-012

Intl. Conference on Nuclear Data for Science and Technology

7. – 12. 10. 01

Tsukuba, Japan

JAERI

A.Hasegawa, JAERI

+81-29-282-5766

Nuclear Decom 2001

17. – 18. 10. 01

London

BNES

J. Sayers, BNES

+44-171-799-1325

Nuclear Congress 2001

5. – 6 .12. 01

London

BNES

J. Sayers, BNES

+44-171-799-1325

Pozn.: Aktuální informace lze najít na webové stránce Evropské nukleární společnosti

Členské příspěvky individuálních členů

Vážené kolegyně a kolegové, jednou ze základních členskou povinností je placení členských příspěvků. Je nutné, abychom i v této oblasti měli určitý řád.

Na základě usnesení Valné hromady naší společnosti je výše členských příspěvků následující

1/ Roční členský příspěvek je 100,- Kč.

2/ Pětiletý členský příspěvek je 500,- Kč.

3/ Za trvale zaplacený členský příspěvek je považována jednorázová úhrada částky 800,- Kč.

4/ Platba členských příspěvků je uzavřena k roku 1999. U členů, kteří v letošním roce neuhradili svůj příspěvek, je jakákoliv prvá platba považována za členský příspěvek počínaje rokem 2000.

5/ Vzhledem k tomu, že členské příspěvky individuálních členů jsou používány na úhradu časopisu ENS “Nuclear Europe Worldscan, bude počínaje rokem 2001 vázán konečný termín úhrady členského příspěvku na termín odeslání seznamu členů (“předplatitelů toho časopisu“) do Bernu.

6/ Způsob platby

A/ Bankovním převodem na účet ČNS

Bankovní ústav : KB a.s., pobočka Praha-východ

Název účtu : Česká nukleární společnost

Číslo účtu : 11039111/0100

Variabilní symbol: vaše rodné číslo bez lomítka

Variabilní symbol je nutno uvést, pokud platíte převodem z účtu neznějícím na Vaše jméno.

B/ Platby v hotovosti prostřednictvím členů výboru ve výjimečných případech.

7/ Od členských příspěvků jsou osvobozeny nevýdělečné osoby (penzisté, studenti, ženy na mateřské dovolené )

Termín uzávěrky členských příspěvků na rok 2000 a 2001 je 31.března 2001.

Pozn. Výše uvedený způsob platby členských příspěvků se až do odvolání netýká pracovníků JE Dukovany.

Václav Bláha

Další možnost regenerace sil pro členy ČSVTS

Nedávno obdržel výbor ČNS informaci o možnosti a podmínkách rekreace v Karlových Varech. ČSVTS tam vlastní byt 1+1 v rekonstruované vilce kousek za THERMALEM, adresa je Italská 4. Kuchyň je vybavena linkou, elektrickým dvojvařičem, ledničkou, mikrovlnnou troubou a varnou konvicí. Pro vaření a stolování je k dispozici nádobí.

Obývací místnost má 2 válendy a sedací rozkládací soupravou, takže zde mohou nocovat 4 osoby. Je zde také televizor a rádio a kuchyň je oddělena shrnovacími dveřmi. Parkování je možné v ulici před domem.

S ohledem na atraktivnost místa je byt v permanenci celoročně a pochopitelně je o něj velký zájem. Denní pobyt zde stojí 150,-Kč.

Při objednávání pobytů v Karlových Varech i Kytlici je třeba postupovat tímto způsobem :

Požádejte paní Plavcovou v sekretariátu ČNS, která to vyřídí s ústředím ČSVTS. Přihláška totiž musí jít do Prahy písemně s potvrzením, že zájemce je členem ČNS. Současně je třeba dohodnout, jak bude provedena úhrada za pobyt. Platbu je nutno provést předem (potvrzení o zaplacení je “poukazem” na poskytnuté služby), takže musíte oznámit, na jakou adresu má sekretariát ČSVTS poslat fakturu, nebo zda má vyčkat na objednávku (pokud to například za vás zaplatí někdo jiný). Doporučuje se uvést také náhradní termín pro případ, že by vámi požadovaný byl již obsazen. Pro případnou potřebu rychlé komunikace uveďte vždy telefonní spojení. Podle pravidel každé lokality se na místě platí poplatky za služby (například v Kytlici 10,-Kč za den za úklid a ložní prádlo) a poplatky stanovené úřadem místní správy.

Objednávku na pobyt nelze vyřizovat přímo na ČSVTS v Praze, bez potvrzení Společnosti nemůže být přijata.

 

Zpravodaj ČNS 08/2000, vydán 27.11.2000 8

Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz

Sekretariát ČNS: ČNS- H. Plavcová, Škoda Praha a.s., divize Temelín, 37305 Temelín

Prezident: R. Vespalec, tel.: 0618 81 4608, vespar1.edu@mail.cez.cz

Výkonný sekretář: J. Fleischhans, tel.: 0334 773760, jfleisch@temelp2.skodanet.cz