ZPRAVODAJ   02/2003

V čísle:
- Moderní technologie zpracování jaderného odpadu
- Nový sklad vyhořelého jaderného paliva pro jadernou elektrárnu Dukovany
- Výběr zahraničních zpráv
- Konference a semináře
- Průzkum postoje občanů Evropské unie k životnímu prostředí
- NUSIM 2003 opäť na Slovensku
- Možnosti nasazování bloků UJE ČEZ v PpS
- Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje


Moderní technologie zpracování jaderného odpadu

27. března v Kongresovém sále ČEZ, a. s., uspořádala česká WIN (Women in Nuclear) seminář věnovaný moderním technologiím likvidace jaderného odpadu a stavu jejich vývoje v České republice. Ing. Miloslav Hron, CSc. z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži vyprávěl mimo jiné o projektu transmutačního zpracování radionuklidů z použitého jaderného paliva a zodpověděl dotazy posluchačů. V příštím čísle Zpravodaje přineseme článek o této zajímavé problematice.Larisa Dubská


Nový sklad vyhořelého jaderného paliva pro jadernou elektrárnu Dukovany

Připravovaný sklad vyhořelého jaderného paliva v areálu Jaderné elektrárny Dukovany (EDU) bude sloužit pro uskladnění transportně skladovacích obalových souborů (kontejnerů) s vyhořelým jaderným palivem, vyprodukovaným EDU po r. 2006 až do ukončení provozu této JE. Základní funkcí skladu je zabezpečení příjmu, manipulace, skladování a zpětné vyvezení obalových souborů. Kromě těchto funkcí vytváří budova skladu příznivější podmínky pro práci obsluhujícího personálu a k ochraně obalových souborů před vnějšími vlivy a přispívá i k radiační ochraně okolí.


Stávající mezisklad v areálu EDU

Budova skladu je samostatným objektem, stavebně řešeným jako jednopodlažní jednolodní hala s kombinovaným konstrukčním systémem, tvořeným železobetonovými sloupy, které jsou pro zajištění podélné a příčné tuhosti vetknuty do dvoustupňových betonových patek, a vzájemnými ztužujícími věnci. Na nosných železobetonových sloupech je osazena jeřábová dráha mostového jeřábu 130/5 t včetně střešních ocelových příhradových vazníků. Opláštění budovy je betonové, střešní konstrukce je ocelová.

VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zvláštností této budovy je systém pro odvod zbytkového tepla, uvolňovaného z reakcí, probíhajících ve vyhořelém palivu. Ze skladu, zaplněného 22 řadami po 6 kontejnerech, bude odváděno teplo až 2 MW. Větrání haly skladu je řešeno přirozeným způsobem větrání neboli aerací. K odvodu ohřátého vzduchu slouží střešní středový větrací světlík s protidešťovými žaluziemi, k přívodu vzduchu z okolí větrací otvory nad podlahou skladu, opatřené rovněž protidešťovými žaluziemi a pro zimní provoz roletami.Podle zákona č. 18/1997 Sb. (atomový zákon) ve znění pozdějších předpisů je sklad vyhořelého jaderného paliva jaderným zařízením. Proto veškeré fáze jeho přípravy, realizace, provozu i likvidace podléhají dozoru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, což je spojeno s časově náročným povolovacím procesem. Podle zákona 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) patří sklad vyhořelého paliva do nejpřísněji sledované skupiny záměrů (kategorie I, sloupec A) a podléhá rovněž časově velice náročnému procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Lze proto konstatovat, že příprava takovéto stavby v období od zpracování studie realizovatelnosti do uvedení do provozu trvá kolem deseti let.

NÁROČNÉ TEPLOTNÍ PODMÍNKY A TESTY
Zařízením s jedinečnou konstrukcí jsou obalové soubory, umožňující jak skladování, tak i transport po železnici. Tyto soubory plní následující základní funkce: odvod zbytkového tepla z vyhořelého paliva do okolního prostředí, odstínění ionizujícího záření z vyhořelého paliva, zajištění těsnosti - tj. hermetické oddělení prostoru s vyhořelým palivem od životního prostředí, a udržení podkritičnosti skladovaných palivových souborů, tj. vyloučení exploze. Přestože je obalový soubor - kontejner umístěn v budově skladu, je konstruován pro dlouhodobý okolní rozsah teplot od -40 °C do +38 °C a současnému vystavení slunci. Z důvodu bezpečnosti je kontejner náročně testován. Krátkodobě, po dobu 30 minut, musí odolat i teplotě 800 °C. Obalový soubor musí například vydržet ponoření do vody hloubky 200 m. Kontejner musí odolat pádu z výšky 9 m na speciálně konstruovanou tuhou podložku nebo z výšky 1 m na tuhý trn a bez většího poškození přečkat pád tělesa o hmotnosti 500 kg z výšky 9 m. Při testování se jednotlivé zkoušky kumulují tak, aby následky pro kontejner byly co možná nejhorší. Test je úspěšný, pokud i po takovéto kumulaci simulovaných havarijních událostí jsou všechny základní funkce kontejneru zachovány v plné míře. Při transportu po železnici se navíc k obalovému souboru připevňují tlumiče, zajišťující, aby obalový soubor vydržel i při železniční nehodě. Certifikát pro daný typ obalového souboru uděluje na základě licenčního řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

DŮVODY PRO TYP CASTOR
· Ve výběrovém řízení byl pro připravovaný sklad vybrán obalový soubor typu CASTOR 440/84M pro 84 palivové kazety, který e modifikací v současnosti používaného typu CASTOR 440/84. Těleso je z tvárné litiny, koš z bórovaného hliníku, neutronové stínění pomocí polyethylenu ve vývrtech. Těsnost zajišťují 2 víka, 3. víko je krycí a slouží jako ochrana před vnějšími vlivy. Vnitřní prostor obalového souboru je vyplněn heliem o nižším tlaku než je tlak atmosférický, helium v prostoru mezi víky má tlak 0,7 Mpa, 2 těsnění na každé víko (1 kovové a 1 elastomerové). Modifikace tohoto typu obalového souboru proti stávajícímu typu CASTOR 440/84 spočívá v:
· novém návrhu a materiálu koše, zaručujícím podkritičnost pro palivové kazety s vyšším obohacením a zlepšený odvod tepla do tělesa obalového souboru,
· ve zmenšení vnitřního průměru tělesa obalového souboru (stínící tloušťka pro záření gama zůstává zachována),
· v modifikaci geometrie žeber na povrchu obalového souboru,
· v doplnění druhé řady vývrtů pro moderátor ve válcové stěně obalového souboru a moderátorové desky u dna a víka obalového souboru pro zlepšení neutronového stínění kvůli zvýšenému vyhoření.


Kontejnery CASTOR v meziskladu EDU

Svými parametry vyhovuje potřebám nového paliva s vyšším středním vyhořením (44 000 MWd/tU oproti původním 40 000 MWd/tU). Kontejner má vnější průměr 2,66 m a výšku 4,2 m. Hmotnost prázdného obalového souboru je 93,7 t, naplněného obalového souboru 112 t. Teplota pokrytí povlaku palivového elementu během skladování nepřekročí 350 °C. Každý kontejner je po umístění do skladovací pozice připojen na monitorovací systém měření teplot a tlaků helia v prostoru mezi 2 víky a zařazen do sledování v počítačové síti elektrárny.Výstavba skladu by měla podle současného harmonogramu trvat 23 měsíců tak, aby zkušební provoz skladu mohl být zahájen počátkem r. 2006. Generálním dodavatelem stavby je Hochtief VSB.

Karel Brzobohatý


Výběr zahraničních zpráv

Ukrajina připravuje pracovní skupinu pro vypracování koncepce nakládání s RaO
Ukrajina: Ukrajina připravuje zvláštní pracovní skupinu pro vypracování návrhu na unifikovanou celonárodní koncepci nakládání s RaO v zemi. Společnost Energoatom, jaderný dozor Ukrajiny SNRCU a zástupci 5 jaderných elektráren se dohodli 21.března na sjednocení různých přístupů, které byly dosud uplatňovány. Dle Energoatomu skupina nejprve vyčíslí odhadované náklady na činnosti spojené se zpracováním a ukládáním RaO, provede návrhy na vytváření zvláštního fondu a připraví v této souvislosti i novou koncepci řízení JE. Toto se týká i odpovídajících změn jaderného dozoru. Návrh má být předložen do konce dubna 2003. Na Zaporožské JE byl již před 2 lety zkušebně uveden do provozu suchý sklad použitého j. paliva v kontejnerech. Ukrajina nyní plánuje zavést podobný systém i na ostatních JE typu VVER. Dosud se část použitého paliva skladovala na elektrárnách a část vozila do Ruska k přepracování.

Ruské JE ve výrobě loni rekordní
Rusko vyrobilo loni na svých 30 provozovaných jaderných blocích rekordních 141,2 TWh elektřiny (oproti 134,9 TWh v r.2001), což v Rusku znamená zhruba 16% podíl na celkové výrobě elektřiny (886 TWh). Ruské jaderné bloky měly loni v průměru koeficient využití 71,7%.

Celonárodní debata nad budoucností energetiky ve Francii
Francie: Ve Francii právě začíná celonárodní debata nad otázkami budoucí energetiky, která má vyústit závěrem letošního roku ve vypracování návrhu nového energetického zákona. Ministerský předseda p. Jean-Pierre Raffarin apeloval na občany, aby se podíleli na této celonárodní debatě o energetice, která je dle něho věcí všech. „V této debatě se rozhodně nebudeme vyhýbat jaderné energetice", řekl p. Raffarin. Co se týká radioaktivních odpadů, tak se ptá: Jaká jsou přijata bezpečnostní opatření ? Jaké řešení existují ke zpracování a ukládání RaO? Takové otázky jsou často pokládány a rozhodně nejsou tabu. Veřejnost bude slyšet vše, řešení nejsou dosud přijata a nebude se s nimi spěchat.

Jádro má ve Švýcarsku perspektivu
Švýcarsko: Švýcarský parlament dne 21.3. schválil nový zákon, který říká, že cesta jaderné energetiky musí v zemi zůstat otevřená. Toto pozitivní rozhodnutí přichází v předstihu před plánovaným hlasováním o dvou „protijaderných iniciativách", o kterých se má hlasovat v květnu 2003. (Jedná se o „ Elektřina bez jádra" a „Moratorium Plus"). Zákon prošel v obou komorách parlamentu a dává švýcarským občanům širší právo přijímat rozhodnutí o potenciálním budoucím využívání jaderné energie a licencování úložišť RaO. Současná situace nasvědčuje tomu, že parlament bude volit proti připravovaným „protijaderným" aktivitám.

Další 4 jaderné bloky dostaly licenci na 60 roků
USA: Americký jaderný dozor NRC udělil dalším čtyřem jaderným blokům licenci k provozování na celkových 60 roků. Jedná se o JE North Anna a JE Surry (každá po dvou blocích), které budou nyní v provozu: North Anna-1 (do 2038), N.A.-2 (do 2040), Surry-1 (do 2032) a S.-2 (do 2033). Vlastníkem obou elektráren je společnost Dominion, která požádala o prodloužení licence již před dvěma lety.

Pakistán a Čína chystají stavbu 2. bloku JE Chasnupp
Pakistán-Čína: Ministerští předsedové Pakistánu a Číny podepsali dohodu o pomoci Číny postavit v Pakistánu již druhý jaderný blok na JE Chasnupp (PWR) o výkonu 300 MW. Tato dohoda přichází cca 3 roky poté, co byl s pomocí čínské společnosti CNNC (China National Nuclear Corporation) postaven a úspěšně připojen k síti první blok této elektrárny (v r.2000).

Nový závod na výrobu paliva
Rusko: Společnost TVEL dokončila v březnu 2003 nedaleko Moskvy nový závod na výrobu jaderného paliva. Jedná se o JSC Mašinostrojitělnyj závod, který umožní Rusku zvýšit produkci palivových tablet na 400 t ročně, stál více než 15 miliónů USD. V tomto závodě se používá tzv. suchá konverze, kde se přeměňuje obohacený uran-hexafluoridový plyn do prášku kysličníku uranu. Stavba závodu probíhala pod dohledem společnosti Framatome ANP se sídlem v Německu. Německo si slibuje využívání tohoto závodu v rámci budoucí spolupráce obou zemí.

Ekonomičtí ministři zemí EU se dohodli na daních za elektrickou energii.
EU: Po několika letech debat se 20.března země EU konečně dohodli na minimální výši daní za elektřinu v rámci EU. Příslušná Direktiva v této oblasti má být platná od 1.ledna 2004. Vzhledem k tomu, že Evropský parlament nemá v této oblasti spolurozhodovací pravomoc, tak uvedené rozhodnutí čekalo na jednotný souhlas Rady a ekonomických ministrů všech členských zemí. Dohodnutá minimální výše představuje 0.5 EUR/ MWh pro firmy a podnikatele a 1 EUR/ MWh pro soukromé uživatele. Daň bude uplatněna v okamžiku dodávky energie distributorem zákazníkovi. Direktiva však zahrnuje i povinné výjimky, které se týkají energetických produktů (elektřiny), které jsou užité pro výrobu elektřiny nebo na zajištění schopnosti vyrábět elektřinu a potom řadu nepovinných výjimek, které si mohou členské státy stanovit samy v podobě podpory obnovitelných zdrojů a kogenerace. Na kogeneraci se však připravuje nová Direktiva, která může tuto volnost členský zemí v této oblasti změnit.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Konference a semináře

Research Reactors: Future Needs for R&D
Přednášející: Prof. Verkooijen - Universita Delf
25. 4. 2003, v 9 hodin
Nové konferenční centrum ÚJV Řež (administrativní budova)

14th Annual Conference of the Nuclear Society of Russia
"Scientific Support to Safe Use of Nuclear Power Technologies"
Udomlya, Tver region, June 30-July 4, 2003
Second Announcement a Registration Form najdete na http://www.csvts.cz/cns


Průzkum postoje občanů Evropské unie k životnímu prostředí
Eurobarometer 58.0

V minulém čísle Zpravodaje jsme přinesli v článku pod názvem „Téma a úkol pro osvětu v jaderné energetice" informace o výsledku průzkumu postojů občanů EU k životnímu prostředí, které pro direktoriát pro výzkum provedla organizace EORG (The European Opinion Research Group). Výzkum přinesl mnoho zajímavých informací, a proto jsme se rozhodli postupně ve Zpravodaji přinášet vybrané výsledky.
Dnes přinášíme tabulku s výsledky průzkumu, kdy občané označovali jednotlivé položky seznamu podle svého názoru: „obávám se příliš", „obávám se", „trochu se obávám" a „neobávám se". V tabulce jsou sestupně uvedeny výsledky odpovědí „obávám se příliš" v procentech.
Výsledky ukazují, že je před námi ještě mnoho práce v oblasti informovanosti o jaderné energetice a související problematice. Kompletní výsledky tohoto průzkumu najdete na internetových stránkách ČNS:
http://www.csvts.cz/cns

Jaderná energie a radioaktivní odpady
Nehody způsobené průmyslovými činnostmi
Znečištěné ovzduší
Živelné pohromy
Znečištění vody ve vodovodech
Znečištění podzemních vod
Znečištění moří a pobřeží
Znečištění řek a jezer
Ubývání deštných pralesů
Ozónové díry
Globální oteplování
Používání chemických produktů
Vymírání živočišných druhů
Odpady z průmyslu
Používání pesticidů
Využívání nenahraditelných přírodních zdrojů
Znečišťování způsobené zemědělskou činností
Používání geneticky upravovaných potravin
Kyselé deště
Městské odpady a odpady z domácností
Městské problémy (doprava, nedostatek zeleně...)
Hluk
Střelné zbraně
Nehody související s turistikou
50
45
44
43
43
43
42
42
41
39
39
38
37
37
36
35
31
30
29
22
21
18
17
17


NUSIM 2003 opäť na Slovensku

Po Častej-Papierničke (1999), Českých Budějoviciach (2001) a Drážďanoch (2002) sa NUSIM 2003 opäť vracia na Slovensko. NUSIM ako NUclear Safety Information Meeting je stretnutie s výmenou skúseností medzi prevádzkovateľmi JE, dodávateľskými firmami a výskumnými organizáciami zo SR, ČR a SRN. V tomto roku bude NUSIM v Bratislave (areál študentského domova Družba) 10.-11. septembra.

Programový výbor sa rozhodol pre tieto témy:
Session A
Situation of nuclear power in neighborhood and EU accession countries: Slovakia, Czech Republic, Germany, Hungary, Finland, Slovenia, Austria, Poland, Rumania, Ukraine, and Russia
Session B
Strategies in changing energy markets
Session C
Experience from the European Union
Session D-F
Safety upgrading (Safety improvements, Safety indicators, Human factor, Accident management)
Session G
Safety operating experience feedback
Session H
Radwaste management and impact on the environment
Session I
Decommissioning
Session J
Management of nuclear knowledge
Session K
Presentations of Young Generation
12. septembra sa uskutoční exkurzia na bloky EMO 3,4.

Převzato z Bulletinu SNUS 1/2003, Vladimír Slugeň


Možnosti nasazování bloků UJE ČEZ v PpS

více zde


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
Spent Fuel Requirements
Bulletin of the Atomic Scientists
World Total Primary Energy Supply
Byron Nuclear Power Plant
First nuclear power plant to close
Latest Scientific Results Point to the End of the Georeactor ...
Termojaderná elektrárna - naše energetická naděje?
Informace k postupu energetického spouštění ETE - 28.3.2003
AREVA Group
Smlouva o kolektivním členství právnické osoby v ČNS
Formulář pro rozpočty seminářů
Pohled do nitra PET kamery po odstranění krytu
U3O8 price 15-year
Pozitronová emisní tomografie v Nemocnici Na Homolce
Radioaktivita stavebních materiálů
Miloš Štěpanovský
Úložiště radioaktivních odpadů Richard - Litoměřice
EUROBAROMETER 58.0
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 14. týden 2003
Russia to provide NASA with nuclear fuel
NuclearSpace.com - The Pro-Nuclear Space Movement
Hydrogen-7 makes its debut
Mezisklad vyhořelého paliva EDU
Sjezd Strany zelených je zmanipulován
Evolution from 1971 to 2000 of World Total Primary Energy Supply
14th Annual Conference of the Nuclear Society of Russia
Svatobor Štech
Možnosti nasazování bloků JE EDU a ETE v PpS
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 15. týden 2003
Research Reactors: Future Needs for R&D
Power and Purpose in Space
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Nový sklad vyhořelého jaderného paliva pro JE Dukovany
EIA Forecasts
Link týdne
Graf týdne
Obrázek týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Pro členy
Akce
Obrázek týdne
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Akce
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 2/2003, vydán 15.4.2003
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, hanusv1.ete@mail.cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001