ZPRAVODAJ   06/2003

V čísle:
- Větrné elektrárny - mnoho otazníků
- Energetika bude (i) zelená
- Konference SMiRT 17 v Praze
- Výběr zahraničních zpráv
- VVER - 2004 Experience and Perspectives
- Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje


Větrné elektrárny - mnoho otazníků

více zde


Energetika bude (i) zelená

více zde


Konference SMiRT 17 v Praze

Ve dnech 17-23. srpna se konala v Praze v hotelu TOP významná mezinárodní konference Structural Mechanics in Reactor Technology (SMirt). Jednalo se o 17. konferenci tohoto druhu v pořadí a o první její uspořádání v zemi střední a východní Evropy. Tento fakt lze považovat za významný úspěch a uznání českým vědcům a technikům v jaderné oblasti a organizačním schopnostem organizátorů. Konference byla organizována Technickou univerzitou v Brně za vedení International Association SMiRT ve spolupráci s Českou asociací strojních inženýrů, (ASI), Českým vysokým učením technickým (ČVUT), Českou nukleární společností (ČNS), Slovenskou nukleární společností (SNUS) a pod záštitou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO).
Od roku 1999 připravoval konferenci Výkonný organizační výbor za řízení doc. Stanislava Vejvody z Ústavu aplikované mechaniky v Brně za účasti zástupců předních českých a slovenských organizací. Odborovou účast konference připravoval Mezinárodní vědecký výbor za řízení doc. Daniela Makovičky z ČVUT.
Konference je zaměřena na všechny oblasti strukturální mechaniky, které se uplatňují v projektování, výstavbě a provozu zařízení a budov pro jaderné elektrárny.

Vlastní konference byla organizována ve 14 tématických sekcích:
A - Plenární zasedání a pozvané referáty (6 podsekcí)
B - Výpočtové metody (3 podsekce)
C - Palivo a palivové konstrukce (5 podsekcí)
D - Stárnutí, prodlužování životnosti (6 podsekcí)
F - Pravidla projektování pro komponenty (6 podsekcí)
G - Lomová mechanika (10 podsekcí)
H - Betonový kontejnment a ostatní stavby (5 podsekcí)
J - Analýzy a projekty pro dynamické a extremní namáhání (7 podsekcí)
K - Seismické analýzy, projekty a kvalifikace (15 podsekcí)
M - Spolehlivost staveb a PSA (4 podsekce)
O - Provoz, inspekce, údržba (4 podsekce)
P - Řízení těžkých havárií a hodnocení staveb (1 podsekce)
R - Projekty reaktorů (1 podsekce)
W - Vyřazování z provozu jaderných zařízení a zacházení s radioaktivními odpady (1 podsekce)

Konference se účastnilo 420 odborníků z více než 30 zemí světa. Na konferenci bylo předneseno více než 400 odborných referátů vysoké technické úrovně.
Konference se účastnila i řada předních českých odborníků z řady organizací (ÚAM Brno, ZČ Universita Plzeň, ČVUT Praha, ÚJV Řež a.s., ČEZ, SÚJB, ŠKODA JS, Stevenson, JE Temelín, ENERGOVÝZKUM Brno, JE Dukovany, Ústav fyziky materiálů ČAV a další)
Kromě toho byly uspořádány v průběhu konference čtyři tématické workshopy (G, HK, HJK a P), které umožnily velmi otevřenou výměnu informací a diskusí. Po konferenci byly organizovány tři post-semináře.
Při konferenci byly odměněny tři nejlepší referáty z předešlé konference SMiRT 16, která se konala veWashingtonu, USA a tři nejlepší prezentace mladých odborníků na této konferenci, mezi nimiž byl i zástupce ČR.
V průběhu konference připravili organizátoři pro účastníky a jejich doprovod i řadu kulturních a společenských akcí (divadlo, výstavy, výlety apod.)
Celkový úspěch konference po odborné i společenské stránce, potvrdil velmi dobré jméno našich odborníků v jaderné oblasti a schopnosti všech, které se na organizování konference podíleli (zejména společnost TERIS).
Příští zasedání SMiRT 18 se bude konat v roce 2005 v Pekingu v Číně.

Zdeněk Kříž


Výběr zahraničních zpráv

Větrné farmy se veřejnosti nelíbí
Velká Británie: Prestižní britský časopis „Country Life“ zveřejnil vlastní průzkum mezi čtenáři nejvíce odpudivých architektonických staveb ve V. Británii. Na první místo mezi 10 nejvíce odsuzovanými stavbami (z hlediska estetiky nebo necitlivosti k životnímu prostředí) volili čtenáři větrné farmy na výrobu elektřiny. Dalšími odsuzovanými stavbami byly např. hlavní nádraží ve West Midlands a dálnice. Výsledky výzkumu jsou k dispozici na www.countrylife.co.uk.

Rusko chce postavit 2. RB na JE Busher
Irán - Rusko: Prezident Putin po rozhovorech s vedoucími představiteli Iránu vyhlásil, že již neexistují žádné překážky v pokračování spolupráce v otázkách jaderné energetiky.Vedoucí představitelé obou zemí se dohodli o další účasti Ruska na budování JE Busher. Nejnovější iniciativa je postavit 2. reaktorový blok celý znovu podle ruského projektu VVER - 1000 a nepokračovat v přerušené stavbě reaktoru Siemens ze 70. let. Náklady na druhý blok mají být významně nižší, než na stavbu 1. bloku.
Irán se podřídil mezinárodnímu tlaku a zaslal na MAAE ve Vídni dopis, ve kterém vláda akceptuje podmínky tzv. Doplňkového protokolu, který vymezuje využívání jaderné energie k čistě mírovým účelům. Dále Irán končí se všemi činnostmi týkajícími se obohacování uranu a přepracování jaderných materiálů. MAAE v současné době připravuje zavedení systému kontrol bezpečnostních záruk v Iránu.

Rumunsko chce dostavět 3. blok JE Cernavoda
Rumunsko: Rumunsko v současnosti zvažuje zahájení dostavby 3. bloku JE Cernavoda. V současnosti zveřejněná vládní studie doporučuje provést ještě závěrečné finanční ohodnocení proveditelnosti dostavby a také způsobu financování. Jedná se o částku cca 1 miliardy USD, která má být shromážděna částečně z hotovosti poskytnuté vládou, mezinárodními půjčkami, akciemi a financováním trhu s elektřinou. 3. blok by v případě kladného rozhodnutí mohl najet již v r. 2011. Uvedené rozhodnutí vlády je v souladu s dlouhodobým programem Rumunska (platným již dva roky), které počítá s postupným zprovozněním všech 5 bloků JE Cernavoda. 1. blok této JE letos obdržel provozní licenci platnou do 04/2005 a dokončení dostavby 2. bloku se plánuje na druhou polovinu r. 2004.

Další JE žádá o licenci na 60 roků provozu
USA: JE Cook (2x 1030 MWe, PWR) je další elektrárnou, která podala žádost jadernému dozoru NRC na prodloužení provozu o dalších 20 roků – tj. na celkových 60 roků. Provozovatel - společnost American Electric Power, Michigan požaduje provozní licenci do r. 2034 pro 1. blok a do r. 2037 pro 2. blok. Jedná se o více než 1400 stránek dokumentace, která obsahuje technické analýzy a další podklady pro prodloužení licence. P.Manor Nazar, VŘ společnosti pro JE, řekl, že to představuje strategicky významný mezník v životě elektrárny a celé oblasti, kde JE provozuje. Dalších 20 roků je silný stabilizační faktor jak pro obyvatelstvo v regionu, pro firmu, tak i pro ŽP a pro stát jako příjemce daní z provozované činnosti. V USA má v současnosti 19 JE prodlouženou licenci na 60 roků a dalších 16 žádostí v současnosti posuzuje NRC.

Reforma fondu na ukládání RaO v USA
USA: Kongres spojených států amerických připravuje v současné době novou legislativu, týkající se reformy tvorby a použití fondů k nakládání s radioaktivní odpady. Nová legislativa má zajistit, aby všechny finance určené pro konečné úložiště vysokoaktivních RaO v Yucca Mountain byly skutečně věnované na tento projekt. Historicky se totiž stávalo, že kongres USA poskytl prostředky zaplacené zákazníky za jadernou elektřinu a soustředěné na fondu pro ukládání RaO pouze cca z jedné čtvrtiny. Ostatní prostředky věnoval na jiné účely. Jaderný průmysl USA vítá tento obrat v legislativě, která se projednávala dne 31. 10. 2003 v „House of Representatives“. Jedná se o cca 750 mil USD, které se každoročně nashromáždí. Správné hospodaření s tímto fondem a poskytnutí prostředků pouze na projekt ukládání RaO je životně důležité pro plnění hmg , který uvažuje s termínem prosinec 2004 pro podání Žádosti o licenci a s r. 2010 pro zprovoznění úložiště v plném rozsahu.

MAAE přichází s novými bezpečnostními návrhy
Dr. Mohamed ElBaradei vydal návrh na novou koncepci zajištění světové jaderné bezpečnosti. Tento návrh se skládá ze tří částí a klade si za cíl vytvořit takový systém, který by zajistil bezpečnost nešíření jaderných materiálů i v současné rizikové době a mnohem více se blížil realitám 21. století. Generální ředitel MAAE žádá limitovat zpracovávání zneužitelného jaderného materiálu v civilních průmyslových programech, stejně jako jeho výrobu přepracováním a obohacováním - výhradně na zařízeních, které budou pod přísnou mezinárodní kontrolou. Dále požaduje, aby jaderné energetické systémy měly projektově zabudované vlastnosti, které zabrání zneužití jaderných materiálů na výrobu zbraní a za třetí, aby se začalo řešení problematiky nakládání s vyhořelým palivem a RaO na mezinárodní úrovni. Argumentuje, že více než 50 zemí skladuje vyhořelé jaderné palivo v dočasných skladištích, kde toto čeká buď na přepracování nebo na konečné uložení. Ne všechny země mají vhodné geologické podmínky pro trvalé bezpečné uložení, nehledě na skutečnost, že pro mnohé země s malým jaderným programem je výstavba konečného úložiště finančně neúnosná. Návrh Dr. ElBaradei vyšel 16. října v časopisu Economist a je možné ho také nalézt na www.iaea.org.

Rusko chce pomoc Litvě s rekonstrukcí JE Ignalina
Litva: Ruský premiér Michail Kasjanov, který nedávno navštívil svého litevského kolegu Algirdase Brazauskase, nabídl, že Rusko je schopno a ochotno poskytnout Litvě technickou pomoc při rekonstrukci JE Ignalina. Pokud se Litva rozhodne o dalším provozu této JE, tak jsou rusové připraveni pomoc a podílet se na všech činnostech souvisejících s dalším provozem této JE. Požadavek EU na odstavení JE Ignalina, které má být vstupenkou země do Unie, byl podmíněn stanoviskem Litvy, která chce nadále zůstat jadernou zemí a odstaví druhý RB pouze v případě, že to bude dovolovat energetická situace v zemi. Další variantou by bylo postavení nové JE, které je dle vyjádření litevského jaderného dozoru legislativně proveditelné.


Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


VVER - 2004 Experience and Perspectives

více zde


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
PhysicsWeb.org
Monitorovací systém SCORPIO na EDU
NUSIM 2003 Bratislava - informace o konání konference
Hodnota akcií ČEZ, a. s. (leden-září 2003)
Economic Impact of the Nuclear Industry in Canada
Milan Svozil
Nuclear power is critical to Britain's future
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 43. týden 2003
WebElements Periodic table
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Panely fotovoltaické elektrárny
Zpravodaj č. 05/2003
Ux Conversion Spot Prices
Fotovoltaická elektrárna v Dukovanech
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 44. týden 2003
Platts - Global Energy
Pohled do bazénu vyhořelého paliva EDU
VVER - 2004, Experience and Perspectives
VVER - 2004, Experience and Perspectives
Návrh státní energetické koncepce ČR do r. 2030
Helena Zatlkajová
3rd International Youth Nuclear Congress
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 45. týden 2003
Minatom.ru
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Reaktor typu CANDU - řez výrobním blokem
Rakouští energetici: Větrná energie problém elektřiny nevyřeší
Porovnání cen elektřiny v zemích EU
Piloti zajišťují prostor elektrárny Dukovany
Zuzana Andrlová
JÁDRO Cesta do srdce hmoty
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 46. týden 2003
Box parogenerátorů v JE Dukovany
Energetika bude (i) zelená
Vývoj spotřeby energie v ČR 1980-2000
Czech Country Energy Policy draft caused wave of hystery
Josef Bečvář
Minatom presented Russia-designed VVER-1000 reactor in China
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 47. týden 2003
Nuclearfiles.org
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Nejvíce odpudivé stavby ve Velké Británii
Ux U3O8 vs. CIS Prices
ENS Events
František Pleskač
První vodíkový reaktor bude možná ve Francii
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 48. týden 2003
Neviditelný pes - věda
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Většině lidí jaderné elektrárny nevadí
Průzkum veřejného mínění - Vadí Vám EDU a ETE?
Protiatomová hnutí a organizace z Rakouska, Bavorska a Česka …
Link týdne
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Kampaně
Obrázek týdne
Zpravodaj
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Obrázek týdne
Akce
Úvodní strana
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Kampaně
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Kampaně
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 6/2003, vydán 5.12.2003
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, hanusv1.ete@mail.cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001